Bài tập giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ lớp 9