2 NĂM SAU KHI CHIA TAY TIẾN DŨNG THE MEN, GÁI MỘT CON LAN