6 dấu hiệu chứng tỏ tình yêu của bạn đã trở thành thói quen