NANG HOÀNG THỂ LÀ GÌ? CÓ ẢNH HƯỞNG KHI MANG THAI? TỒN TẠI?