NAM GIỚI THÍCH MẶC QUẦN LÓT NỮ CÓ BỊ BỆNH KHÔNG, KIẾN THỨC THÚ VỊ