Cách viết quy chế phối hợp

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 12/2022/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 21 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP vào CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀGIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật tổ chức triển khai chínhquyền địa phương ngày 19 mon 6 năm 2015; qui định sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều củaLuật Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ và hiện tượng Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương ngày 22 tháng 11năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bảnquy bất hợp pháp luật ngày 22 mon 6 năm 2015; lao lý sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điềucủa Luật phát hành văn phiên bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ luật Giám định tưpháp ngày 20 tháng 6 năm 2012; luật pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của vẻ ngoài Giámđịnh tứ pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số85/2013/NĐ-CP ngày 29 mon 7 năm trước đó của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và biệnpháp thi hành quy định Giám định tư pháp; Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng12 năm 2020 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số85/2013/NĐ-CP ngày 29 mon 7 năm 2013 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và biệnpháp thi hành lao lý Giám định tư pháp;

Căn cứ Thông tư số11/2020/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của bộ trưởng cỗ Tư pháp khí cụ về mẫuthẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp cho lại thẻ giám định viên tứ pháp;

Theo đề xuất của chủ tịch SởTư pháp tại Tờ trình số 73/TTr-STP ngày 29 tháng 12 năm 2021 với Công văn số211/STP-HCBTTP&PBGDPL ngày 09 mon 3 năm 2022.

Bạn đang xem: Cách viết quy chế phối hợp

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo đưa ra quyết định này quy chế phối hợptrong công tác cai quản nhà nước về giám định tứ pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Quyết định này có hiệu lực từngày 30 tháng 3 năm 2022.

Điều 3.Chánh Văn phòng ubnd tỉnh, Thủ trưởng những sở, ngànhvà những tổ chức, cá thể có liên quan phụ trách thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH nai lưng Hữu Thế

QUY CHẾ

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này cách thức nguyên tắc,phương thức phối hợp, nội dung phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan lại phối hợptrong công tác làm chủ nhà nước về giám định bốn pháp trên địa phận tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng so với cácsở, ngành tất cả tổ chức, cá nhân giám định tứ pháp (sau đây gọi tầm thường là các sở,ngành); Sở bốn pháp, tand nhân dân tỉnh, Viện kiểm gần cạnh nhân dân tỉnh giấc và các tổchức, cá nhân có liên quan đến vận động giám định bốn pháp.

Điều 2.Nguyên tắc phối hợp

1. Triển khai đúng chức năng,nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi cơ quan, tổ chức, cá thể trong chuyển động giám địnhtư pháp; tuân thủ quy định luật pháp về giám định bốn pháp, các văn bạn dạng quy phạmpháp lý lẽ liên quan.

2. Bảo đảm chủ động, đúng trìnhtự, thủ tục, kịp thời với hiệu quả.

Điều 3.Phương thức phối hợp

1. Trao đổi tin tức trực tiếp,trao đổi thông tin bằng văn bản.

2. Tổ chức họp liên ngành hoặchình thức khác liên quan đến giám định bốn pháp thuộc thẩm quyền giải quyết.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀTRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH

Điều 4. Phốihợp trong vấn đề củng cố, khiếu nại toàn đội ngũ giám định tư pháp; bổ nhiệm, miễn nhiệmgiám định viên tứ pháp; lựa chọn, lập danh sách người giám định tư pháp, tổ chứcgiám định tứ pháp theo vụ việc

1. Trách nhiệm của các sở,ngành

a) chịu trách nhiệm củng cố,xây dựng, kiện toàn lực lượng cá nhân, tổ chức giám định tư pháp ở trong ngành mìnhquản lý bảo đảm đáp ứng yêu ước giám định của cơ quan, tổ chức, cá thể theoquy định của pháp luật.

b) rà soát, chọn lọc cá nhânthuộc thẩm quyền làm chủ có đủ những tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tứ pháptheo khoản 1 Điều 7 nguyên tắc Giám định tứ pháp thời điểm năm 2012 và cá nhân thuộc trường hợpmiễn nhiệm giám định viên tứ pháp theo Điều 10 qui định Giám định tư pháp (được sửađổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 phép tắc sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của mức sử dụng Giámđịnh tứ pháp năm 2020); lập làm hồ sơ trình quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh ý kiến đề xuất bổnhiệm, miễn nhiệm giám định viên tứ pháp.

c) Lập danh sách cá nhân có đủtiêu chuẩn chỉnh theo khoản 1, khoản 2 Điều 18 và tổ chức triển khai có đủ tiêu chuẩn chỉnh theo khoản1 Điều 19 khí cụ Giám định tư pháp nhằm trình chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh ra quyếtđịnh công nhận fan giám định tứ pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tứ pháptheo vụ việc; ngôi trường hợp không được tiêu chuẩn và điều kiện theo cơ chế trìnhChủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh ra quyết định hủy bỏ công nhận.

d) các sở, ngành tất cả trách nhiệmgửi văn bản kèm theo hồ sơ công cụ tại điểm b, điểm c khoản này cho Sở tư phápđể lấy chủ ý trước lúc trình chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh xem xét, quyết định.Sau khi có quyết định của quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh về xẻ nhiệm, miễn nhiệmgiám định viên tư pháp, công nhận hoặc hủy quăng quật công nhận fan giám định bốn pháptheo vụ việc, tổ chức triển khai giám định tư pháp theo vụ việc; các sở, ngành gửi Sở Tưpháp 01 phiên bản để theo dõi, quản ngại lý.

2. Trách nhiệm của Sở tứ pháp

a) bao gồm văn phiên bản trả lời thống nhấthay không thống tuyệt nhất về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thẩm định viên tư pháp hoặcdanh sách người giám định theo vụ việc, tổ chức triển khai giám định theo vụ việc sau khiSở tư pháp nhận thấy văn bản đề nghị phối hợp từ các sở, ngành.

b) Cập nhật, tổng đúng theo danh sáchcá nhân, tổ chức triển khai giám định tứ pháp report Ủy ban nhân dân tỉnh để đăng sở hữu lêncổng thông tin điện tử của tỉnh, bên cạnh đó gửi cỗ Tư pháp để lập danh sáchchung theo quy định.

Điều 5. Phốihợp trong bài toán cấp thẻ, tịch thu thẻ thẩm định viên tứ pháp

1. Trách nhiệm của các sở,ngành

b) Có trọng trách trong việcthu hồi thẻ thẩm định viên tứ pháp sau khi nhận được ra quyết định của quản trị Ủyban nhân dân tỉnh về miễn nhiệm thẩm định viên tư pháp, tịch thu thẻ giám địnhviên tư pháp, nhờ cất hộ về Sở tư pháp.

2. Trọng trách của Sở tư pháp

b) tiến hành việc tàng trữ vàtiêu hủy thẻ giám định viên bốn pháp với hồ sơ miễn nhiệm thẩm định viên tưpháp (nếu có) theo quy định lao lý về thời hạn bảo vệ hồ sơ, tài liệutrong các cơ quan, tổ chức.

Điều 6. Phốihợp trong việc thành lập, vận động Văn phòng giám định tứ pháp

1. Nhiệm vụ của Sở tứ pháp

a) Trình chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh hồ sơ xin phép ra đời Văn phòng giám định bốn pháp; nắm đổi, bổsung nghành nghề dịch vụ giám định của văn phòng và công sở giám định tư pháp; biến đổi loại hìnhhoạt hễ Văn phòng giám định tứ pháp; thu hồi quyết định có thể chấp nhận được thành lậpVăn chống giám định bốn pháp trong những trường hợp xong hoạt đụng Văn phònggiám định tư pháp theo quy định. Sở tứ pháp có trọng trách gửi văn bản kèm theohồ sơ để lấy ý kiến của sở, ngành làm chủ lĩnh vực giám định tư pháp về hồ sơxin phép thành lập Văn chống giám định tư pháp; nỗ lực đổi, bổ sung cập nhật lĩnh vực giámđịnh; thay đổi loại hình hoạt động trước khi trình chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnhxem xét, quyết định.

b) tiến hành việc đk hoạtđộng, cấp cho lại Giấy đăng ký hoạt động, tịch thu Giấy đăng ký vận động Văn phònggiám định bốn pháp theo quy định. Sở bốn pháp có nhiệm vụ gửi sở, ngành quảnlý lĩnh vực giám định tư pháp văn bản kèm theo làm hồ sơ đăng ký chuyển động để kiểmtra việc đáp ứng các điều kiện theo Đề án thành lập quy định tại điểm d khoản 2Điều 16 của mức sử dụng Giám định tứ pháp trước lúc cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Xem thêm: Tài Liệu Ôn Tập Chương 1 Toán Lớp 8 : Ôn Tập Chương 1 Đại Số

2. Trách nhiệm của các sở,ngành

Có văn phiên bản trả lời thống nhấthay không thống duy nhất về hồ sơ xin phép thành lập và hoạt động Văn chống giám định tứ pháp; đăngký vận động Văn phòng giám định; chũm đổi, bổ sung lĩnh vực thẩm định của Vănphòng giám định tư pháp; thay đổi loại hình chuyển động Văn phòng thẩm định tưpháp sau thời điểm các sở, ngành nhận được văn bạn dạng đề nghị phối kết hợp từ Sở tứ pháp.

Điều 7. Phốihợp trong quá trình vận động giám định bốn pháp

1. Trọng trách của cá nhân, tổchức giám định tư pháp

a) thực hiện đúng cách thức củapháp lý lẽ về giám định tư pháp.

b) Phối hợp chặt chẽ với ngườitrưng cầu giám định, tình nhân cầu thẩm định trong quy trình thực hiện giám định.Khi tất cả phát sinh khó khăn, vướng mắc nhà động tương tác với fan trưng ước giámđịnh, người yêu cầu giám định để giải quyết, trường hợp không giải quyết được,báo cáo với thủ trưởng các sở, ngành sẽ được hỗ trợ.

2. Trách nhiệm của những sở,ngành

a) Tạo đk về thời gian,công việc, áp dụng cơ sở vật chất của cơ quan mang đến cá nhân, tổ chức triển khai giám định tưpháp ở trong ngành mình thống trị thực hiện giám định khi bao gồm yêu cầu.

b) Tổng hợp gần như khó khăn, vướngmắc tạo ra trong quá trình thực hiện các quy định của quy định về giám địnhtư pháp gởi về Sở bốn pháp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Nhiệm vụ của Sở tư pháp

Hướng dẫn kịp thời gần như khókhăn, vướng mắc của các sở, ngành vào việc tiến hành các quy định quy định vềgiám định bốn pháp trong phạm vi chức năng, trách nhiệm của Sở tứ pháp. Ngôi trường hợpkhông xử lý được, Sở tư pháp báo cáo Uỷ ban quần chúng tỉnh ý kiến đề nghị Bộ Tưpháp hoặc những cơ quan cung cấp trên có tương quan xem xét.

Điều 8. Phốihợp tổ chức bồi dưỡng kỹ năng pháp luật cho người giám định tứ pháp

1. Trách nhiệm của những sở,ngành

Chủ trì hoặc phối phù hợp với Sở Tưpháp tổ chức các lớp tu dưỡng chuyên môn, nhiệm vụ cho thẩm định viên tưpháp, fan giám định tứ pháp theo vụ việc thuộc thẩm quyền thống trị của ngànhmình; tuyên truyền, phổ biến các văn bạn dạng pháp dụng cụ có liên quan đến hoạt độnggiám định bốn pháp trong cơ quan, đối chọi vị.

2. Trách nhiệm của Sở tứ pháp

Chủ trì hoặc phối phù hợp với các sở,ngành tổ chức bồi dưỡng kiến thức quy định cho giám định viên tư pháp, ngườigiám định tư pháp theo vụ việc; tuyên truyền, phổ biến các văn phiên bản pháp vẻ ngoài cóliên quan tiền đến hoạt động giám định tư pháp; theo dõi thi hành luật pháp về giámđịnh tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Điêu 9. Phốihợp thực hiện báo cáo, sơ kết, tổng kết

1. Trách nhiệm của những sở,ngành

a) mặt hàng năm, các sở, ngành báocáo về tổ chức, vận động giám định tư pháp ở trong thẩm quyền quản lý gửi Sở Tưpháp theo đúng thời hạn quy định; tin báo đầy đủ, đúng lúc về hoạtđộng giám định bốn pháp khi bao gồm yêu cầu.

Đồng thời, phối hợp với Sở Tưpháp tư vấn Ủy ban quần chúng tỉnh report về tổ chức, vận động giám định tưpháp ở trong lĩnh vực thống trị chuyên môn gửi cỗ chủ quản, ban ngành ngang cỗ quảnlý nghành chuyên môn về giám định tư pháp.

b) các sở, ngành phân công cánhân hoặc đơn vị làm mai mối trong việc thống trị công tác giám định tư pháp thuộcthẩm quyền cai quản lý. Cá thể hoặc đơn vị chức năng làm đầu mối của các sở, ngành có tráchnhiệm tham mưu lãnh đạo báo cáo, theo dõi, đôn đốc triển khai các văn bản phốihợp trong quy định này.

2. Nhiệm vụ của tòa án nhân dân nhândân tỉnh, Viện kiểm cạnh bên nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Hằng năm, tòa án nhân dân nhân dân tỉnh,Viện kiểm cạnh bên nhân dân tỉnh, Công an tỉnh report gửi về Sở tư pháp, đồng thờigửi sở, ngành có tương quan về tình trạng trưng ước giám định tư pháp, tiến công giáviệc thực hiện giám định tứ pháp cùng sử dụng tóm lại giám định bốn pháp trên địabàn tỉnh.

3. Trọng trách của Sở bốn pháp

a) Tổng hợp báo cáo về tổ chức,hoạt hễ giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh giữ hộ Ủy ban dân chúng tỉnh, cỗ Tưpháp. Trong đó, review về tổ chức, chất lượng hoạt rượu cồn giám định tư pháp, đềxuất các giải pháp để bảo vệ số lượng, unique của cá nhân, tổ chức giám địnhviên tứ pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu kịp thời, có quality yêu cầu giám định của hoạt độngtố tụng.

b) Sở bốn pháp chủ trì, phối hợpvới những sở, ngành tư vấn Ủy ban nhân dân

tỉnh tổ chức công tác sơ kết, tổngkết vận động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh theo yêu ước của cơ sở cấptrên.

Điều 10. Bảođảm khiếp phí, trang thiết bị, phương tiện giám định và đk vật chất cầnthiết khác đến cá nhân, tổ chức giám định bốn pháp nằm trong thẩm quyền quản ngại lý

1. Những sở, ngành dự toán kinhphí đảm bảo cho hoạt động làm chủ nhà nước về giám định tứ pháp, ưu tiên bảo đảmkinh mức giá về trang thiết bị, phương tiện giám định cho vận động giám định tưpháp.

2. Sở Y tế, Công an thức giấc cótrách nhiệm kết hợp Sở Tài chính dự trù kinh phí đảm bảo an toàn cho chuyển động giám địnhtư pháp đến Trung trung tâm Pháp y, Phòng kỹ thuật hình sự theo phương tiện của pháp luậtvề ngân sách nhà nước.

3. Sở bốn pháp dự toán kinh phíbảo đảm đến hoạt động cai quản nhà nước về giám định bốn pháp (bao tất cả kinh phíhoạt cồn để thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ huy thực hiện Đề án “Đổi mới vànâng cao hiệu quả hoạt động giám định bốn pháp”).

4. Sản phẩm năm, Sở Tài chủ yếu căn cứkế hoạch giám định tứ pháp đã có được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt, dự toán kinhphí những cơ quan, đơn vị chức năng lập với khả năng bằng vận ngân sách địa phương, tư vấn Ủyban quần chúng. # tỉnh trình Hội đồng quần chúng. # tỉnh bố trí kinh phí vận động giám địnhtư pháp theo biện pháp Luật giá cả nhà nước.

ChươngIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11.Trách nhiệm kết hợp thực hiện tại công tác quản lý nhà nước về giám định tứ pháp

1. Sở bốn pháp và những sở, ngànhthực hiện nay đúng trách nhiệm kết hợp trong cai quản nhà nước theo quy định củapháp luật pháp về giám định tứ pháp và quy chế này.

2. Những sở, ngành khuyến cáo kịp thờinhững sự việc vướng mắc phát sinh trong cai quản hoạt hễ giám định tứ pháp gửivề Sở tư pháp để phối hợp giải quyết hoặc báo cáo Ủy ban quần chúng. # tỉnh, cơ quancấp trên có liên quan xem xét, quyết định.

3. Sản phẩm năm, Sở tứ pháp chủtrì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức triển khai cuộc họp tấn công giá kết quả hoạt độnggiám định tứ pháp với việc triển khai Quy chế.

Điều 12. Tổchức thực hiện

Thủ trưởng các sở, ngành và SởTư pháp chịu trách nhiệm tổ chức tiến hành và triển khai Quy chế này./.