Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số bài 20

     
Giải những hệ phương trình sau bằng cách thức cộng đại số.. Bài 20 trang 19 sgk Toán 9 tập 2 – bài 4.

Xem thêm: Phim Hôn Nhân Nồng Nhiệt Vietsub + Thuyết Minh, Phim Hôn Nhân Nồng Nhiệt (Wiwa Wah Woon)

Giải hệ phương trình bằng cách thức cộng đại số.

20. Giải các hệ phương trình sau bằng phương thức cộng đại số.

a) (left{eginmatrix 3x + y =3 & & \ 2x – y = 7 và & endmatrix ight.);

b) (left{eginmatrix 2x + 5y =8 & & \ 2x – 3y = 0& & endmatrix ight.);

c) (left{eginmatrix 4x + 3y =6 & & \ 2x + y = 4& và endmatrix ight.);

d) (left{eginmatrix 2x + 3y =-2 & & \ 3x -2y = -3& và endmatrix ight.);

e) (left{eginmatrix 0,3x + 0,5y =3 & & \ 1,5x -2y = 1,5& và endmatrix ight.)

*
Quảng cáo

a) (left{eginmatrix 3x + y =3 & & \ 2x – y = 7 & & endmatrix ight.) (Leftrightarrow) (left{eginmatrix 5x =10 & & \ 2x -y = 7& & endmatrix ight.)(Leftrightarrow) (left{eginmatrix x =2 & & \ y = 2x-7& & endmatrix ight.)(Leftrightarrow) (left{eginmatrix x =2 và & \ y = -3& và endmatrix ight.)

 b) (left{eginmatrix 2x + 5y =8 và & \ 2x – 3y = 0& và endmatrix ight.) (Leftrightarrow) (left{eginmatrix 2x + 5y =8 & & \ 8y = 8& & endmatrix ight.)(Leftrightarrow) (left{eginmatrix 2x + 5y =8 & & \ y = 1& và endmatrix ight.)(Leftrightarrow) (left{eginmatrix x =frac32 & & \ y = 1& và endmatrix ight.)

c) (left{eginmatrix 4x + 3y =6 & & \ 2x + y = 4& và endmatrix ight.) (Leftrightarrow) (left{eginmatrix 4x + 3y =6 và & \ 4x + 2y =8& & endmatrix ight.) (Leftrightarrow) (left{eginmatrix 4x + 3y =6 và & \ y = -2& và endmatrix ight.)(Leftrightarrow) (left{eginmatrix x =3 và & \ y = -2& & endmatrix ight.)

d) (left{eginmatrix 2x + 3y =-2 & & \ 3x -2y = -3& & endmatrix ight.) (Leftrightarrow)(left{eginmatrix 6x – 9y = -6 và & \ 6x – 4y = -6& và endmatrix ight.)(Leftrightarrow) (left{eginmatrix 6x – 9y = -6 và & \ -5y = 0& & endmatrix ight.)(Leftrightarrow) (left{eginmatrix x = -1 & & \ y = 0 & & endmatrix ight.)

e) (left{eginmatrix 0,3x + 0,5y =3 & & \ 1,5x -2y = 1,5& và endmatrix ight.) (Leftrightarrow) (left{eginmatrix 1,5x + 2,5y=15 & & \ 1,5x – 2y = 1,5 và & endmatrix ight.)(Leftrightarrow) (left{eginmatrix 1,5x + 2,5y=15 & & \ 4,5y = 13,5 & & endmatrix ight.) (Leftrightarrow) (left{eginmatrix 1,5x =15 -2, 5 . 3& và \ y = 3 & & endmatrix ight.) (Leftrightarrow) (left{eginmatrix 1,5x =7,5& & \ y = 3 & & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow)(left{eginmatrix x =5& và \ y = 3 & & endmatrix ight.)