Cách viết chương trình tin 11

     

Bạn đã xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại trên đây (91.81 KB, 9 trang )


Bạn đang xem: Cách viết chương trình tin 11

24 BÀI TẬP MẪU TIN HỌC 11- (CHƯƠNG 1, 2, 3)Bài tập 1: Viết chương trình nhập vào một trong những nguyên và chất vấn xem số vừa nhập là số chẵn tốt số lẻ.Program Kiemtratinhchanle;Uses crt;Var x:integer;BeginWrite('Nhap vao mot so nguyen : '); Readln(x);If (x thủ thuật 2=0) Then Writeln('So vua nhap vao la so chan')ElseWriteln('So vua nhap vao la so le');Readln;End.Bài tập 2: Viết công tác giải phương trình bậc nhất ax+b=0Program Giaiptb1;Uses Crt;Var a,b,x : real;BeginWrite('a = '); Readln(a);Write('b = '); Readln(b);If (a = 0) Then giả dụ a bằng 0 If (b = 0) Then Trường thích hợp a = 0 và b = 0 Writeln('Phuong trinh co vo so nghiem') 0 }≠Else Trường vừa lòng a=0 cùng b Writeln('Phuong trinh vo nghiem') 0 ≠Else { Trường vừa lòng a Beginx:= -b/a;Writeln('Phuong trinh co nghiem la :',x:6:2);End;
Readln;End.1Bài tập 3: Viết lịch trình tính tổng S = 1+2+ +N.Cách 1: cần sử dụng vòng lặp FOR.Program TinhTong;Uses crt;Var N,i,S:integer;BeginClrscr;Write('Nhap vao gia tri cua N :'); Readln(N);S:=0;For i:=1 khổng lồ N do S:=S+i;Writeln('Ket qua la :',S);Readln; End.Cách 2: sử dụng vòng lặp WHILE.Program TinhTong;Uses crt;Var N,i,S:integer;BeginClrscr;Write('Nhap vao gia tri cua N :'); Readln(N);S:=0; i:=1;While iBeginS:=S+i;i:=i+1;End;Writeln('Ket qua la :',S);
Readln; End.Bài tập 4: Viết công tác nhập vào N số nguyên từ bàn phím. Hãy tính cùng in ra screen tổng của các số vừa mới được nhập vào.Ý tưởng: Dùng phương pháp cộng dồn. Cho vòng lặp FOR chạy từ 1 tới N, ứng cùng với lần lặp đồ vật i, ta nhập vào số nguyên X với đồng thời cùng dồn X vào biến chuyển S.2Program Tong;Uses crt;Var N,S,i,X : Integer;BeginClrscr; S:=0;For i:=1 khổng lồ n DoBeginWrite('Nhap so nguyen X= '); Readln(X);S:=S+X;End;Writeln(‘Tong cac so duoc nhap vao la: ‘,S); Readln;End.Bài tập 5: Viết công tác tính số Pi cùng với độ đúng chuẩn Epsilon, biết: Pi/4 = 1-1/3+1/5-1/7+ Ý tưởng: Ta thấy rằng, mẫu số là các số lẻ gồm qui luật: 2*i+1 với i=1, ,n. Cho nên ta sử dụng i làm thay đổi chạy. Vày tính số Pi với độ chính xác Epsilon nên lần chần trước được rõ ràng số lần lặp, cho nên vì vậy ta ≤phải cần sử dụng vòng lặp WHILE. Tức là phải lặp tính đến khi t=4/(2*i+1) Epsilon thì dừng.Program Tinh_tong_Pi;Uses Crt;Const Epsilon=1E-4;
Var Pi,t:real;i,s:Integer;BeginPi:=4; i:=1; s:=-1;t:=4/(2*i+1);While t>Epsilon DoBeginPi:=Pi+s*t;s:=-s; i:=i+1;t:=4/(2*i+1);End;Writeln('So Pi = ',Pi:0:4);3Readln;End.Bài tập 6: Viết lịch trình nhập vào số nguyên N. In ra màn hình hiển thị tất cả những ước số của N.Ý tưởng: Cho thay đổi i chạy từ là một tới N. Trường hợp N thủ thuật i=0 thì viết i ra màn hình.Uses Crt;Var N,i : Integer;BeginClrscr; Write('Nhap so nguyen N= '); Readln(N);For i:=1 lớn N DoIf N mod i=0 Then Write(i:5); Readln;End.Bài tập 7: Viết lịch trình tìm USCLN với BSCNN của 2 số a, b được nhập vào trường đoản cú bàn phím.Ý tưởng:
- tìm USCLN: mang số bự trừ số nhỏ tuổi cho cho đến khi a=b thì dừng. Thời điểm đó: USCLN=a.- BSCNN(a,b) = a*b DIV USCLN(a,b).Program Tim_USCLN_BSCNN;Uses crt;Var a,b, m,n:integer;BeginWrite('Nhap a : '); Readln(a);Write('Nhap b : '); Readln(b);m:=a; n:=b;While (mn) DoBeginIf (m>n) Then m:=m-n Else n:=n-m;End;Writeln('USCLN= ',m);4Writeln('BSCNN= ',a*b DIV n);Readln; End.Bài tập 8: Viết chương trình tìm những số bao gồm 3 chữ số sao cho: = a3 + b3 + c3.Ý tưởng:Dùng phương pháp vét cạn. Ta biết rằng: a có 9. Ta→9 (vì a là số sản phẩm trăm), b,c có thể có cực hiếm từ 0→thể có giá trị từ là 1 sẽ dùng 3 vòng lặp FOR lồng nhau để lưu ý qua toàn bộ các trường đúng theo của a,b,c.Ứng cùng với mỗi bộ abc, ta đang kiểm tra: ví như 100.a + 10.b + c = a3 + b3 + c3 thì in ra cỗ abc đó. Program Timgiatri_abc;Uses crt;Var a,b,c : Word;
BeginFor a:=1 lớn 9 DoFor b:=0 lớn 9 DoFor c:=0 khổng lồ 9 DoIf (100*a + 10*b + c)=(a*a*a + b*b*b + c*c*c) Then Writeln(a,b,c); Readln;End.Bài tập 9: Viết lịch trình nhập vào số tự nhiên và thoải mái N rồi thông báo lên screen số đó liệu có phải là số nguyên tố tốt không.Ý tưởng: N là số nguyên tố trường hợp N không có ước số N div 2. Từ quan niệm này ta giới thiệu giải thuật:→nào từ bỏ 2 - Đếm số mong số N div 2 giữ vào vươn lên là d.→của N từ 2 - trường hợp d=0 thì N là số nguyên tố.Uses crt;Var N,i,d : Word;BeginIf NElse5Begind:=0;For i:=2 khổng lồ N div 2 DoIf (N hack i=0) Then d:=d+1;If d=0 Then Writeln(N,’ la so nguyen to’)Else Writeln(N,’ khong phai la so nguyen to’);End; Readln;End.Bài tập 10: Viết lịch trình nhập tính diện tích tam giác, nhập độ nhiều năm cạnha,b,c tự bàn phím. Phương pháp tính diện tích s là , p. Là nửa chu vi

Xem thêm: Siêu Âm Khoảng Sáng Sau Gáy Là Gì, Mẹ Cần Biết!, Khoảng Sáng Sau Gáy Của Thai Nhi Qua Siêu Âm

Program Tam_Giac;Vara,b,c: Integer;p,s: Real;BeginWriteln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC');Write('Cho biet canh thu nhat = '); Readln(a);Write('Cho biet canh thu nhị = '); Readln(b);Write('Cho biet canh thu cha = '); Readln(c);p := 0.5 * (a + b + c);s := sqrt(p*(p-a)*(p-c)*(p-c));Writeln('+Dien tich hinh tam giac = ',s:6:2,' met vuong');ReadlnEnd.BÀI TẬP Thực hànhBài tập 1: Viết chương trình giải phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0, a≠0.Gợi ý:- Tính Delta=b*b-4*a*c.- Biện luận:6DeltaDelta=0: Phương trình có nghiệm kép: x = -b/(2*a).Delta>0: Phương trình gồm 2 nghiệm phân biệt: SQRT(Delta))/(2*a).±x1,2 = (-bBài tập 2: Viết công tác nhập vào từ bàn phím: giờ, phút, giây. Cọng thêm một số giây cũng rất được nhập tự bàn phím. Hãy in ra kết quả sau lúc cọng xong.Gợi ý:- điện thoại tư vấn số giây được cộng thêm là: ss. Gán giây:=giây+ss.
60 thì: phút:=phút + giây DIV 60 và≥- ví như giây giây:=giây gian lận 60.60 thì: giờ:=giờ + phút DIV 60 với phút:=phút≥- nếu phút gian lận 60.Bài tập 3: Viết lịch trình tìm Max, Min của 4 số: a, b, c, d.Bài tập 4: Viết chương trình in ra screen các giá trị của bảng 255.→mã ASCII trường đoản cú 0Gợi ý: 255. In ra screen i và→Cho biến đổi i chạy tự 0 CHR(i).Bài tập 5: Viết lịch trình in ra màn hình hiển thị các số nguyên từ một đến 100 làm sao cho cứ 10 số thì xuống dòng.Gợi ý:→Cho phát triển thành i chạy từ là một 100. In ra màn hình i cùng kiểm tra: giả dụ i hack 10=0 thì WRITELN.Bài tập 6: Viết chương trình in ra screen bảng cữu chương.Gợi ý:Dùng 2 vòng lặp FOR lồng nhau: i là số bảng cữu chương (2 9), j là số lắp thêm tự trong từng bảng cữu chương (1 10).For i:=2 khổng lồ 9 DoFor j:=1 khổng lồ 10 bởi vì Writeln(i,’x’,j,’=’,i*j);Bài tập 7: Viết lịch trình tính các tổng sau:7S0 = n! = 1*2* *n n giai thừaS1 = 1 + một nửa + + 1/nS2 = 1 + 1/2! + + 1/n!S3 = 1 + x + x2/2! + x3/3! + + xn/n!S4 = 1 - x + x2/2! - x3/3! + + (-1)nxn/n!S5 = 1 + sin(x) + sin2(x) + + sinn(x).Bài tập 8: Viết công tác để tìm lời giải cho câu hỏi sau:“Trong giỏ vừa thỏ vừa gà,Một trăm mẫu cẳng bốn ba cái đầu.Hỏi bao gồm mấy kê mấy thỏ?”
Bài tập 9: Viết lịch trình để tìm giải thuật cho vấn đề sau: Trăm trâu trăm bó cỏBó lại mang đến trònTrâu đứng ăn nămTrâu nằm nạp năng lượng baNăm con trâu giàMỗi con nạp năng lượng một.Hỏi tất cả bao nhiêu trâu đứng, trâu nằm, trâu già?Bài tập 10: Viết công tác nhập vào một số nguyên dương. Hãy thông báo lên màn hình số đó tất cả bao nhiêu chữ số cùng tổng các chữ số của số đó.Gợi ý:Dùng vòng lặp WHILE. Trong lúc N>0 thì: lôi ra chữ số cuối cùng của N để tính bởi phép toán mod 10, tiếp nối bỏ bớt đi chữ số sau cùng của N bằng phép toán DIV 10.Bài tập 11: Viết chương trình in ra màn hình hiển thị tất cả những số thành phần từ 2 mang lại N. Cùng với N được nhập tự bàn phím.Bài tập 12: Viết lịch trình phân tích một số ra vượt số nguyên tố. Ví dụ:N=100 đang in ra màn hình:100 | 2850 | 225 | 55 | 51 |Bài tập 13: Số hoàn thành là số tự nhiên và thoải mái có tổng các ước của nó (không kể chủ yếu nó) bằng chính nó. Viết chương trình kiểm tra xem một trong những được nhập vào tự bàn phím liệu có phải là số triển khai xong hay không? Ví dụ: 6, 28 là các số hoàn thiện.Gợi ý:- Tính N div 2 giữ vào trở thành S.→tổng những ước số của N: từ 1
- nếu như S=N thì N là số trả thiện.Bài tập 14: Viết lịch trình in ra các số nguyên từ là 1 đến N2 theo hình xoắn ốc với N được nhập vào tự bàn phím. Ví dụ, cùng với N=5 ta có:1 2 3 4 516 17 18 19 615 24 25 20 714 23 22 21 813 12 11 10 99


*
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH mang đến HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC CÁC BÀI THỰC HÀNH TIN HỌC 11 trung học phổ thông 15 2 12
*
Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học viên thông qua việc dạy học các bài thực hành tin học tập 11 15 2 12
*
Rèn luyện khả năng thực hành cho học viên thông qua vấn đề dạy học các bài thực hành thực tế Tin học tập 11 trung học phổ thông 66 1 11