Đề thi học sinh giỏi hóa 8 năm 2014

     

Đề thi học tập sinh giỏi môn chất hóa học lớp 8 - Đề 1, tổng hợp một số trong những đề thi học tập sinh giỏi Hóa học tập lớp 8 dành riêng cho quý thầy thầy giáo và chúng ta học sinh tìm hiểu thêm để cải thiện kĩ năng huấn luyện và đào tạo và học tập tập, đạt được kết quả tốt nhất.


*

KÌ THI KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN HSG Năm học 2013-2014 Môn thi : HÓA HỌC LỚP 8 thời gian : 60 phút (không kể thời gian giao đề)Câu 1: (2 điểm) cân nặng bằng các phản ứng chất hóa học sau: a) Al2(SO 4)3 + KOH KAlO2 + K2SO4 + H 2O b) FexO y + co Fe + co 2 c) CnH2n-2 + O2 CO2 + H2O d) Fe3O 4 + HCl FeCl2 + FeCl3 + H2O e) M + HCl MCln + H2 f) Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H 2O g) Zn + FeCl3 ZnCl2 + FeCl2 h) NO 2 + O2 + H2O HNO 3Câu 2: (2 điểm): Viết phương trình hóa học của những chất tiếp sau đây với khí oxi (ghi rõđiều kiện nếu có): Zn; CO; Fe3O4; Fe; C12H22O11 (đường saccarozơ); C2H 2; P; C; SO2;K; Ag; Al; C2H4O2; Ag; Ca; FeS2Câu 3: (2,5 điểm) Đốt cháy trọn vẹn 2,4 gam một chất hữu cơ X trọn vẹn trong V (l)khí oxi (ở đktc).

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi hóa 8 năm 2014

Xong xuôi phản ứng thấy thu được 3,36 lít khí CO2 (ở đktc) cùng 5,4 gamnước. A) X bao gồm những nhân tố nào? b) khẳng định công thức phân tử của X biết tỷ khối hơi của X đối với khí hiđro bằng 8. C) Tính cực hiếm V bằng 2 cách.Câu 4: (1,5 điểm) Tính trọng lượng P2O 5 thu được khi đến 9,3 gam P tính năng với 9,6 lítkhí O2 (ở 200C; 1 atm). Biết phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn.Câu 5: (2 điểm) vào một bình kín chứa hỗn hợp khí A gồm H2 cùng O2 (ở đktc). Biết tỷkhối khá của các thành phần hỗn hợp khí A đối với khí oxi bởi 0,25. A) Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong A. B) dùng tia lửa điện kích mê say 11,2 lít tất cả hổn hợp khí A (ở đktc) đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính cân nặng nước thu được sau làm phản ứng. (Cho C = 12; H = 1; O = 16; p = 31) .....................Hết........................ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 Năm học: 2013 - năm trước Môn: chất hóa học 8 ĐỀ CHÍNH THỨC thời gian làm bài: 150 phút Đề thi này tất cả 01 trangCâu 1: (4,0 điểm) 1/ ngừng các phương trình chất hóa học sau: a. Mg + H 2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O b. Fe2O3 + co → FexOy + co 2 c. C2H 2 + O 2 → CO2 + H2O d. M + HNO3 → M(NO3)n + NH 4NO 3 + H2O 2/ Viết những phương trình hóa học màn biểu diễn sơ đồ dùng phản ứng sau: FeCl2 → sắt → FeO → Fe2O3 → Fe3O 4 → sắt → CuCâu 2 (4,0 điểm) 1. Cho các chất KMnO4, CuO, FeS2, H2O, Zn và các điều kiện đề xuất thiết. Viết cácPTHH để điều chế: H2SO4, Cu, FeSO4. 2. Hãy tính: a. Số nguyên tử H và O có trong 4,5 gam nước. B. Số nguyên tử N và H bao gồm trong 5,6 lít khí NH3 (đktc).Câu 3 (4,0 điểm) 1/ cho biết thêm độ rã của hóa học A trong nước sinh hoạt 100C là 15 gam, còn ở 900C là 50 gam.Hỏi khi làm cho lạnh 1200 gam hỗn hợp bão hòa hóa học A làm việc 90 0C xuống 100C thì tất cả baonhiêu gam chất A tách bóc ra (kết tinh). 2/ đề nghị thêm bao nhiêu gam NaOH nguyên hóa học vào 500 gam hỗn hợp NaOH 8%để thu được hỗn hợp NaOH 12%.Câu 4 (4,0 điểm) 1/ yếu tố R tạo nên thành hợp hóa học RH4 trong các số ấy H chiếm 25% khối lượng vànguyên tố R’ chế tạo ra thành hợp chất R’O 2 trong số ấy O chiếm 1/2 khối lượng. A. R và R’ là những nguyên tố nào? b. 1 lít khí R’O2 nặng hơn 1 lít khí RH4 bao nhiêu lần (ở thuộc điều kiện) 2/ từ bỏ 40 tấn quặng đựng 40% S chế tạo được 49 tấn H2SO4 nguyên chất. Tính Hiệusuất của thừa trình.Câu 5: (4,0 điểm) 1/ cần sử dụng khí H2 dư nhằm khử trọn vẹn 40 gam một hỗn hợp (hỗn đúng theo A) tất cả CuO vàFe2O 3 ở ánh sáng cao. Sau phản nghịch ứng, thu được hóa học rắn chỉ là những kim loại, lượng kimloại này được đến phản ứng cùng với dd H2SO 4 loãng (lấy dư), thì thấy bao gồm 6,4 gam một kimloại màu đỏ không tan. A. Viết các PTHH xẩy ra b. Tính % cân nặng các chất bao gồm trong các thành phần hỗn hợp A? 2/ Hoà tan 26 gam Zn bởi dung dịch H2SO 4 4,9% (loãng) toàn diện thu được dungdịch A cùng V lít khí (ở đktc). A. Tính cân nặng dung dịch H2SO4 4,9% đang dùng. B. Tính V. C. Tính nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp A. (Thí sinh được thực hiện bảng khối hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 Năm học: 2013 - năm trước ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: hóa học 8 thời gian làm bài: 150 phút Đề thi này bao gồm 01 trangCâu 1. (4,0 điểm) Chọn những chất tương thích điền vào vị trí trống và kết thúc các bội nghịch ứng chất hóa học sau: a. KOH + Al2(SO4)3  K2SO4 + Al(OH)3 0 t b. FexO y + co  FeO + CO2  c. FeS2 + O2  Fe2O3 + SO2 d. Al + HNO3  Al(NO 3)3 + N2O + H2O e. Cha + H2O  ......+ ......  f. Fe3O 4 + H 2SO4(loãng)  ...... + ....... + H 2O  g. MxO y + HCl  ........+ H2O  h. Al + HNO 3  .....+ NaO b + .... Câu 2. (3,0 điểm) Một nguyên tử yếu tố X gồm tổng con số các hạt là 34, trong đó số phân tử khôngmang điện chiếm phần 35,3%. Một nguyên tử nguyên tố Y bao gồm tổng con số các hạt là 52,trong đó số hạt với điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không với điện là 16 hạt. A. Khẳng định số lượng mỗi loại hạt trong nguyên tử X, Y? KHHH nguyên tử X, Y? b. Cho thấy thêm số electron trong từng lớp, số electron ngoài cùng, nguyên tử yếu tố X,Y là kim loại hay phi kim?Câu 3. (3,0 điểm) 1) tất cả 4 lọ mất nhãn đựng các khí sau : oxi, nitơ, hidrô, khí cacbonic. Nêu phương pháphoá học tập để nhận ra các khí trong những lọ. Viết PTHH xảy ra (nếu có) 2) Trong nguyên tố 2 mol một oxit của cacbon gồm chứa 1,2.1024 nguyên tử cacbon và2,4.1024nguyên tử oxi .Tìm bí quyết hoá học tập của oxit đó.Câu 4. (3,0 điểm) Trộn 1,12 lít khí co với 3,36 lít khí CO2 (đktc) thu được hỗn hợp khí A.

Xem thêm: Phụ Nữ Lấy Chồng Cũng Như Đánh Cược, Thông Minh Xinh Đẹp Không Bằng May Mắn ?

1) Tính trọng lượng của hỗn hợp khí A 2) Tính tỉ khối của khí A so với khí hidro. 3) cần được trộn co và CO2 với tỉ lệ thành phần về thể tích là bao nhiêu để được hỗn hợp khí B bao gồm tỉ khối so với khí hidro là 20,4.Câu 5. (3,0 điểm) Hoà rã 5,2g láo lếu hợp bao gồm Mg với Fe bởi dung dịch axit HCl 1M, thì thu dợc 3,36 litH2 (đktc).a/ Tính nguyên tố % theo khối lợng mỗi sắt kẽm kim loại trong lếu láo hợp.b/ Tính thể tích dung dịch axit HCl vẫn dùng.Câu 6. (4,0 điểm) 1) nhiệt độ phân 66,2 gam Pb(NO3)2 thu được 55,4 gam hóa học rắn. Tính năng suất củaphản ứng nhiệt phân. Biết rằng Pb(NO3)2 bị nhiệt phân theo làm phản ứng: o t Pb(NO 3)2   PbO + NO2  + O2  2) Hòa tan hoàn toàn 16,25 gam kim loại M (chưa rõ hóa trị) vào hỗn hợp axit HCldư. Lúc phản ứng kết thúc thu được 5,6 lít H2 (đktc). A. Xác định kim các loại M trong những các sắt kẽm kim loại cho sau: Na=23; Cu=64; Zn=65. B. Tính thể tích dung dịch HCl 0,2M cần dùng để hòa tan hết lượng kim loại này.PHÒNG GD – ĐT HOÀI ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNGNHƠN Năm học tập 20112- 2013 Trường thcs Hoài Châu Môn: HOÁ HỌC 8 (Thêi gian lµm bµi : 120 phót) Câu 1 (1 điểm): Một nguyên tử X tất cả tổng số hạt electron, proton, nơtron trong nguyên tử là 46, biết số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số phân tử không có điện 14 hạt. Tính số proton, số nơtron vào nguyên tử X và cho biết X trực thuộc nguyên tố chất hóa học nào? Câu 2 ( 3.5 điểm): Viết các phương trình hoá học và ghi rất đầy đủ điều kiện phản ứng (nếu có)? 1 sức nóng phân kalipemanganat 2. Dẫn dòng khí hiđro trải qua ống sứ cất oxit sắt từ đun nóng. 3. Mang đến dung HCl tác dụng với nhôm 4. Nhỏ axit Clohidric vào mẫu oxit fe từ thu được dung dịch 2 muối. 5 .Đốt cháy hợp hóa học A vào khí oxi nhận được khí Cacbonđioxit cùng nước. 6.Cho một oxit của kim loai sắt công dụng với axit Clohidric chiếm được dung dung dịch muối của fe . Câu 3 :(3,5 điểm) 1.Có 4 hóa học Bột white color đựng vào 4 lọ bị mất nhãn: điphotphopentaoxit, Natrioxit, Canxicacbonat,muối ăn.Trình bày cách nhận biết các hóa học trên. 2.Hòa tan 30 g NaCl vào 170 g nước, được dung dịch có khối lượng riêng 1,1g/ml. Tính nồng độ xác suất và độ đậm đặc mol của dung dich thu được. Câu 4: ( 4 điểm) Trộn 300ml hỗn hợp H 2SO4 0,75M với 300ml dung dịch H 2SO4 0,25M thu được hỗn hợp A có (d=1,02g/ml). 1.Tính mật độ C% và cm của hỗn hợp A. 2.Cho dung dịch A chức năng vừa đủ với 5,4 gam sắt kẽm kim loại M. Khẳng định kim các loại M. 3.Thể tích khí bay ra khi cho kim loại M tính năng với hỗn hợp A ngơi nghỉ trên, cho phản ứng trọn vẹn với lượng oxi pha chế được khi phân huỷ 15,3125g Kaliclorat. Tính công suất phản ứng phân huỷ Kaliclorat. Câu 5 (4 điểm) 1.Cho 13,4 lếu láo hơp 3 sắt kẽm kim loại gồm Mg , Al, với Fe vào dung dịch cất 40g axit Clohidric, làm phản ứng dứt thu được hỗn hợp A cùng 11,2 lít khí sinh hoạt (đktc) a) Axit hết xuất xắc dư b) Tính tổng khối lượng muối vào A. 2.Hòa tan 16,25g kim loại M( chưa rõ hóa trị ) vào dung dịch HCl. Khi phản ứng chấm dứt thu được 5,6 lít khí hidro(đktc) a) khẳng định kim nhiều loại M b)Tính thể tích hỗn hợp HCl 0,2 M buộc phải dùng Câu 6: (4 điểm ) 1.Đốt cháy một hóa học X đề nghị dùng 20,8 g nhận được 17,6 g cacbon đi oxit cùng 9 g nước. Xác minh công thức hóa học của của X. Biết dx/kk = 2 2.Cho 0,2 mol CuO hòa tan hoàn toàn trong H2 SO4 20%, sau dó có tác dụng nguội dung dịch mang đến 10o C. Tính khối lượng tinh thể CuSO4 .5 H2SO 4 đã bóc tách ra ngoài dung dịch. Biết độ tan CuSO4 10o C là 17,4 gam/100g H2O. Cho biết thêm nguyên tử khối: H=1;C=12; O=16 ; S=32 ; Zn =65 ;Mg = 24 ;Fe =56 ;Cu= 65; K= 39; Cl= 35,5 ;Al =27 ; mãng cầu = 23. Đề thi học sinh tốt lớp 8 năm học tập 2011 – 2012 Thời gian: 150 phút (không kể thời hạn chép đề). Cô giáo ra đề: Nguyễn Thị Thanh – Trường thcs Xi Măng ĐỀ BÀICâu 1(2 đ): bao gồm 4 phương thức vật lý thường được sử dụng để tách bóc các chất thoát khỏi nhau - cách thức bay tương đối - phương thức chưng cất - phương pháp kết tinh trở về - cách thức chiết Em hãy lấy những ví dụ cố kỉnh thể, nhằm minh hoạ đến từng phương pháp bóc tách ở bên trên ?Câu 2(2đ): a. Hãy nêu các dấu hiệu để phân biệt có bội phản ứng hoá học xảy ra. B. Trong thực tiễn người ta đập nhỏ tuổi đá vôi rồi xếp vào lò nung sống nhiệt độ khoảng chừng o1000 C sau khi nung thu được vôi sinh sống và có khí cacbonđioxit thoát ra từ miệng lò,cho vôi sinh sống vào vn được vôi tôi. Em hãy chỉ rõ hiện tượng kỳ lạ vật lý, hiện tượng hoá học tập trong các quá trình trênCâu 3(5đ): a.Cho các chất: KMnO4, CO2, Zn, CuO, KClO 3, Fe2O 3, P2O5, CaO, CaCO3. Hỏi trong những các chất trên, bao hàm chất nào: - sức nóng phân nhận được O 2? - công dụng được cùng với H 2O, có tác dụng đục nước vôi, với H2? Viết các phương trình phảnứng xảy ra( ghi rõ điều kiện phản ứng nếu như có). B. Hãy nêu phương pháp phân biệt các dung dịch: dung dịch axit clohiđric, dungdịch nari hiđroxit, nước cất và muối ăn.Câu 4(4,5đ): đến 22,4 g sắt vào một trong những dung dịch đựng 18,25 g axit clohiđric (HCl) tạo ra thành sắt(II) clorua (FeCl2) với khí hiđro (H2) a.Lập phương trình hoá học tập của phản ứng trên? b.Chất làm sao còn dư sau làm phản ứng với có khối lượng là bao nhiêu? c.Tính thể tích của khí hiđro nhận được ( đktc) (H= 1, O= 16,Cl=35,5,Fe=56)Câu 5(3,5đ) cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa trăng tròn g bột đồng (II) oxit ngơi nghỉ 400 0C.Sau làm phản ứng chiếm được 16,8 g chất rắn. A. Nêu hiện tượng lạ phản ứng xảy ra. B.Tính thể tích khí hiđro tham gia phản ứng trên ở đktc. (Cu = 64 ,O = 16, H = 1)Câu 6(2đ): a. Một nguyên tử R bao gồm tổng số phân tử p,n,e là 115. Số phân tử mạng điện nhiều hơn nữa số phân tử không mang điện là 25. Hãy xác định tên nguyên tử R? b. Trộn tỷ lệ về thể tích (đo ở cùng điều kiện) như thế nào, giữa O2 với N 2 để bạn ta nhận được một hỗn hợp khí có tỷ khối so với H2 bằng 14,75 ? (N= 14 ,O = 16, H = 1) ĐÁP ÁNBài 1:(2đ)Học sinh mang đúng các VD, trình bày phương pháp bóc tách khoa học, chặt 2,0chẽ thì cho từng VD 0,5 điểmCâu 2(2đ):a/ + dấu hiệu để nhận thấy có phản ứng hoá học xảy ra: (Một trong các các dấu hiệu )- bao gồm chất kết tủa(chất không tan) 0,25- tất cả chất khí thoát ra(sủi bọt bong bóng khí) 0,25- Có biến hóa màu sắc đẹp 0,25- bao gồm sự toả nhiệt hoặc thắp sáng 0,25+ hiện tượng kỳ lạ vật lý: Đập nhỏ dại đá vôi rồi xếp vào lò nung 0,25+ hiện tượng hoá học: - Đá vôi nung làm việc nhiệt độ khoảng tầm 1000oC ta được vôi sống cùng khí 0,25 cácbonđioxit - đến vôi sinh sống vào việt nam được vôi tôi 0,25 - PTPU: o CaCO3 t  CaO + CO2 0,25Câu 3(5đ):a/- những chất nhiệt độ phân ra khí O2 là : KMnO 4, KClO3 0,5 o2KMnO4 t  K2MnO 4 + MnO2 + O 2 0,25KClO3  o t  KCl +3/2O2 ( xúc tác MnO 2) 0,25- hồ hết chất công dụng được cùng với H 2O là: P2O5, CaO 0,5P2O5 +3 H2O  2H3PO4 0,25CaO + H2O  Ca(OH)2 0,25- mọi chất chức năng được với H 2: CuO, Fe2O3 0,5 oCuO + H2 t  Cu + H2O 0,25Fe2O 3 + 3 H 2 t o  2 sắt + 3 H2O 0,25b/- rước mỗi dung dịch một ít cho vô 4 ống nghiệm hiếm hoi 0,25- Nhúng giấy quỳ tím vào 4 mẫu thử ngơi nghỉ 4 ống thử trên: + Quỳ tím hoá đỏ: mẫu thử chính là dd HCl 0,25+ Quỳ tím hoá xanh: chủng loại thử sẽ là dd NaOH 0,25+ Quỳ tím không thay đổi màu: H2O, dd NaCl 0,25- Đun rét 2 ống nghiệm sót lại :+ nếu như ở ống thử nào vướng lại cặn color trắng, kia là: dd NaCl 0,5+ Ống nghiệm nào không vướng lại cặn, sẽ là H 2O 0,5Câu 4:(4,5điểm) PTHH sắt + 2HCl  FeCl 2 + H2 0,5 Thể tích của khí hiđro chiếm được ( đktc) VH =n.22,4=0,25.22,4=5,6 (lit) 2 0,5 Số mol của fe là 22, 4 n fe =  0, 4( mol ) 0, 5 56 Số mol của axit clohiđric là 18, 25 n HCl =  0,5(mol ) 0,5 36,5 nFedb 0, 4 n 0,5   0, 4 > HCldb   0, 25 nFept 1 nHClpt 2 0, 5 Vậy fe dư Số mol sắt phản bội ứng là n fe = 1 n 1 0,5 HCl = 0,5  0, 25( mol ) 2 2Số mol fe dư là n fe dư =n sắt bđ - n fe pư =0,4 -0,25= 0,15 (mol) 0, 5Khối lượng sắt dư là m sắt =n.M=0,15. 56=84 (g) 0, 5b.Số mol hiđro là : 1 1 0,5nH 2 = nHCl  0,5  0, 25( mol ) 2 2 Thể tích của khí hiđro chiếm được ( đktc) 0,5 VH =n.22,4=0,25.22,4=5,6 (lit) 2Câu 5:(3,5đ) 0PTPƯ: CuO + H2 400 Cu + H2O  C 0,5 20.64Nếu phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, lượng Cu chiếm được  16 g 0,5 8016,8 > 16 => CuO dư. 0, 5Hiện tượng PƯ: chất rắn dạng bột CuO tất cả màu đen dần dần chuyển thanh lịch 0, 5màu đỏ (chưa hoàn toàn).Đặt x là số mol CuO PƯ, ta tất cả mCR sau PƯ = mCu + mCuO còn dư 0,5 = mCu + (mCuO lúc đầu – mCuO PƯ)64x + (20-80x) =16,8  16x = 3,2  x= 0,2. 0,5nH2 = nCuO= x= 0,2 mol. Vậy: VH2= 0,2.22,4= 4,48 lít 0,5Câu 6:(3đ)a. - Lập biểu thức tính : số hạt sở hữu điện = số phân tử không với điện. 0,5- trường đoản cú số p. => năng lượng điện hạt nhân => tên gnuyên tố 0,5b. Ta có: khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí là: M = 14,75.2 = 0,529,5- điện thoại tư vấn số mol của O2 là x, số mol của N2 là y 32 x  28 y M =  29,5  32x + 28 y = 29,5x + 29,5y x y 1,0  2,5x = 1,5 y => x : y = 3 : 5- Do các thể tích đo ở cùng điều kiện nên: VO 2 : nước ta 2 = 3 : 5 0,5 (HS làm theo cách khác, đúng đáp án vẫn chấp nhận cho điểm tối đa)