Bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng lớp 10

     
100 bài tập phương thức tọa độ trong khía cạnh phẳng1. Hệ trục tọa độ trong mặt phẳng2. Phương trình mặt đường thẳng3. Phương trình mặt đường tròn
100 bài bác tập phương thức tọa độ trong phương diện phẳng

1. Hệ trục tọa độ trong khía cạnh phẳng

Hệ trục tọa độ với tọa độ của điểm, tọa độ của vecto

Hệ trục tọa độ Descartes trong mặt phẳng. Hệ trục gồm hai tuyến đường thẳng $ x’Ox,y’Oy $ vuông góc cùng với nhau; trên những đường trực tiếp đó lựa chọn lần lượt những véc-tơ đơn vị chức năng $ veci,vecj. $

*

Tọa độ của một điểm: < M(x,y) Leftrightarrow overrightarrowOM=xveci+yvecj>Tọa độ của một véc-tơ: < vecv=(x,y) Leftrightarrow vecv=xveci+yvecj>Các phép toán với công thức.

Bạn đang xem: Bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng lớp 10

Cho ba điểm $ A(x_A,y_A) ,B(x_B,y_B)$, và những véc-tơ $vecv_1(x_1,y_1),$ $vecv_2(x_2,y_2) $ thì ta có:Hai véc-tơ đều nhau $ vecv_1=vecv_2 Leftrightarrow egincases x_1=x_2\y_1=y_2endcases$Tọa độ của $ overrightarrowAB=(x_B-x_A,y_B-y_A) $Trung điểm $ M $ của $ AB $ bao gồm tọa độ $ M(fracx_A+x_B2,fracy_A+y_B2) $Trọng trung ương $ G $ của tam giác $ABC$ gồm tọa độ $ G(fracx_A+x_B+x_C3,fracy_A+y_B+y_C3) $Phép cộng, trừ các véc-tơ $ vecv_1pm vecv_2= (x_1pm x_2,y_1pm y_2)$Nhân véc-tơ với một số trong những $ kvecv_1=(kx_1,kx_2) $ với tất cả số thực $ k. $Điểm phân chia đoạn trực tiếp < overrightarrowMA+lambda overrightarrowMB=vec0 Leftrightarrow egincasesx_M=fracx_A+lambda x_B1+lambda\x_M=fracy_A+lambda y_B1+lambdaendcases> Đặc biệt lúc $ lambda=-1 $ thì $ M $ là trung điểm của $ AB. $Hai véc-tơ thuộc phương: $ vecv_1 $ và $ vecv_2 $ thuộc phương $ Leftrightarrow vecv_1=k vecv_2. $ hoàn toàn có thể sử dụng đk $ fracx_1 x_2=fracy_1y_2 $, với quy ước rằng mẫu bởi không thì tử bởi không.

Tích vô hướng của hai véc-tơ.

Cho hai véc-tơ $vecv_1(x_1,y_1),vecv_2(x_2,y_2) $ thì ta có:


Định nghĩa. $ vecv_1cdot vecv_2= |vecv_1|cdot |vecv_2|cdot cos(vecv_1,vecv_2)$Biểu thức tọa độ: $ vecv_1cdot vecv_2= x_1 x_2+y_1 y_2 $Hệ quả:$ vecv_1perp vecv_2 Leftrightarrow vecv_1cdot vecv_2= 0 $$ |vecv_1|= sqrtx_1^2+y_1 ^2,; AB=|overrightarrowAB|=sqrt(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2$$displaystyle cos(vecv_1,vecv_2)=fracvecv_1cdot vecv_2=frac exttích vô hướng exttích độ dài $

Bài 1. Trong mặt phẳng tọa độ $ Oxy, $ mang đến điểm $ M(x, y). $ kiếm tìm tọa độ những điểm:


$ M_1 $ đối xứng cùng với $ M $ qua $ Ox. $$ M_2 $ đối xứng cùng với $ M $ qua $ Oy $$ M_3 $ đối xứng với $ M $ qua cội tọa độ $ O. $

Bài 2. Cho ba điểm $ A(2,5),B(1,1),C(3,3). $ tra cứu tọa độ của điểm $D$ làm sao để cho $ABCD$ là hình bình hành. Tra cứu tọa độ trọng tâm $ I $ của hình bình hành đó?


Đáp số $ D(4,7),I(5/2,4) $


Bài 3. đến hình bình hành $ ABDC $ có $ A(-1, 3), B(2, 4), C(0, 1) $. Tìm kiếm tọa độ đỉnh $ D. $


Cho cha điểm $ A(-1, 1), B(1, 3), C(-2, 0). $ chứng tỏ ba điểm $ A, B, C $ thẳng hàng.Cho $ A(-1, 8), B(1, 6), C(3, 4). $ minh chứng ba điểm $ A, B, C $ thẳng hàng.Cho $ A(1, 1), B(3, 2), C(m + 4, 2m + 1). $ tìm kiếm $ m $ để cha điểm $ A, B, C $ thẳng hàngCho bốn điểm $ A(0, 1), B(1, 3), C(2, 7), D(0, 3). $ minh chứng đường trực tiếp $ AB $ và $ CD $ tuy vậy song.Cho bốn điểm $ A(-2, -3), B(3, 7), C(0, 3), D(-4, -5). $ minh chứng rằng hai đường thẳng $ AB $ cùng $ CD $ tuy nhiên song.

Bài 7. mang lại tam giác $ ABC $ với $ A (3, 2), B (- 11, 0), C (5, 4). $ search tọa độ trọng tâm $ G $ của tam giác $ ABC. $


Bài 8. đến $Delta ABC $ tất cả $ A (1, – 1), B (5, – 3) $ đỉnh $ C $ ở trong $ Oy $ và giữa trung tâm $ G $ trực thuộc $ Ox. $ tìm kiếm tọa độ đỉnh $ C. $


Bài 9. cho $ A (- 2, 1), B (4, 5). $ tra cứu tọa độ trung điểm $ I $ của đoạn trực tiếp $ AB $ cùng tìm tọa độ của điểm $ C $ làm thế nào cho tứ giác $ OACB $ là hình bình hành với $ O $ là nơi bắt đầu tọa độ.

Bài 10. Trong phương diện phẳng tọa độ $ Oxy $ cho cha điểm $ A(-1, 3), B(4, 2), C(3, 5). $

Chứng minh rằng tía điểm $ A, B, C $ ko thẳng hàng.Tìm tọa độ điểm $ D $ làm sao để cho $ overrightarrowAD=-3overrightarrowBC. $Tìm tọa độ điểm $ E $ thế nào cho $ O $ là giữa trung tâm của tam giác $ ABE. $

Bài 11. Trong khía cạnh phẳng tọa độ $ Oxy $ cho $ A(3,4),B(-1,2),I(4,-1). $ khẳng định tọa độ những điểm $ C, D $ sao để cho tứ giác $ ABCD $ là hình bình hành cùng với $ I $ là trung điểm cạnh $ CD. $ tìm tọa độ vai trung phong $ O $ của hình bình hành $ ABCD. $

Đáp số. $C(2,-2),D(6,0)$


Bài 12. trong hệ trục $ Oxy $ mang lại điểm $ A(-1, 2) $ với $ B(4, 5). $


Tìm tọa độ của diểm $ A’ $ đối xứng của $ A $ qua $ Ox. $Tìm tọa độ của $ M $ trên $ Ox $ làm thế nào cho $ A’,M ,B $ thẳng hàng.

Hướng dẫn. Điểm $ A(-1, 2) $ thì đối xứng của $ A $ qua $ Ox $ là $ A(-1 , -2). $


Điểm $ M $ bên trên $ Ox $ nên tất cả tọa độ dạng $ M(x_0, 0). $ trường đoản cú $ overrightarrowA’B $ và $ overrightarrowA’M $ cùng phương kiếm được $ x_0=3/7. $


Bài 13. <Đề thi Toán khối D năm 2010> Trong khía cạnh phẳng toạ độ $ Oxy, $ mang lại tam giác $ ABC $ có đỉnh $ A(3,-7), $ trực trung ương là $ H(3,-1), $ trọng tâm đường tròn ngoại tiếp là $ I(-2,0) $. Khẳng định toạ độ đỉnh $ C $, biết $ C $ tất cả hoành độ dương.


Đáp số. $ C(-2+sqrt65,3) $


2. Phương trình đường thẳng

Phương trình đường thẳngPhương trình tổng thể của mặt đường thẳng $Delta$ trải qua $M(x_0,y_0)$ và gồm một véc-tơ pháp tuyến đường $vecn(a,b)$:< ax+by-(ax_0+by_0)=0 >Phương trình tham số} của con đường thẳng $Delta$ đi qua $M(x_0,y_0)$ và tất cả một véc-tơ chỉ phương $vecu(a,b)$ là:<egincases x =x_0+at\ y =y_0+bt endcases, (tin mathbbR)>Phương trình chính tắc} của đường thẳng trải qua $ M(x_0,y_0) $ và tất cả véc-tơ chỉ phương $ vecu(a,b) $ nhưng mà $ ab e0 $ là $$fracx-x_0a=fracy-y_0b$$Đường thẳng đi qua điểm $M(x_0,y_0)$ cùng cóhệ số góc} $k$ gồm phương trình: $$y-y_0=k(x-x_0)$$Véctơ chỉ phương và véc-tơ pháp tuyến đường vuông góc với nhau, do đó nếu véc-tơ pháp tuyến là $vecn=(a,b)$ thì có thể chọn véc-tơ chỉ phương $vecu=(-b,a)$ hoặc $vecu=(b,-a);$ cùng ngược lại.Hai mặt đường thẳng song song thì tất cả cùng những véc-tơ chỉ phương, cùng các véc-tơ pháp tuyến, hai tuyến đường thẳng vuông góc thì véc-tơ chỉ phương của con đường thẳng này là véc-tơ pháp tuyến của đường thẳng kia với ngược lại. Tức là, nếu con đường thẳng $Delta$ có phương trình: $ax+by+c=0$ thì đường thẳng $Delta’$vuông góc với $Delta$ là $Delta’:-bx+ay+c’=0$ hoặc $Delta’:bx-ay+c’=0$.song tuy vậy với $Delta$ là $Delta’:ax+by+c’=0$ với $ c e c’. $Đường thẳng cắt hai trục tọa độ tại $A(a,0)$ cùng $B(0,b)$ có phương trình:$$fracxa+fracyb=1$$ Phương trình này được call là phương trình đoạn chắn.Lấy một điểm thuộc đường thẳng ta rất có thể rút tọa độ $ x $ theo $ y $ hoặc ngược lại, nếu yêu cầu thì gửi về phương trình tham số.Góc – khoảng cáchKhoảng giải pháp từ điểm $ M(x_0,y_0) $ mang đến đường trực tiếp $ Delta:ax+by+c=0 $ là $$ d(M,Delta)=fracsqrta^2+b^2 $$Góc thân hai véc-tơ $ veca,vecb $ gồm $cos(veca,vecb)=fracveca.vecb=frac exttích vô hướng exttích độ dài $Góc giữa hai đường thẳngfootnoteBằng trị tuyệt vời của tích vô hướng chia tích độ dài các véc-tơ pháp con đường của hai đường thẳng. $ Delta $ và $ Delta’ $ tất cả $$cos(Delta,Delta’)=|cos(vecn,vecn’)|=fracvecn.vecn’$$

2.1. Các bài tập cơ bạn dạng viết phương trình tham số, phương trình bao quát của mặt đường thẳng

Bài 1. mang đến $Delta ABC$ với $A(3,2),B(1,1),C(5,6)$.


Viết phương trình tổng quát các cạnh của $Delta ABC$.Viết phương trình tổng quát của mặt đường cao $AH$, con đường trung tuyến$AM$.

Bài 2. Viết phương trình con đường thẳng $d$ biết nó


Đi qua giao điểm của 2 mặt đường thẳng $d_1:2x-3y-15=0,d_2:x-12y+3=0$ và $d$ đi qua điểm $A(2,0)$.Đi qua giao điểm của 2 đường thẳng $d_1:3x-5y+2=0,d_2:5x-2y+4=0$ và song song với mặt đường thẳng $d_3:2x-y+4=0$.Đi qua giao điểm của 2 con đường thẳng $d_1:2x-3y+5=0,d_2:x-2y-3=0$ với vuông góc với con đường thẳng $d_3:x-7y-1=0.$

Bài 3. tìm $m$ để hai đường thẳng: $x+(2m-3)y-3=0$ cùng $egincases x & =1-t\ y & =2-t endcases$ vuông góc với nhau.


Bài 4. Lập phương trình tổng thể của 3 con đường trung trực với 3 cạnh của $Delta ABC$ biết những trung điểm của $BC,CA$ cùng $AB$ là $M(4,2),N(0,-1),P(1,4).$

Bài 5. mang lại đường thẳng $d:3x+4y-12=0$.

Tìm hình chiếu vuông góc $H$ của gốc $O$ bên trên $d$.Tìm điểm đối xứng $O’$ của nơi bắt đầu $O$ qua $d$.Viết phương trình mặt đường thẳng $d’$ đối xứng của $d$ qua $O$.

Bài 6. mang lại tam giác $ ABC $ bao gồm trung điểm $ M $ của $ AB $ bao gồm tọa độ $ (- 1/2, 0) $, con đường cao$ CH $ cùng với $ H(- 1, 1) $, con đường cao $ BK $ với $ K(1 , 3) $ và biết $ B $ gồm hoành độ dương.


Viết phương trình $ AB $.Tìm tọa độ $ B, A $ với $ C $.

Hướng dẫn. Đường trực tiếp $AB$ đi qua $H$ cùng $M$ nên có phương trình $ 2x+y+1=0. $

Điểm $ Bin AB $ nên có tọa độ dạng $ B(b,-1-2b). $ có $A$ đối xứng cùng với $B$ qua $MLeftrightarrow A(-1-b,1+2b).$ cơ mà $ overrightarrowAK.overrightarrowBK=0 Leftrightarrow b=1.$ trường đoản cú đó tìm được $ A(-2,3),B(1,-3) $ với $ C(3,3) $.

2.2. áp dụng điểm thuộc mặt đường thẳng (tham số hóa)

Bài 1. Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$ cho những điểm $ A(1,0),B(-2,4),C(-1,4),D(3,5) $ và mặt đường thẳng $ d:3x-y-5=0 $. Tra cứu điểm $ M $ trên $ d $ sao cho hai tam giác $ MAB, MCD $ có diện tích s bằng nhau.

Hướng dẫn. Phương trình mặt đường thẳng $AB:4x+3y-4=0,$ đường thẳng $ CD:x-4y-17=0. $

Vì $ Min d $ nên tất cả tọa độ dạng $ M(t,3t-5). $ cho nên vì thế $ d(M,AB)=…, d(M,CD)=… $

Bài 2. Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, mang đến đường trực tiếp $ d:x-3y-6=0 $ với điểm $ N(3,4) $. Kiếm tìm tọa độ điểm $ M $ thuộc mặt đường thẳng $ d $ làm thế nào để cho tam giác $ OMN $ có diện tích bằng $ frac152. $

Hướng dẫn. Đáp số $ M(3,-1) $ cùng $ M(-7,-frac133) $.

Bài 3. mang đến tam giác $ ABC $ có diện tích s bằng 2. Biết tọa độ $ A(1,0), B(0,2) $ cùng trung điểm $ I $ của $ AC $ nằm trên tuyến đường thẳng $ y = x $. Tìm toạ độ đỉnh $ C $.

Hướng dẫn. Vì $ I $ thuộc con đường thẳng $ y=x $ nên tất cả tọa độ dạng $ I(t,t) $. Trường đoản cú $ I $ là trung điểm $ AC $ suy ra $ C(2t-1,2t) $.

Mặt khác, trường đoản cú $ S_Delta ABC=frac12AB.d(C,AB)=2 $ suy ra $ d(C,AB)= $

Bài 4. cho tam giác $ ABC $ gồm trung điểm của $ AB $ là $ I(1 , 3) , $ trung điểm $ AC $ là $ J(- 3, 1) $. Điểm $ A $ trực thuộc trục $ Oy $ và mặt đường $ BC $ qua nơi bắt đầu tọa độ $ O $. Kiếm tìm tọa độ điểm $ A $, phương trình $ BC $ và con đường cao vẽ trường đoản cú $ B $.

Hướng dẫn. Vì $A$ trực thuộc trục $ Oy $ nên có tọa độ $ A(0,a), $ suy ra $ B(2,6-a) $ với $ C(-6,2-a). $ Ta tất cả đường thẳng $BC$ đi qua $OLeftrightarrow overrightarrowOB,overrightarrowOC $ cùng phương $ Leftrightarrow a=5. $

Bài 5. Trong khía cạnh phẳng toạ độ $ Oxy $, cho hai tuyến đường thẳng $ d_1:x+y-3=0,d_2:x+y-9=0 $ cùng điểm $ A(1, 4) $. Tra cứu điểm $ Bin d_1,Cin d_2 $ sao để cho tam giác $ ABC $ vuông cân tại $A$.

Hướng dẫn. Gọi $ B(b,3-b) $ với $ C(c,9-c). $ Lập hệ, từ phương trình $ overrightarrowAB.overrightarrowAC=0 $ đúc rút $ b-1=frac(b+1)(5-c)c-1 $ chũm vào phương trình sót lại được $ (b+1)^2=(c-1)^2 $. Đáp số $ B(2,1),C(4,5) $ hoặc $ B(-2,5),C(2,7). $

Bài 6. vào hệ tọa độ $Oxy,$ đến hình thoi $ABCD$ cạnh $AC$ bao gồm phương trình là: $x+7y-31=0,$ hai đỉnh $ B,D $ thứu tự thuộc những đường trực tiếp $ d_1:x+y-8=0,d_2:x-2y+3=0 $. Tìm kiếm tọa độ những đỉnh của hình thoi biết rằng diện tích hình thoi bằng 75 cùng đỉnh $ A $ gồm hoành độ âm.

Hướng dẫn. Đáp số $A(-11,6),B(0,8),C(10,3),D(-1,1).$

Bài 7. Trong khía cạnh phẳng tọa độ $ Oxy $ mang đến điểm $ A(1,1) $ và mặt đường thẳng $ Delta:2x+3y+4=0. $Tìm tọa độ điểm $ B $ nằm trong $ Delta $ làm sao cho đường thẳng $ AB $ với $ Delta $ phù hợp với nhau góc $ 45^circ $.

Đáp số. $ B(-frac3213,frac413),B(frac2213,-frac3213) $

Bài 8 .Cho con đường thẳng $ Delta:x-2y-2=0$ và hai điểm điểm $A(-1,2),B(3,4).$ tra cứu điểm $ Min Delta $ làm thế nào cho $ 2MA^2+MB^2 $ đạt giá trị bé dại nhất.

Hướng dẫn. Sử dụng hàm số. Đáp số $ M(frac2615,-frac215) $

Bài 9. mang đến điểm $ C(2,-5) $ và mặt đường thẳng $ Delta:3x-4y+4=0. $ tìm trên $ Delta $ nhị điểm $ A,B $ đối xứng nhau qua $ I(2,frac52) $ sao để cho diện tích tam giác $ ABC $ bởi 15.

Hướng dẫn. $(0,1),(4,4).$

Bài 10. Trong mặt phẳng toạ độ $ Oxy $, cho đường trực tiếp $ d:2x-y+3=0 $ cùng hai điểm $ A(1,0),B(2,1). $ tìm kiếm điểm $ M $ trên $ d $ làm thế nào cho $ MA + MB $ bé dại nhất.

Hướng dẫn. Nhận xét $ A,B $ nằm cùng phía so với đường thẳng $ d$. Kiếm được $ A"(-3,2) $ đối xứng cùng với $ A $ qua $d$ với phương trình $ A’B:x+5y-7=0. $

Ta có $ MA+MB= MA’+MBge A’B $ buộc phải $ MA+MB $ nhỏ nhất $ Leftrightarrow M,A’,B $ thẳng hàng xuất xắc $ M $ là giao điểm của $ A’B $ cùng với $ d. $ Đáp số $ M(-frac811,frac1711). $

2.3. áp dụng véc-tơ pháp tuyến

Bài 1. Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ mang đến đường trực tiếp $ d:x-sqrt3 y-2=0,$ điểm $ A(1,sqrt3) $ cùng điểm $ B $ ko thuộc con đường thẳng $ d. $ Lập phương trình con đường thẳng $AB$ biết khoảng cách từ điểm $B$ cho giao điểm của con đường thẳng $ d$ và $ AB $ bằng hai lần khoảng cách từ $ B $ mang đến $ d. $

Hướng dẫn. Gọi $ C $ là giao điểm của $ d $ và $ AB, H $ là hình chiếu của $ B $ lên $ d$ thì $sin(d,AB)=fracBHBC=frac12. $

Bài 2. Tam giác $ ABC $ cân nặng đỉnh $ A $, cạnh đáy $ BC $ bao gồm phương trình $x-3y-1=0$, ở kề bên $ AB $ có phương trình $x-y-5=0$, đường thẳng $ AC $ trải qua điểm $M(-4;1)$. Tra cứu toạ độ đỉnh $ C? $

Hướng dẫn. Giả sử đường thẳng $ AC $ tất cả một vectơ pháp tuyến đường $overrightarrownleft( a,b ight)$, dùng điều kiện $cos left( AB,BC ight)=cos left( AC,BC ight)$, lập được phương trình nhị ẩn: $7a^2-b^2+6ab=0$.Suy ra phương trình $ AC: x+7y-3=0$ (Chú ý loại trường hợp tuy nhiên song với $ AB $). Trường đoản cú đó tìm được toạ độ điểm $Cleft( frac85;frac15 ight)$

2.4. áp dụng phương trình đoạn chắn

Bài 1. Viết phương trình mặt đường thẳng qua $ M(3 , 2) $ và cắt tia $ Ox $ trên $ A $, tia $ Oy $ trên $ B $ sao cho

$ OA + OB = 12 $;tạo với hai trục một tam giác có diện tích s là 12.

Hướng dẫn. 1. $ x +3y-9 =0, 2x+y-8=0. $ 2. $ 2x+3y-12=0. $

Bài 2. đến điểm $ M(3 , 3) $. Viết phương trình con đường thẳng $ Delta $ giảm $ Ox $ cùng $ Oy $ trên $ A $ và $ B $ sao cho tam giác $ MAB $ vuông trên $ M $ với $ AB $ qua điểm $ I(2 , 1) $.

Hướng dẫn. Gọi tọa độ $ A(a,0),B(0,b) $ với $ ab e0 $ thì $ overrightarrowMA.overrightarrowMB=0 Leftrightarrow a+b=6. $ ngoài ra phương trình đường thẳng $ AB: fracxa+fracyb=1,$ cơ mà $ I(2,1)in AB Leftrightarrow a+2b=ab. $Từ đó tìm được $a=4, b=2 $ hoặc $ a=3,b=3. $

Bài 3. cùng bề mặt phẳng $Oxy$ đến điểm $A(2,-2)$. Viết phương trình mặt đường thẳng $Delta$ đi qua điểm $M(3,1)$ và cắt trục $Ox,Oy$ trên $B$ cùng $C$ làm sao cho tam giác $ABC$ cân.

Hướng dẫn. $fracx2+fracy-2=1$

Bài 4. cho điểm $ M(9 , 4) $. Viết phương trình đường thẳng $ Delta $ qua $ M $, giảm hai tia $ Ox $ với tia $ Oy $ tại $ A $ và $ B $ làm sao để cho tam giác $ OAB $ bao gồm diện tích bé dại nhất.

Hướng dẫn. Gọi tọa độ $ A(a,0),B(0,b) $ cùng với $ a,b>0 $ thì phương trình con đường thẳng $ Delta $ đề nghị tìm là $ fracxa+fracyb=1 $. Đường trực tiếp $Delta$ qua $ M(9,4) Leftrightarrow frac9a+frac4b=1.$ Áp dụng Cauchy gồm < 1=frac9a+frac4bge 2sqrtfrac36ab=frac12sqrtab > Suy ra $ sqrtabge 12Rightarrow S_Delta OAB=frac12abge 72 $.

Vậy tam giác $ OAB $ bao gồm diện tích nhỏ tuổi nhất là 72 khi $ frac9a=frac4b=frac12 Leftrightarrow a=18,b=8. $ khi ấy phương trình mặt đường thẳng $Delta$ là $ 4x+9y-72=0. $

Bài 5. Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$ mang lại điểm $ M(1,2) $. Viết phương trình con đường thẳng $ d $ đi qua $M$ với cắt các trục $Ox,Oy$ theo thứ tự tại $ A, B $ khác $ O $ làm thế nào để cho $ frac9OA^2+frac4OB^2 $ bé dại nhất.

Hướng dẫn. Sử dụng Bunhia. Đáp số $ 2x+9y-20=0. $

2.5. Những bài toán liên quan đến tam giác

Bài 1. cho tam giác $ ABC $ gồm $ A(2;2) $. Hai tuyến phố cao bắt nguồn từ đỉnh $ B $ và $ C $ lần lượt bao gồm phương trình là: $9x-3y-4=0;x+y-2=0$. Viết phương trình đường những cạnh cùng tính diện tích của tam giác.

Bài 2. Lập phương trình những cạnh của $Delta ABC$ nếu đến $B(-4,5)$ và hai đường cao của tam giác tất cả phương trình: $5x+3y-4=0$và $3x+8y+13=0.$

Bài 3. Viết phương trình các cạnh của tam giác $ ABC $ có đỉnh $ C(4,-1) $, con đường cao với trung tuyến đường kẻ tự đỉnh $ A $ gồm phương trình thứu tự là $d_1:2x-3y+12=0$ với $d_2:2x+3y=0$.

Bài 4. Trong phương diện phẳng $ Oxy $ mang lại $ Delta ABC $ gồm $ A(2,1). $ Đường cao qua đỉnh $ B $ bao gồm phương trình $ x-3y-7=0. $ Đường trung tuyến qua đỉnh $ C $ có phương trình $ x+y+1=0. $ xác định tọa độ $ B $ cùng $ C. $ Tính diện tích tam giác $ ABC $.

Hướng dẫn. $ C(4,-5), B(1,-2), S=6. $

Bài 5. cho tam giác $ABC$ bao gồm đường cao $ BH:x+2y-3=0, $ trung con đường $ AM:3x+3y-8=0. $ Cạnh $ BC $ trải qua $ N(3,-2) $ cùng $ C $ thuộc mặt đường thẳng $ d:x-y+2=0. $ tìm kiếm tọa độ các đỉnh của tam giác.

Hướng dẫn. Gọi tọa độ $ B(3-2b,b) $ và $ C(c,c+2) $ và biểu diễn tọa độ $ M $ theo $ b,c. $ nhưng $ Min AM $ nên $ 3b-6c+1=0. $ từ $ B,N,C $ thẳng hàng kiếm được $ 3bc+5b+2c-6=0. $ tự đó kiếm được tọa độ $ B,C. $

Bài 6. <ĐHBK 1994> Phương trình nhị cạnh của một tam giác trong phương diện phẳng toạ độ là: $d_1:5x-2y+6=0$ với $d_2:4x+7y-21=0$. Viết phương trình cạnh thứ tía biết rằng trực trọng tâm của tam giác trùng với cội toạ độ.

Bài 7. Cho tam giác $ABC$ có $ A(1,5). $ Điểm $ B $ nằm trê tuyến phố thẳng $ d_1:2x+y+1=0 $ và chân con đường cao hạ tự đỉnh $ B $ xuống $ AC $ nằm trên đường thẳng $ d_2:2x+y-8=0. $ Biết $ M(3,0) $ là trung điểm của $ BC. $ tra cứu tọa độ các đỉnh $ B,C$.

Hướng dẫn. Gọi $ B(m,-2m-1) $ với $ H(n,8-2n) $ suy ra $ C(6-m,2m+1). $ từ bỏ $ A,H,C $ trực tiếp hàng kiếm được $ m=11-6n. $ ngoài ra $ AHperp bảo hành $ nên tìm kiếm được $ n=2 $ hoặc $ n=frac5235. $

Bài 8. mang đến $Delta ABC$ có trọng tâm $G(-2,-1)$ và những cạnh $AB:4x+y+15=0$, $AC:2x+5y+3=0$

Tìm đỉnh $A$ và trung điểm $M$ của cạnh $BC$.Tìm đỉnh $B$ và viết phương trình mặt đường thẳng $BC$.

Bài 9. Cho tam giác $ ABC $ tất cả đỉnh $ A(-1;-3) $, đường trung trực của đoạn $ AB $ là: $ 3x+2y-4=0 $. Trọng tâm $ G(4;-2) $. Tìm tọa độ $ B, C $.

Hướng dẫn. $ B(5;1),C(8;-4). $

Bài 10. mang đến tam giác $ ABC $ gồm đỉnh $ A $ thuộc $ d: x-4y-2=0. $ Cạnh $ BC $ tuy vậy song với con đường thẳng $d$, con đường cao $ BH:x+y+3=0 $ và $ M(1;1) $ là trung điểm của $ AC $. Tìm tọa độ của những đỉnh $ A, B, C $.

Hướng dẫn. $ Aleft( – frac23; – frac23 ight),B(-4;2),C(frac83,frac83) $.

Bài 11. Trong mặt phẳng $ Oxy, $ cho những điểm $ A(1,0),B(-2,4),C(-1,4),D(3,5) $ và con đường thẳng $ d:3x-y-5=0. $ tra cứu điểm $ M $ bên trên $ d $ sao cho hai tam giác $ MAB, MCD $ có diện tích bằng nhau.

Hướng dẫn. $ M(8,9) $ hoặc $ M(frac1112,-frac2712) $

Bài 12. mang lại hình tam giác $ ABC $ có diện tích s bằng 2. Biết $ A(1,0),B(0,2) $ và trung điểm $ I $ của $ AC $nằm trên phố thẳng $ d:y=x. $ tra cứu toạ độ đỉnh $ C. $

Hướng dẫn. $ C(frac1+pm sqrt32,frac1+pm sqrt32) $

Bài 13. đến tam giác $ ABC $ cùng với $ A(1,1),B(-2,5) $ cùng đỉnh $ C $ nằm trên phố thẳng $ x-4=0,$ trọng tâm $ G $ của tam giác nằm trên phố thẳng $ 2x-3y+6=0. $ Tính diện tích s tam giác $ ABC $.

Hướng dẫn. $S=frac152 $

Bài 14. mang đến tam giác $ ABC $ có $ A(2,-1),B(1,-2), $ trung tâm $ G $ nằm trên đường thẳng $ d:x+y-2=0.$ tra cứu tọa độ thức giấc $ C $ biết diện tích tam giác bằng $ frac272. $

Hướng dẫn. $ C(-6,12),C(frac383,-frac203) $

Bài 15. Cho tam giác $ABC$ gồm $ C(-1,-1) $; phương trình cạnh $ AB:x+2y-5=0 $ cùng $ AB=sqrt5. $ trọng tâm $ G $ của tam giác $ABC$ thuộc con đường thẳng $d:x+y-2=0$ . Xác định tọa độ các đỉnh còn lại của tam giác?

Hướng dẫn. Gọi $ A(5-2a,a) $ cùng $ B(5-2b,b) $ thuộc $ AB $ thì từ $ AB^2=5 $ suy ra $ a-b=pm1. $ Suy ra tọa độ trung tâm $ G $. Mà lại $ Gin d $ nên kiếm được Hướng dẫn.

Bài 16. đến tam giác $ ABC $ có trung tâm $ G (1; 1) $, đường cao từ đỉnh $ A $ tất cả phương trình $ d:2x – y + 1 = 0 $. Những đỉnh $ B $ và $ C $ thuộc mặt đường thẳng $ d’: x + 2y – 1 = 0 $. Xác minh tọa độ những đỉnh của tam giác biết tam giác $ ABC $ có diện tích bằng 6.

Hướng dẫn. Gọi $ M $ là trung điểm $ BC $ với $ A(a,2a+1) $ thì từ bỏ $ overrightarrowAG=2overrightarrowGM $ tất cả $ M(frac3-a2,1-a) $. Mà $ Min d’ $ nên kiếm được $ A(1;2) $ và $ M(1;0). $ gọi $ H $ là giao điểm của $ d $ và $ d’ $ thì $ H(-frac15,frac35) $ cho nên vì thế $ AH=frac6sqrt5 $. Từ diện tích bằng $ 6 $ kiếm được $ MB=MC=sqrt5. $

Đáp số $ B(-1,1),C(3,-1) $ cùng $ B(3,-1),C(-1,1) $.

Bài 17. mang lại tam giác $ ABC $ biết $ A(5,2). $ Phương trình con đường trung trực cạnh $ BC, $ đường trung tuyến $ CC’ $ theo lần lượt là $ x+y-6=0,2x-y+3=0. $ tra cứu tọa độ những đỉnh của tam giác $ ABC. $

Hướng dẫn. $ B(37,88),C(-20,-31). $

Bài 18. Trong mặt phẳng cùng với hệ toạ độ $ Oxy, $ hãy viết phương trình những cạnh của tam giác $ ABC $ biết trực tâm $ H(1,0), $ chân con đường cao hạ tự đỉnh $ B $ là $ K (0,2), $ trung điểm cạnh $ AB $ là $ M (3,1). $

Hướng dẫn. $ AB:3x-y-8=0,BC:3x+4y+2=0 $

Bài 19. mang lại tam giác $ ABC $ gồm phương trình cạnh $ AB:x-y-2=0, $ phương trình cạnh $ AC:x+2y-5=0. $ Biết trung tâm của tam giác là $ G(3,2). $Viết phương trình cạnh $ BC. $

Hướng dẫn. $ B(5,3),C(1,2)… $

Bài 20. đến tam giác $ ABC $ biết $ A(1,-1),B(2,1), $ diện tích bằng $ frac112 $ và trọng tâm $ G $ thuộc mặt đường thẳng $ d:3x+y-4=0. $ tìm tọa độ đỉnh $ C. $

Hướng dẫn. $C(1,0)vee C(frac175,-frac265)$

Bài 21. Tam giác $ ABC $ tất cả $ AB=sqrt5, C(-1,-1), AB:x+2y-3=0, $ giữa trung tâm $ G $ thuộc mặt đường thẳng $ x+y-2=0. $ xác minh tọa độ $ A,B? $

Hướng dẫn. $ (6,frac-32) $ cùng $ (4,frac-12) $

Bài 22. mang đến tam giác $ ABC $ tất cả $ A(2,-3),B(3,-2), $ diện tích bằng $ frac32 $ và trọng tâm thuộc đường thẳng $ Delta:3x-y-8=0. $ search tọa độ đỉnh $ C. $

Hướng dẫn. mang sử $ G(t,3t-8). $ từ tọa độ trung điểm $ M $ của $ AB $ suy ra $ C(2t-5,9t-19)… $ Đáp số $C(frac-7pm6sqrt53,-7pm9sqrt5) $

Bài 23. Viết phương trình những cạnh của tam giác $ ABC $ biết $ B(2,-1) $ đường cao và đường phân giác vào qua đỉnh $ A, C $ theo thứ tự là $ d_1:3x-4y+27=0,d_2:x+2y-5=0. $

Hướng dẫn. $ BC:4x+3y-7=0, AC:y-3=0 $ hoặc $ AC:4x+3y-5=0,AB:… $

Bài 24. mang đến tam giác $ ABC $ tất cả $ A(1,-2), $ đường cao $ CH:x-y+1=0, $ phân giác trong $ BN:2x+y+5=0. $ tìm kiếm tọa độ những đỉnh $ B,C $ với tính diện tích s tam giác?

Hướng dẫn. $B(-4,3)),C(-frac134,-frac94), S=frac9sqrt104. $

Bài 25. mang lại tam giác $ABC$ vuông trên $ A $ tất cả $ B $ cùng $ C $ đối xứng nhau qua cội tọa độ $ O. $ Đường phân giác vào góc $ widehatB $ có phương trình $ d:x+2y-5=0. $ search tọa độ những đỉnh của tam giác biết $ AC $ đi qua $ K(6,2). $

Hướng dẫn. Gọi $ B(5-2b,b) $ thì $ C(2b-5,-b) .$ điện thoại tư vấn $ I $ đối xứng cùng với $ O $ qua con đường phân giác thì $ I(2,4) $ cùng $ Iin AB. $ tự $ ABperp AC $ tìm kiếm được $ b=1 $ hoặc $ b=5. $

Bài 26. Cho tam giác $ABC$ gồm đường cao hạ từ bỏ $ A $ là $ x-2y=0, $ mặt đường phân giác trong góc $ widehatA $ là $ x-y+1=0. $ Biết $ M(1,0) $ nằm trên $ AB $ và diện tích tam giác $ABC$ là $ frac1807 $. Tra cứu tọa độ những đỉnh của tam giác.

Hướng dẫn. Tìm được ngay $ A(-2,-1) $ với $ AB:x-3y-1=0 $. Hotline $ N $ là điểm đối xứng với $ M $ qua mặt đường phân giác thì $ N(-1,2) $ cùng $ Nin AC. $ từ đó tìm kiếm được $ AC:3x-y+5=0. $ call $ B(3m+1,m) $ và $ C(n,3n+5) $ thì từ $ AHperp BC $ suy ra $ 5n-7m+3=0. $ Kết phù hợp với diện tích tam giác $ABC$ bằng $ frac1807 $ suy ra $ m=frac87 $ hoặc $ m=-frac227 $.

Bài 27. mang đến tam giác $ ABC $ cân tại $ A, $ biết phương trình đường thẳng $ AB, BC $ lần lượt là: $ x+2y-5=0,3x-y+7=0. $ Viết phương trình mặt đường thẳng $ AC, $ hiểu được $ AC $ trải qua điểm $ F(1,-3). $

Hướng dẫn. $x+8y+23=0,4x+7y+25=0.$

Bài 28. đến tam giác $ABC$ cân tại $ A $ cùng phương trình các cạnh $ AB,BC $ thứu tự là $ 7x-y+17=0,x-3y-9=0. $ Viết phương trình mặt đường cao hạ tự $ C $ biết $ M(2,-1) $ thuộc con đường thẳng $ AC. $

Hướng dẫn. Gọi véctơ pháp đường của $ AB $ là $ vecn(a,b) $. Đáp số $ x+7y+11=0. $

Bài 29. Trong phương diện phẳng cùng với hệ toạ độ vuông góc $Oxy$, cho tam giác $ABC$ cân tại $A$. Biết phương trình những đường trực tiếp $AB$, $BC$ theo vật dụng tự là <(d_1): 2x + y -1 = 0, (d_2): x + 4y + 3 = 0.> Lập phương trình mặt đường cao qua đỉnh $B $ của tam giác $ABC$.

Hướng dẫn. $31x +22y – 9 = 0$.

Bài 30. mang lại tam giác $ABC$ cân tại $A$, biết $AB:x + 3y + 5 = 0 $, $BC: x – y + 1 = 0$, mặt đường thẳng $AC$ đi qua điểm $M(3;0)$. Tìm kiếm toạ độ những đỉnh $A$, $B$, $C$.

Hướng dẫn. $A(4;-3)$, $B(-2;-1)$, $C(2;3)$.

Bài 31. mang đến tam giác $ ABC $ cân nặng tại $ A $, phương trình cạnh $ BC $ là $ d:2x – y + 3 = 0 $. Điểm $ I (-2; -1) $ là trung điểm cạnh $ BC $, điểm $ E (4; 1) $ nằm tại cạnh $ AB $. Search tọa độ những đỉnh của tam giác biết diện tích s tam giác $ ABC $ bằng 90.

Hướng dẫn. Chỉ ra $ AI $ vừa là mặt đường cao vừa là phân giác, tất cả phương trình $ AI: x+2y+4=0.$ Qua $ E $ kẻ con đường thẳng vuông góc với $ AI $ và giảm $ AI $ tại $ F, $ giảm $ AC $ tại $ M. $ Viết được phương trình $ EM, $ trường đoản cú đó tìm kiếm được $ M(0,7) $. Gọi $ B(b,2b+3) $ thì $ C(-4-b,5-2b) $. Tam giác $ABC$ cân nặng tại $ A $ bắt buộc $ cos(BE,BC)=cos(MC,BC) $. Tìm được $ b=1 $ và $ b=4. $ Với từng trường hòa hợp của $ b $ tìm được tọa độ $ C,A $ tương ứng.

Bài 32. cho tam giác $ ABC $ cân tại $ A $, có trực trọng tâm $ H (-3; 2) $. điện thoại tư vấn $ D, E $ là chân đường cao hạ từ $ B $ với $ C $. Điểm $ A $ thuộc con đường thẳng $ d:x – 3y – 3 = 0 $, điểm $ F (-2; 3) $ thuộc mặt đường thẳng $ DE $ cùng $ HD = 2 $. Kiếm tìm tọa độ đỉnh $ A $.

Hướng dẫn. Có $ HD=2 $ yêu cầu $ (x_D+3)^2+(y_D-2)^2=4. $ rước $ A(3a+3,a) $ thì trường đoản cú $ ADperp DH $ nên có $ (x_D-3a-3)(x_D+3)+(y_D-a)(y_D-2)=0. $ Từ nhị phương trình này kiếm được $ (6+3a)x_D+(a-2)y_D+7a+18=0 $. Tương tự, gồm $ (6+3a)x_E+(a-2)y_E+7a+18=0 $ đề nghị phương trình $ DE $ gồm dạng $ (6+3a)x+(a-2)y+7a+18=0 $. Cơ mà $ Fin DE $ nên tìm được $ a=0. $ Đáp số $ A(3,0) $.

Xem thêm: 10 Điều Cần Tránh Sau Đứt Dây Chằng Nên Ăn Gì ? Tìm Hểu Ngay Kẻo Muộn

Bài 33. Trong khía cạnh phẳng với hệ trục tọa độ $ Oxy, $ mang đến tam giác $ ABC $ cân nặng tại $ A $ gồm $ AB:3x+2y-7=0 $ với $ BC:2x-y=0. $ Lập phương trình mặt đường thẳng chứa đường cao $ bh $ của $ Delta ABC. $

Bài 34. Trong mặt phẳng cùng với hệ tọa độ $ Oxy, $ cho tam giác $ ABC $ bao gồm trực tâm $H(3,0).$ Biết $M(1,1)$ và $N(4,4)$ thứu tự là trung điểm của hai cạnh $AB, AC.$ kiếm tìm tọa độ các đỉnh của tam giác $ABC.$

Đáp số. $ A(-1,4),B(3,-2),C(9,4) $ hoặc $ A(frac52,frac12), B(frac-12,frac32), C(frac112,frac152). $

Bài 35. Tam giác $ ABC $ tất cả $ B(2,-1), $ con đường cao và mặt đường phân giác kẻ tự $ A,C $ theo lần lượt là $ 3x-4y+27=0, x+2y-5=0. $ Viết phương trình các cạnh của tam giác.

Hướng dẫn. $ A(-5,3) $ cùng $ AB:4x+7y-1=0. $

Bài 36. <Đề thi thử SGD tp bắc ninh 2014> đến tam giác $ ABC $ cân tại $ A(6,6), $ mặt đường thẳng $ Delta:x+y-4=0 $ trải qua trung điểm nhị cạnh $ AB,AC. $ Điểm $ E(1,-3) $ nằm trên phố cao trải qua đỉnh $ C. $ tra cứu tọa độ $ B,C? $ tỉnh bắc ninh K.B NC 2014

Hướng dẫn. Gọi được $ H(-2,-2) $ đối xứng cùng với $ A $ qua $ Delta $ thì $ H $ là trung điểm $ BC. $ Suy ra $ BC:x+y+4=0. $ trả sử $ B(t,-4-t) $ thì $ C(-4-t,t). $ trường đoản cú $ overrightarrowAB.overrightarrowCE $ tìm được $ B(0,-4), C(-4,0) $ hoặc $ B(-6,2),C(2,-6). $

Bài 37. Tam giác $ ABC $ tất cả $ A(1,5) $, giữa trung tâm $ G(1,3) $ với trực tâm $ H(-23,17). $ search tọa độ $ B,C $ biết $ x_B>x_C. $

Hướng dẫn. Gọi $ M $ là trung điểm $ BC $, tìm kiếm được $ M(1,2). $ Kẻ 2 lần bán kính $ AD $ thì tứ giác $ BHCD $ là hình bình hành, suy ra $ D(25,-13). $ gọi $ I $ là chổ chính giữa đường tròn, suy ra $ I(13,-4). BC:2x-y=0.$ Đặt $ B(b,2b), C(c,2c). $ tất cả $ IA=IB=IC $ tìm được $ B(4,8), C(-2,-4). $ Đáp số $B(4,8), C(-2,-4).$

Bài 38. Tam giác $ABC$ bao gồm $ A(-1,-3) $, trực trọng tâm $ H(1,-1) $ và vai trung phong đường tròn nước ngoài tiếp là $ I(2,-1). $ tìm kiếm tọa độ những đỉnh của tam giác.

Hướng dẫn. Gọi $ D $ là vấn đề đối xứng cùng với $ A $ qua $ I $ thì $ AD $ là đường kính của mặt đường tròn $ (I). $ chỉ ra rằng $ BHCD $ là hình bình hành và tìm kiếm được $ BC:x+y-2=0. $

Bài 39. <Đề thi thử trường siêng Vĩnh Phúc> đến tam giác $ ABC $ vuông cân nặng tại $ A, $ điểm $ A $ bao gồm hoành độ dương cùng nằm trên tuyến đường thẳng $ Delta:x-4y+6=0, BC: 2x-y-7=0, M(-1,1)in AC.$ tìm tọa độ các đỉnh của tam giác.

Hướng dẫn. Giả sử điểm $A(4a-6,a)in Delta.$ tất cả $ cos (overrightarrowMA,vecu_BC)=cos 45^circ, $ kiếm được $ A(2,2). $ Viết phương trình $ AC, $ kiếm được tọa độ điểm $ C(5,3). $ từ bỏ $ overrightarrowAB.overrightarrowAC=0 $ cùng $ Bin BC $ tìm kiếm được $ B(3,-1). $

Bài 40. <Đề thi thử Đặng Thúc hẹn năm 2014> đến tam giác $ ABC $ vuông trên điểm $A$. Rước điểm $M$ nằm trong đoạn $ AC $ làm thế nào để cho $ AB=3AM. $ Đường tròn trung tâm $ I $ 2 lần bán kính $ cm $ giảm $ BM $ tại $ D. $ Phương trình $ CD:x-3y-6=0. $ khẳng định tọa độ những đỉnh tam giác $ ABC $ biết $ N(frac43,0)in BC $ và điểm $ C $ tất cả hoành độ dương.

Hướng dẫn. Có $cos widehatACD= cos widehatABM=frac3sqrt10. $ trả sử $ C(3t+6,t) $ thì $ cos widehatACD=cos (overrightarrowIC,vecu_CD) $ tìm được $C(3,-1). $ Viết phương trình đường thẳng $ BC,BM $ suy ra tọa độ $B(-2,2)$. Viết phương trình $ AB, cn $ suy ra tọa độ $ A(-2,-1). $

Bài 41. <Đề thi test trường SPHN Lần 4 năm 2014> đến $ C(6,0) $ và đường thẳng $ d:3x-y-10=0, Delta:3x+3y-16=0 $ thứu tự là phân giác vào góc $ widehatA $ và đường thẳng vuông góc với $ AC. $ Biết $ AC>AB $ và tía đường trực tiếp $ Delta,d, $ trung trực của $ BC $ đồng quy. Tìm tọa độ điểm $B$.

Hướng dẫn. Giả sử giao điểm của $ d$ với $ Delta $ là $ I. $ call $ E $ đối xứng cùng với $ B $ qua $ d $ thì $ E $ ở trong đoạn $ AC $ với $ IB=IE=IC $ phải $ Delta $ là trung trực của $ CE. $ điện thoại tư vấn $ H=Deltacap AC, $ kiếm được $ H(frac173,-frac13). $ Suy ra $ E(frac163,-frac23). $ Đáp số $ B(frac43,frac23). $

Bài 42. <Đề thi thử trường Chuyên tỉnh lào cai năm 2015> Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ $ Oxy, $ mang lại tam giác $ ABC $ bao gồm trực trung tâm $ H(5,5), $ phương trình đường thẳng $ BC:x+y-8=0. $ Biết mặt đường tròn ngoại tiếp tam giác $ ABC $ đi qua hai điểm $ M(7,3),N(4,2). $ Tính diện tích s tam giác $ ABC. $

Hướng dẫn. Tìm được $ H"(3,3) $ là điểm đối xứng với $ H $ qua $ BC $ thì $ H’ $ nằm trên tuyến đường tròn nước ngoài tiếp tam giác $ ABC. $ Như vậy, mặt đường tròn nước ngoài tiếp tam giác $ ABC $ đi qua ba điểm $ M,N,H’. $ cho nên phương trình con đường tròn nước ngoài tiếp là $ x^2+y^2-10x-8y+36=0. $ trường đoản cú đó tìm được $ A(6,6) $ với $ B,C $ gồm tọa độ $ (3,5),(6,2). $ diện tích $S=6.$

Bài 43. cho tam giác $ABC$ tất cả trực vai trung phong $ H(2,2) $; trung khu đường tròn ngoại tiếp $ I(1,2) $ và trung điểm của $ BC $ là $ M(frac52,frac52). $ tra cứu tọa độ các đỉnh của tam giác biết $ x_B>x_C. $

Hướng dẫn. Gọi $ G $ là giữa trung tâm tam giác $ABC$ thì $ 2overrightarrowHI=3overrightarrowHG $. Tự đó kiếm được $ G(frac43,2) $ với $ A(-1,1) $. Đáp số $ B(3,1) $ với $ C(2,4). $

Bài 44. Viết phương trình những cạnh của tam giác $ABC$ hiểu được $B(2; -7)$ và nếu $ 3x + y + 11 = 0$ cùng $x + 2y + 7 = 0$ lần lượt là phương trình con đường cao và đường trung tuyến đường của tam giác kẻ từ các đỉnh không giống nhau.

(Find the equations of the sides of a triangle having $B(2; -7)$ as a vertex, if $3x + y + 11 = 0$ và $x + 2y + 7 = 0$ are the respective equations of an altitude and a median drawn from diferrent vertices.)

Hướng dẫn. $x – 3y – 23 = 0$, $ 7x + 9y + 19 = 0$, $ 4x + 3y + 13 = 0$.

Bài 45. mang lại tam giác $ABC$, biết phương trình cạnh $AB$, phương trình đường phân giác trong $BE$, phương trình đường phân giác trong $CE$ lần lượt có phương trình $$3x – 4y – 2 = 0, x – y – 1 = 0, 11x + 3y + 10 = 0.$$ Viết phương trình hai cạnh $BC$ với $AC$.

Hướng dẫn. $BC: 4x – 3y – 5 = 0$, $AC: 5x + 12y + 27 = 0$.

Bài 46. Viết phương trình những cạnh của tam giác $ABC$ hiểu được $A(-3; 3)$ và phương trình các đường phân giác trong $B$ và $C$ của tam giác theo lần lượt là $ x – 2y + 1 = 0$, $x + y + 3 = 0$.

Hướng dẫn. $AB: 2x + y – 3 = 0$, $AC: x – y – 3 = 0$, $BC: 4x – y + 3 = 0$.

Bài 47. Viết phương trình các cạnh của tam giác $ABC $ biết rằng $B(2; -1)$ cùng nếu $3x – 4y + 27 = 0 $ với $x + 2y – 5 = 0$ lần lượt là phương trình con đường cao và đường phân giác vào của tam giác kẻ từ các đỉnh không giống nhau.

(Find the equations of the sides of a triangle having $B(2; -1)$ as a vertex, if $3x – 4y + 27 = 0 $ và $x + 2y – 5 = 0$ are the respective equations of an altitude và an angle bisector drawn from diferrent vertices.)

Hướng dẫn. $4x + 7y – 1 = 0$, $y – 3 = 0$, $4x + 3y – 5 = 0$.

Bài 48. Viết phương trình những cạnh của tam giác $ABC$ biết rằng $A(3; – 1) $ cùng nếu $x – 4y +10 = 0$ cùng $6x + 10y – 59 = 0$ lần lượt là phương trình con đường phân giác trong và đường trung tuyến của tam giác kẻ từ các đỉnh khác nhau.

(Find the equations of the sides of a triangle having $A(3; – 1) $ as a vertex, if $x – 4y +10 = 0$ & $6x + 10y – 59 = 0$ are the respective equations of an angle bisector and a median drawn from diferrent vertices.)

Hướng dẫn. $2x + 9y – 65 = 0$, $6x – 7y – 25 = 0$, $18x + 13y – 41 = 0.$

Bài 49. Viết phương trình con đường thẳng $Delta$ trải qua điểm $C(-5;4)$, biết rằng $Delta$ cắt hai đường thẳng $d_1:x + 2y + 1 = 0$ với $d_2:x+2y – 1=0$ theo thứ tự tại trên $A$ với $B$ làm sao để cho độ dài đoạn trực tiếp $AB$ bằng 5.

Hướng dẫn. $3x + 4y -1=0$ cùng $7x + 24y – 61 = 0.$

Bài 50. đến tam giác $ABC$ bao gồm đỉnh $A(0;4)$, giữa trung tâm $Gleft(frac43; frac23 ight)$ và trực chổ chính giữa trùng với nơi bắt đầu toạ độ. Kiếm tìm toạ độ những đỉnh $B$ và $C$ và diện tích của tam giác $ABC$, hiểu được hoành độ điểm $B$ nhỏ tuổi hơn hoành độ điểm $C$.

Hướng dẫn. $B(-1;-1)$, $C(5;-1)$, $S_ABC = 15$.

Bài 51. mang đến tam giác $ABC$ tất cả $AB = sqrt2$ với $G(1;1)$ là trọng tâm; đỉnh $C$ sống trên trục hoành và hai đỉnh $A$, $B$ ở trê tuyến phố thẳng $Delta: x – y + 1 = 0$. Kiếm tìm toạ độ những đỉnh $A$, $B$, $C$.

Hướng dẫn. $A(0;1)$, $B(1;2)$, $C(2;0)$ hoặc $A(1;2)$, $B(0;1)$, $C(2;0)$.

Bài 52. cho tam giác $ABC$ gồm phương trình đường cao và con đường trung con đường kẻ tự đỉnh $A$ lần lượt bao gồm phương trình $$x – 2y – 13 = 0 ext và 13x -6y – 9 = 0.$$ tra cứu toạ độ những đỉnh $B$ với $C$ biết toạ độ vai trung phong đường tròn nước ngoài tiếp của tam giác $ABC$ là $I(-5; 1)$.

Hướng dẫn. $(4;3)$ với $(2;7)$.

Bài 53. đến tam giác $ABC$ vuông tại $A$, gồm đỉnh $C(-3;1)$, con đường trung trực của cạnh $BC$ gồm phương trình $7x + y – 5 = 0$. Search toạ độ nguyên của đỉnh $A$ biết diện tích s của tam giác $ABC$ bằng 10.

Đáp số. $A(-2; 4)$.

Bài 54. cho tam giác $ABC$ có $A(0;6)$, trung khu đường tròn nước ngoài tiếp tam giác $ABC$ là $K(4;3)$, con đường cao kẻ từ $A$ đi qua điểm $I(2;2)$ với độ lâu năm cạnh $BC = 4sqrt5$. Kiếm tìm toạ độ những đỉnh $B$ cùng $C$, hiểu được góc $A$ là góc tù.

Hướng dẫn. $B(-1;3)$ với $C(7;7)$ giỏi ngược lại.

Bài 55. cho tam giác $ABC$ tất cả phương trình đường trung con đường và phân giác trong thuộc kẻ trường đoản cú đỉnh $B$ thứu tự là $$(d_1): 2x + y – 3 = 0, (d_2): x + y – 2 = 0.$$ Điểm $M$ thuộc đường thẳng $AB$, con đường thẳng r nước ngoài tiếp tam giác $ABC$ có bán kính bằng $sqrt5$. Biết đỉnh $A$ bao gồm hoành độ dương, xác minh toạ độ các đỉnh của tam giác $ABC$.

Hướng dẫn. $A(3; 1)$, $B(1;1)$, $C(1;- 3)$.

Bài 56. mang đến tam giác $ABC$ tất cả trực trung tâm $H(1;-1)$, điểm $E(-1;2)$ là trung điểm của cạnh $AC$ cùng phương trình cạnh $BC$ là $2x -y + 1 = 0$. Xác định toạ độ các đỉnh của tam giác $ABC$.

Hướng dẫn. $A(-3;1)$, $B(0;1)$, $C(1;3)$.

Bài 57. mang đến điểm $M(2;3)$. Viết phương trình con đường thẳng $Delta$ thứu tự cắt các trục $Ox$, $Oy$ trên $A$, $B$ thế nào cho tam giác $MAB$ vuông cân nặng tại $A$.

Hướng dẫn. $x – 3y – 3 = 0$, $5x + 3y + 15=0.$

Bài 58. mang đến điểm $M(2;1)$ và mặt đường thẳng $(d): x – y = 0$. Viết phương trình con đường thẳng $Delta$ lần lượt giảm trục $Ox$ cùng $(d)$ tại $A$, $B$ làm sao cho tam giác $MAB$ vuông cân tại $M$.

Hướng dẫn. $x + y – 2 = 0$, $3x + y – 12=0.$

Bài 59. Viết phương trình của con đường thẳng $Delta$ đi qua gốc toạ độ và sinh sản với hai tuyến phố thẳng $(d_1): x – y + 12 = 0$ với $(d_2): 2x + y + 9 = 0$ một tam giác có diện tích là 1.5 đơn vị chức năng diện tích. (Write the equations of the line passing through the origin and forming, together with the line $(d_1): x – y + 12 = 0$ và $(d_2): 2x + y + 9 = 0$ a triangle of an equal khổng lồ 1.5 square units.)

Hướng dẫn. 

Gọi phương trình $Delta$ bao gồm dạng $y = kx$.Đường thẳng $Delta$ giảm $(d_1)$ tại $Aleft(frac12k-1; frac12kk – 1 ight)$ và cắt cắt $(d_2)$ tại $Bleft(frac-9k + 2; frac-9kk + 2 ight)$; $(d_1)$ giảm $(d_2)$ tại điểm $C(-7; 5)$.Diện tích tam giác $ABC$ là $S = frac32leftvertfrac(7k + 5)^2(k – 1)(k + 2) ightvert$.Giải phương trình $S = frac32$, ta được $k = -frac12$ cùng $k = -frac2325$.Đáp số $x + 2y = 0$, $23x + 25y = 0$.

Bài 60. Cho tam giác $ABC$ cân tại $A$, điểm $Mleft(2; frac52 ight)$ là trung điểm của cạnh $AB$, $B(1;0)$. Kiếm tìm toạ độ những đỉnh $A$ và $C$ biết rằng diện tích s của tam giác $ABC$ bằng 10 (đ.v.d.t) với toạ độ những đỉnh $A$ cùng $C$ là các số nguyên.

Hướng dẫn. $A(3;5)$, $C(5;0)$; hoặc $A(5; 0)$, $C(3;5)$ hoặc $A(3;5)$, $C(1;10)$ hoặc $A(1;10)$, $C(3;5)$.

Bài 61. mang đến tam giác $ABC$ có diện tích bằng 24 với phương trình các đường trung con đường kẻ từ các đỉnh $A$, $B$, $C$ theo lần lượt là $$Delta_1: x – y +2 = 0, Delta_2: 5x – y – 2 = 0, Delta_3: x + 3y – 10 = 0. $$ tìm kiếm toạ độ những đỉnh của tam giác $ABC$.

Hướng dẫn.

Gọi $A(x_1; x_1 + 2)$, $B(x_2; 5x_2 – 2)$. Điểm $G(1;3)$ là trọng tâm tam giác $ABC$, nên tìm kiếm được toạ độ điểm $C$ theo $x_1$ cùng $x_2$.Tìm $x_1$, $x_2$ từ những điều khiếu nại $C$ nằm trong trung tuyến đường $Delta_3$ và tam giác $ABC$ có diện tích bằng 24.Đáp số $A(5;7)$, $B(0;-2)$, $C(-2;4)$ hoặc $A(-3; -1)$, $B(2; 8)$, $C(4; 2)$.

2.6. Hình chữ nhật

Bài 1. cho hình chữ nhật $ ABCD $ tất cả $ AD=2AB $ và $ A(1,5). $ Phương trình đường chéo cánh $ BD:3x+4y-13=0. $ tìm kiếm tọa độ các đỉnh hình chữ nhật biết điểm $ B $ gồm hoành độ âm.

Hướng dẫn. Gọi véctơ pháp tuyến đường của $ AB $ và sử dụng $ coswidehatABD=frac1sqrt5 $. Đáp số $ B(-1,4). $

Bài 2. cho hình chữ nhật $ ABCD $ tất cả phương trình con đường thẳng $ AB:x-2y+1=0, $ phương trình mặt đường thẳng $ BD:x-7y+14=0, $ mặt đường thẳng $ AC $ trải qua $ M(2,1). $ tìm kiếm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật.

Hướng dẫn. Tìm được $ B(frac215,frac135) $ và viết phương trình $ BC. $ gồm $ widehat(AC,BD)=widehatBID=2widehatABD=2widehat(AB,BD), $ suy ra $ AC:17x-31y-3=0 $ hoặc $ AC:x+y-3=0. $

Bài 3. cho hình chữ nhật $ ABCD $ bao gồm cạnh $ AB:x-2y-1=0, $ đường chéo $ BD:x-7y+14=0 $ với đường chéo cánh $ AC $ đi qua điểm $ M(2,1). $ tìm toạ độ những đỉnh của hình chữ nhật.

Hướng dẫn. Sử dụng $ cos(AB,AC)=cos(AB,BD). $ Đáp số $ B(7,3),C(6,5),A(1,0),D(0,2) $ hoặc…

Bài 4. Trong khía cạnh phẳng tọa độ $ Oxy $ đến hình chữ nhật $ ABCD $ bao gồm tâm $ I(frac12,0). $ Đường thẳng $ AB $ bao gồm phương trình $ x-2y+2=0,AB=2AD $ với hoành độ điểm $ A $ âm. Tìm tọa độ các đỉnh.

Hướng dẫn. Gọi $ H $ là hình chiếu của $ I $ lên $ AB $ thì $ AH=2IH… $ Đáp số. $A(-2,0),B(2,2),C(3,0),D(-1,-2).$

Bài 5. cho hình chữ nhật $ ABCD, $ có diện tích bằng 12, trung khu $ I $ là giao điểm của hai đường thẳng $ d_1:x-y-3=0,d_2:x+y-6=0. $ Trung điểm của một cạnh là giao điểm của $ d_1 $ cùng với trục $ Ox. $ tìm toạ độ những đỉnh của hình chữ nhật.

Hướng dẫn. Chú ý rằng $ d_1 $ song song với nhì cạnh của hình chữ nhật. Đáp số $A(3,1),D(4,-1),C(7,2),B(11,4)$ hoặc $ A(4,-1),D(2,1),C(5,4),B(13,2) $.

Bài 6. mang lại hình chữ nhật $ ABCD $ có diện tích bằng $ 6 $. Phương trình con đường thẳng chứa đường chéo cánh $ BD $ là $ d:2x + y – 11 = 0 $, mặt đường thẳng $ AB $ đi qua điểm $ M (4; 2) $, đường thẳng $ BC $ trải qua điểm $ N (8; 4) $. Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật biết những điểm $ B,D $ đều phải có hoành độ lớn hơn 4.

Hướng dẫn. Gọi $ B(b,11-2b) $ thì từ $ ABperp BC $ kiếm được $ B(5,1) $. Suy ra phương trình $ AB:x+y-6=0,AC: x-y-4=0.$ call $ A(a,6-a) $ và $ C(c,c-4) $ thì trung tâm hình chữ nhật là $ I(fraca+c2,fracc-a+22) $. Vì $Iin BD $ cần $ 3c+a-20=0. $ Ta bao gồm $ AB=sqrt2|a-5| $ cùng $ BC=sqrt2|c-5| $ đề nghị $ 2|a-5|.|c-5|=6. $ trường đoản cú đó tìm được đáp số $ A(8,-2),C(4,0),D(7,-3). $

Bài 7. mang đến hình chữ nhật $ ABCD $ có diện tích bằng 10, phương trình đường thẳng đựng cạnh $ AD $ là $ 3x – y = 0 $. Lấy điểm $ M $ đối xứng cùng với $ D $ qua $ C $ và đường thẳng $ BM $ tất cả phương trình $ 2x + y-10 = 0 $. Xác minh tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật biết đỉnh $ B $ gồm hoành độ dương.

Hướng dẫn. Gọi $ N $ là giao điểm của $ BM $ cùng $ AD $ thì $ N(2,6). $ call $ D(d,3d) $ và $ B(b,10-2b) $ cùng với $ b>0. $ do $ A $ là trung điểm $ ND $ cần $ A(fracd+22,frac3d+62) .$ vày $ B $ là trung điểm $ MN $ nên $ M(2b-2,14-4b) $ nhưng $ C $ là trung điểm $ MD $ nên $ C(frac2b-2+d2,frac14-4b+3d2). $ mặt khác $ ABperp AD $ nên gồm phương trình $ b+d=4. $ Từ diện tích s bằng 10 tìm được đáp số $ A(1,3),B(4,2),C(3,-1),D(0,0) $.

Bài 8. mang đến hình chữ nhật $ ABCD $ tất cả $ AD=2AB. $ gọi $ M,N $ là trung điểm $ AD,BC. $ đem $ K $ ở trong $ MN $ thế nào cho $ N $ là trung điểm $ MK. $ tìm kiếm tọa độ $ A,B,C,D $ biết $ K(-5,1),AC:2x+y-3=0 $ với điểm $ A $ tất cả tung độ dương.

Hướng dẫn. Gọi $ I $ là vai trung phong hình chữ nhật thì $ cos widehatMIA=frac1sqrt5. $ từ bỏ đó tìm được phương trình $ MK$ suy ra tọa độ $ I$ suy ra tọa độ $ M$ suy ra…

Bài 9. mang lại hình chữ nhật $ ABCD $ tất cả đỉnh $ C $ thuộc đường thẳng $d:x+3y+7=0$ và $ A(1,5). $ lấy $ M $ thuộc tia đối của $ CD $ sao để cho $ MC=2BC. $ call $ N $ là hình chiếu của $ B $ lên $ MD. $ xác minh tọa độ $ B,C $ biết $ N(-frac52,frac12). $

Hướng dẫn. Gọi $ C(-3c-7,c) $ thì chổ chính giữa hình chữ nhật là $ Ileft(frac-3c-62,fracc+52 ight).$ Tam giác $ DNB $ vuông tại $ N $ nên $ IN=IB=ID=IA $. Trường đoản cú đó tìm được $ C(2,-3). $ điện thoại tư vấn $ B(m,n) $ thì từ $ ABperp BC $ được phương trình $$ (m-1)(m-2)+(n-5)(n+3)=0 $$ từ $ overrightarrowCM=2overrightarrowBC $ suy ra $ M(6-2m,-9-2n)$. Cơ mà $ MNperp BN $ đề xuất được phương trình $$ left(m+frac52 ight)left(frac172-2m ight)+left(n-frac12 ight)left(-frac192-2n ight)=0 $$ Giải hệ tìm kiếm được $ m,n… $

Bài 10. cho hình chữ nhật $ABCD$ bao gồm phân giác vào góc $ widehatABC $ đi qua trung điểm $ M $ của $ AD. $ Phương trình mặt đường thẳng $ BM:x-y+2=0. $ Điểm $ D $ thuộc con đường thẳng $ d:x+y-9=0 $ với $ E(-1,2) $ là điểm thuộc con đường thẳng $ AB. $ search tọa độ các đỉnh hình chữ nhật biết điểm $ B $ gồm hoành độ âm.

Hướng dẫn. Chỉ ra tam giác $ ABM $ vuông cân nặng tại $ A $. Gọi véctơ pháp tuyến đường của $ AB $ là $ vecn(a,b) $ và kiếm được $ ab=0 $. Từ bỏ đó tìm kiếm được $ B(-1,1). $ điện thoại tư vấn $ A(-1,m) $ cùng $ D(n,9-n) $ thì trung điểm của $ AD $ là $ M(fracn-12,frac9-n+m2) $ nằm trong $ BM. $ Suy ra phương trình $ 2n-m-6=0. $ Kết hợp với $ overrightarrowADperp overrightarrowAB $ được hệ. Đáp số $ A(-1,4),C(5,1),D(5,4). $

Bài 11. mang lại hình chữ nhật $ABCD$ biết phương trình cạnh $BC$ là $x + 2y – 4 = 0$, phương trình đường chéo cánh $BD$ là $3x + y – 7 = 0$, đường chéo cánh $AC$ trải qua điểm $M(-5;2)$. Tìm kiếm toạ độ những đỉnh của hình chữ nhật $ABCD$.

Hướng dẫn. $A(4;5)$, $B(2;1)$, $C(-2; 3)$, $D(0; 7)$.

Bài 12. đến hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích s bằng 12, trọng tâm $I$ là giao điểm của hai tuyến phố thẳng $$d_1: x – y – 3 = 0, d_2: x + y – 6 = 0.$$ Trung điểm của một cạnh là giao điểm của đường thẳng $d_1$ với trục $Ox$. Tìm kiếm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật $ABCD$.

Hướng dẫn. $(2;1)$, $(5;4)$, $(7;2)$, $(4;-1)$.

Bài 13. mang đến hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích s bằng 12, trung tâm $Ileft(frac92; frac32 ight)$ cùng trung điểm của cạnh $AD$ là $M(3;0)$. Xác định toạ độ những đỉnh của hình chữ nhật $ABCD$.

Hướng dẫn. $(2;1)$, $(5;4)$, $(7;2)$, $(4;-1)$.

Bài 14. Trong phương diện phẳng với hệ toạ độ $Oxy$, mang đến hình chữ nhật $ABCD$ bao gồm điểm $I(6;2)$ là giao điểm của nhì đường chéo $AC$ cùng $BD$. Điểm $M(1;5)$ thuộc con đường thẳng $AB$ và trung điểm $E$ của cạnh $CD$ thuộc mặt đường thẳng $Delta:x+y-5=0$. Viết phương trình mặt đường thẳng $AB$.

Hướng dẫn. $AB:y-5=0$ hoặc $AB: x – 4y + 19 = 0.$

2.7. Hình vuông

Bài 1. <Đề thi khối A năm 2005> Cho hai tuyến đường thẳng $ d_1:x-y=0, d_2:2x+y-1=0. $ search tọa độ những đỉnh hình vuông $ ABCD $ biết rằng đỉnh $ A $ thuộc $ d_1 $ đỉnh $ C $ nằm trong $ d_2 $và những đỉnh $ B, D $ nằm trong trục hoành.

Hướng dẫn. Nhận xét $ BD $ trùng cùng với $ Ox. $ call $ A(t,t)in d_1. $ bởi vì $ A,C $ đối xứng nhau qua $ BD $ bắt buộc $ C(t,-t). $ nhưng $ Cin d_2 $ nên tìm được $ C(1,-1) $ với $ A(1,1). $ hotline trung điểm của $ AC $ là $ I(1,0). $ vày $ I $ là tâm hình vuông nên $ IB=ID=IA=1. $ Đáp số $ B(0,0),D(2,0) $ hoặc $ D(0,0),B(2,0). $

Bài 2. Cho hình vuông vắn có đỉnh $ (-4,5) $ với một đường chéo có phương trình $ 7x-y+8=0. $ Viết phương trình các cạnh hình vuông.

Hướng dẫn. $3x-4y+32=0,4x+3y+1=0…$

Bài 3. <Đề thi demo trường Cổ Loa năm 2015> Cho hình vuông $ ABCD $ gồm $ M $ là trung điểm $ BC, N $ trực thuộc đoạn $ AC $ sao để cho $ AC=4AN. $ Đường trực tiếp $ MN $ có phương trình $ 3x-y-4=0 $ với $ D(5,1). $ kiếm tìm tọa độ điểm $ B $ biết điểm $ M $ bao gồm tung độ dương.

Hướng dẫn. Kẻ $ NHperp BC, NKperp DC. $ minh chứng $ Delta DNK=Delta MNH $ từ đó suy ra $ Delta DNM $ vuông cân nặng tại $ N. $ Suy ra phương trình $ DN:x+3y-8=0. $ do đó $ N(2,2). $ Ta có $ Min MN $ nên $ M(m,3m-4) $ mà lại $ DN=MN $ nên kiếm được $ M(3,5). $ điện thoại tư vấn $ P=MNcap AD $ thì $ overrightarrowMN=3overrightarrowNP $ suy ra $ P(frac53,1). $ chứng tỏ $ overrightarrowDP=frac56overrightarrowDA. $ Suy ra tọa độ $ B(1,5).$

Bài 4. <Đề thi thử trung học phổ thông Can Lộc 2014> Trong khía cạnh phẳng tọa độ $ Oxy, $ cho hình vuông vắn $ ABCD. $ Trên các cạnh $ AD, AB $ rước hai điểm $ E $ với $ F $ làm sao để cho $ AE = AF. $ điện thoại tư vấn $ H $ là hình chiếu vuông góc của $ A $ lên $ BE. $ tìm kiếm tọa độ của $ C $ biết $ C $ thuộc đường thẳng $ d: x -2y + 1 = 0 $ với tọa độ $ F(2, 0), H(1, -1). $

Hướng dẫn. Gọi $ M $ là giao điểm của $ AH $ với $ CD. $ Ta bao gồm $ widehatABE=widehatDAM $ phải hai tam giác $ ABE $ cùng $ ADM $ bằng nhau. Do đó $ DM = AE = AF, $ suy ra $ BCMF $ là hình chữ nhật. Hotline $ I $ là tâm hình chữ nhật $ BCMF. $ trong tam giác vuông $ MHB $ ta có $ BM=2HM $ mà $ BM=CF $ cần tam giác $ CHF $ vuông trên $ H. $ Đáp số $C(-frac13,frac13).$

Bài 5. Cho hình vuông vắn $ ABCD $ tất cả tâm $ I $, điểm $ K (0; 2) $thuộc đoạn $ IA $. Trả sử $ M $ cùng $ N $ thứu tự là trung điểm của cạnh $ AB,CD $ và cùng nằm trên đường thẳng $ d:x – 1 = 0 $. Điểm $ Q $ là giao của $ KM $ cùng với $ BC $. Xác minh tọa độ những đỉnh của hình vuông vắn $ ABCD $ biết điểm $ H (4; 8) $ thuộc con đường thẳng $ NQ $.

Hướng dẫn. Gọi véctơ pháp tuyến đường của $ AC $ là $ vecn(a,b) $ thì trường đoản cú $ widehatAIM=45^circ $ tìm kiếm được $ a=pm b. $ tiếp đến xét hai trường hợp.

Bài 6. Cho hình vuông $ABCD$ bao gồm $M$ là trung điểm cạnh $BC$, đường thẳng $DM$ có phương trình $x – y – 2 = 0$, điểm $C(3;-3)$, điểm $A$ thuộc mặt đường thẳng $(d): 3x + y – 2 = 0$. Tra cứu toạ độ các đỉnh $A$, $B$, $D$.

Hướng dẫn. Đáp số $A(-1; 5)$, $B(-3;-1)$, $D(5;3)$.

2.8. Tứ giác khác

Bài 1. cho hình thang cân $ ABCD $ tất cả $ CD = 2AB $, phương trình hai đường chéo cánh $ AC $ cùng $ BD $ theo thứ tự là $ x + y – 4 = 0$ cùng $ x – y – 2 = 0 $. Hiểu được tọa độ hai điểm $ A $ và $ B $ phần nhiều dương và ăn diện tích hình thang bởi 36. Tìm kiếm tọa độ các đỉnh hình thang.

Hướng dẫn. Từ diện tích hình thang bằng 36 kiếm được $AC=BD=6sqrt2. $ nhị tam giác $ AIB $ cùng $ CID $ đồng dạng nên tìm kiếm được $ IA=IB=frac13AC=2sqrt2. $ đem $ A(a,4-a) $ với $ B(b,b-2) $ lập hai phương trình tìm được $ A(1,3) $ và $ B(5,3). $ trường đoản cú đó tìm được $ C(7,-3) $ và $ D(-1,-3). $

Bài 2. mang đến hình thang cân $ ABCD $ có diện tích bằng $ frac452, $ đáy phệ $ CD $ gồm phương trình $ x-3y-3=0. $ Biết hai đường chéo $ AC,BD $ vuông góc với nhau và giảm nhau tại $ I(2,3). $ Viết phương trình con đường thẳng $ BC $ biết điểm $ C $ tất cả hoành độ dương.

Hướng dẫn. Từ tam giác $ ICD $ vuông cân nặng tại $ I $ kiếm được $ IC=sqrt20. $ điện thoại tư vấn $ C(3c+3,c) $ thì $ IC^2=10 $ đề nghị $ C(6,1) $. Suy ra phương trình $ BD:2x-y-1=0 $ cùng tọa độ $ D(0,-1) $. Đặt $ IA+IB=x $ cùng biểu diễn diện tích s hình thang theo $ x $ là $ frac12x^2+2xsqrt5+10=frac452 $. Từ bỏ đó kiếm được $ x=sqrt5. $ Đáp số $ BC:4x+3y-27=0. $

Bài 3. Cho hình thang $ ABCD $ có diện tích s bằng $ frac458. $ Phương trình nhị cạnh đáy là $ AB:x-3y+1=0 $ với $ CD:2x-6y+17=0 $. Nhì cạnh $ AD,BC $ giảm nhau trên $ K(2,6) $, hai đường chéo cắt nhau trên $ I(1,frac73) $. Khẳng định tọa độ những đỉnh của hình thang.

Hướng dẫn. Từ diện tích s hình thang bằng $ frac458 $ suy ra $ AB+CD=frac3sqrt102. $ Từ những tam giác đồng dạng, suy ra $ AB=2CD=sqrt10. $ Suy ra $ CD $ là mặt đường trung bình của tam giác $ KAB. $ điện thoại tư vấn giao điểm của $ KI $ với $ AB,CD $ là $ M,N $ thì $ M,N $ là trung điểm $ AB,CD. $ kiếm được $ M(frac12,frac12) $ với đáp số $ A(2,1),B(-1,0),C(2,frac72),D(frac12,3). $

Bài 4. mang lại hình thoi $ ABCD $ tất cả tâm $ I (3;3) $ và $ AC= 2BD $. Điểm $ M(2,frac43) $ thuộc con đường thẳng $ AB $, điểm $ N(3,frac133) $ thuộc đường thẳng $ CD $. Viết phương trình đường chéo $ BD $ biết điểm $ B $ có hoành độ nhỏ tuổi hơn 3.

Hướng dẫn. Lấy $ phường $ đối xứng với $ N $ qua vai trung phong $ I $ thì $ Pin AB. $ Đáp số $ BD:7x-y-18=0. $

Bài 5. cho hình thoi $ ABCD $ gồm $ BD:x-y=0. $ Đường thẳng $ AB $ đi qua $ P(1,sqrt3). $ Đường thẳng $ CD $ đi qua $ Q(-2,-2sqrt3). $ tra cứu tọa độ các đỉnh hình thoi biết $ AB=AC $ cùng $ B $ gồm hoành độ lớn hơn 1.

Hướng dẫn. Chỉ ra tam giác $ABC$ đều, do đó góc thân $ AB $ và $ BD $ là $ 30^circ. $ hotline véctơ pháp tuyến đường của $ AB $ và kiếm được $ B(2,2). $

Bài 6. m