Bất cứ doanh nghiệp nào cũng được lựa chọn phương pháp thực tế đích danh