Phương pháp giải bài tập hóa học 11

     

Các dạng bài tập Hoá học tập lớp 11 tinh lọc | phương thức giải bài xích tập hóa học lớp 11 đưa ra tiết

Loạt bài bác Chuyên đề: Tổng hợp định hướng và bài xích tập trắc nghiệm Hoá học lớp 11 tất cả đáp án được biên soạn theo từng dạng bài xích có đầy đủ: lý thuyết - phương pháp giải, bài bác tập Lý thuyết, bài xích tập trường đoản cú luận và bài bác tập trắc nghiệm có đáp án khiến cho bạn học tốt, đạt điểm cao trong bài bác kiểm tra và bài bác thi môn Hoá học lớp 11.

Bạn đang xem: Phương pháp giải bài tập hóa học 11

*

Chuyên đề: Sự điện li

Chuyên đề: nhóm Nitơ, Photpho

Chuyên đề: team Cacbon, Silic

Chuyên đề: Đại cưng cửng về hóa học hữu cơ

Chuyên đề: Sự năng lượng điện li

Tổng hợp định hướng chương Sự năng lượng điện li

Phương pháp giải các dạng bài bác tập chương Sự năng lượng điện li

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: đội Nitơ, Photpho

Tổng hợp kim chỉ nan chương đội Nitơ, Photpho

Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương nhóm Nitơ, Photpho

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: nhóm Cacbon, Silic

Tổng hợp định hướng chương team Cacbon, Silic

Phương pháp giải các dạng bài tập chương team Cacbon, Silic

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Đại cưng cửng về chất hóa học hữu cơ

Tổng hợp định hướng chương Đại cương cứng về hóa học hữu cơ

Phương pháp giải những dạng bài bác tập chương Đại cương cứng về hóa học hữu cơ

Chuyên đề: Hidrocacbon no

Tổng hợp triết lý chương Hidrocacbon no

Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương Hidrocacbon no

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Hidrocacbon ko no

Tổng hợp triết lý chương Hidrocacbon ko no

Phương pháp giải những dạng bài tập chương Hidrocacbon ko no

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Hidrocacbon thơm, mối cung cấp Hidrocacbon thiên nhiên

Tổng hợp định hướng chương Hidrocacbon thơm

Phương pháp giải các dạng bài bác tập chương Hidrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Tổng hợp kim chỉ nan chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Phương pháp giải những dạng bài bác tập chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Tổng hợp kim chỉ nan chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Phương pháp giải những dạng bài tập chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập kim chỉ nan về sự năng lượng điện li, hóa học điện li, viết phương trình năng lượng điện li

A. Lấy ví dụ như minh họa

Bài 1: cho các chất sau: NaCl; HF; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3.

Xác định hóa học điện ly mạnh, chất điện ly yếu, chất không điện ly? Viết phương trình điện ly của những chất (nếu có).

Hướng dẫn:

- hóa học điện ly mạnh: NaCl; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3.

Phương trình năng lượng điện ly:

NaCl → Na+ + Cl-CuSO4 → Cu2+ + SO42-

NaOH → Na+ + OH-Mg(NO3)2 → Mg2+ + 2NO3-

(NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO43-AgNO3 → Ag+ + NO3-

HNO3 → H+ + NO3-

- hóa học điện ly yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2.

Phương trình điện ly:

HF ⇔ H+ + F-CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

H3PO4 ⇔ H+ + H2PO4-Al(OH)3 ⇔ Al3+ + 3OH-

H2PO4- ⇔ H+ + HPO42-H2CO3 ⇔ H+ + HCO3-

HPO42- ⇔ H+ + PO43- HCO3- ⇔ H+ + CO32-

Fe(OH)2 ⇔ Fe2+ + OH-

- hóa học không năng lượng điện ly: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

Bài 2: pha loãng dần dần một dung dịch axit sunfuric, fan ta thấy độ dẫn năng lượng điện của dung dịch thuở đầu tăng dần tiếp nối lại sút dần. Hãy phân tích và lý giải hiện tượng.

Hướng dẫn:

Axit sunfuric phân li như sau :

H2SO4 → H+ + HSO4- : năng lượng điện li hoàn toàn.

HSO4- ⇔ H+ + SO42- : K = 10-2

Lúc đầu lúc pha loãng dung dịch, độ năng lượng điện li tăng thêm làm tăng độ đậm đặc ion. Vì thế độ dẫn điện tăng. Vào dung dịch khôn xiết loãng, sự năng lượng điện li coi như trả toàn, dịp đó nếu liên tục pha loãng thì mật độ ion giảm khiến cho độ dẫn điện giảm.

Bài 3: Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted, các chất sau giữ vai trò là axit – bazơ - lưỡng tính - trung tính: HSO4-, H2PO4-, PO43-, NH3, S2-, Na+ , Al3+, Cl- , CO32- , NH4+, HS-

Hướng dẫn:

-Axit: NH4+, HSO4-, Al3+

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O-

HSO4- + H2O ⇔ SO42- + H3O-

Al3+ + H2O ⇔ 2+ + H+

-Bazơ: PO43-, NH3, S2-, CO32-

PO43- + H2O ⇔ HPO4- + OH-

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CO32- + H2O ⇔ HCO3- + OH-

-Lưỡng tính: H2PO4-, HS-

H2PO4- + H2O ⇔ H3PO4 + OH-

H2PO4- + H2O ⇔ HPO42- + H3O+

HS- + H2O ⇔ H2S + OH-

HS- + H2O ⇔ S2- + H3O+

-Trung tính: Na+, Cl-

Bài 4: Từ quan điểm axit-bazơ của Bronsted, hãy cho biết tính axit, bazơ, trung tính tốt lưỡng tính của các dung dịch sau: NaCl, Na2S, NaHCO3, Cu(NO3)2. NH4Cl, CH3COOK, Ba(NO3)2, Na2CO3.

Hướng dẫn:

- Dung dịch bao gồm tính axit: Cu(NO3)2, NH4Cl.

Cu(NO3)2 → Cu2+ + 2NO3-

Cu2+ + H2O ⇔ + + H+

NH4Cl → NH4+ + Cl-

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

- Dung dịch tất cả tính bazơ: Na2S, CH3COOK.

Na2S → 2Na+ + S2-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CH3COOK → CH3COO- + K+

CH3COO- + H2O ⇔ CH3COOH + OH-

- Dung dịch gồm tính lưỡng tính: NaHCO3.

NaHCO3 → Na+ + HCO3-

HCO3- + H2O ⇔ H2CO3 + OH-

HCO3- + H2O ⇔ CO32- + H3O+

- dung dịch trung tính: NaCl, Ba(NO3)2

NaCl → Na+ + Cl-

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3-

Bài 5: Phương trình năng lượng điện li nào sau đây không đúng ?

A. HCl → H+ + Cl- B. CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

C. H3PO4 → 3H+ + PO43- D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

Hướng dẫn:

Đáp án C

Bài 6: Phương trình điện li nào dưới đây viết đúng ?

A. H2SO4 ⇔ H+ + HSO4- B. H2SO3 ⇔ 2H+ + HCO3-

C. H2SO3 → 2H+ + SO32- D. Na2S ⇔ 2Na+ + S2-

Hướng dẫn:Đáp án B

Bài 7: những chất dẫn điện là

A. KCl nóng chảy, dung dịch NaOH, hỗn hợp HNO3.

B. hỗn hợp glucozơ, dung dịch ancol etylic, glixerol.

C. KCl rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.

D. Khí HCl, khí NO, khí O3.

Hướng dẫn:

Đáp án A

Bài 8: Dãy các chất đều là chất điện li mạnh khỏe là

A. KOH, NaCl, H2CO3. B. Na2S, Mg(OH)2 , HCl.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3. D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.

Hướng dẫn:

Đáp án D

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: dãy nào dưới đây chỉ chứa các chất năng lượng điện li mạnh:

A. NaNO3, HClO3, NaHSO4, Na2S, NH4Cl.

B. NaNO3, Ba(HCO3)2, HF, AgCl, NH4Cl.

C. NaNO3, HClO3, H2S, Mg3(PO4)2, NH4Cl.

D. NaNO3, HClO3, Na2S, NH4Cl, NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: dãy nào tiếp sau đây chỉ cất chất điện ly yếu đuối

A. H2S, HCl, Cu(OH)2, NaOH

B. CH3COOH, H2S, Fe(OH)3, Cu(OH)2

C. CH3COOH, Fe(OH)3, HF, HNO3

D. H2S, HNO3, Cu(OH)2, KOH.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 3: Phương trình năng lượng điện ly nào tiếp sau đây viết đúng?

A. HF ⇔ H + F-

C. Al(OH)3 → Al3+ + 3OH-

B. H3PO4 → 3H+ + PO43-

D. HCl ⇔ H+ + NO3-

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: vào dd NaHSO4 có những loại phân tử cùng ion nào dưới đây (bỏ qua sự điện li của nước):

A. NaHSO4; H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

B. HSO4-; Na+; H2O

C. H+; SO42-; Na+; H2O

D. H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: hấp thụ CO2 vào nước thu được dd có những loại phân tử cùng ion nào sau đây (bỏ qua sự năng lượng điện li của nước):

A. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O

B. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O; CO2

C. H+; HCO3-; CO32-; H2O

D. H+; CO32-; H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 6: Theo Ahrenius thì kết luận nào sau đây đúng?

A. Bazơ là hóa học nhận proton

B. Axit là chất khi tung trong nước phân ly cho ra cation H+

C. Axit là chất nhường proton.

D. Bazơ là hợp hóa học trong nhân tố phân tử gồm một hay những nhóm OH–.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 7: Theo thuyết Areniut, chất nào sau đây là axit?

A. NH3 B. KOH C. C2H5OH D. CH3COOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 8: Theo thuyết Areniut thì chất nào sau đây là bazơ ?

A. HCl B. HNO3 C.CH3COOH D. KOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 9: Theo thuyết Bronstet, H2O được xem như là axit khi nó:

A. cho 1 electron B. dìm một electron

C. cho một proton D. thừa nhận một proton.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 10: Theo thuyết Bronstet, H2O được coi là bazơ khi nó:

A. cho 1 electron B. dấn một electron

C. cho 1 proton D. dìm một proton.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 11: Theo thuyết Bronstet, chất nào dưới đây chỉ là axit?

A. HCl B. HS– C. HCO3– D. NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 12: Dãy hóa học và ion nào dưới đây có tính chất trung tính?

A. Cl–, Na+, NH4+, H2O B. ZnO, Al2O3, H2O

C. Cl–, Na+ D. NH4+, Cl–, H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 13: mang đến 2 phương trình:

S2- + H2O → HS- + OH- ; + H2O → NH3 + H3O+

Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted thì:

A. S2- là axit, là bazơ B. S2- là bazơ, là axit.

C. S2- và phần nhiều là axit D. S2- và mọi là bazơ.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 14: Theo Bronsted, những chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, Zn(OH)2 các là:

A. Axit B. Bazơ C. hóa học trung tính D. chất lưỡng tính

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 15: trong số phản ứng bên dưới đây, ở phản ứng làm sao nước vào vai trò là 1 trong những bazơ (theo Bronsted).

A. HCl + H2O → H3O+ + Cl-

B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 .

C. NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-.

D. CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 16: Axít làm sao sau đó là axit một nấc?

A. H2SO4 B. H2CO3 C. CH3COOH D. H3PO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 17: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hiđrôxit lưỡng tính ?

A. Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2

B. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2,Cu(OH)2

D. Mg(OH), Pb(OH)2, Cu(OH)2

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 18: trong những cặp hóa học sau đây, cặp hóa học nào cùng tồn trên trong dung dịch ?

A. AlCl3 và Na2CO3

B. HNO3 cùng NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH

D. NaCl với AgNO3

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 19: bội nghịch ứng chất hóa học nào sau đâycó phương trình ion thu gọn gàng là H+ + OH- → H2O ?

A. HCl + NaOH → H2O + NaCl

B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

D. H2SO4 +Ba(OH)2 → 2 H2O + BaSO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 20: mang lại 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ cất một nhiều loại cation và một một số loại anion trong những ion sau : Ba2+ , Al3+ , Na+, Ag+ ,CO , NO , Cl- , SO42-. Các dung dịch đó là :

A. BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgNO3.

B. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgCl.

C. BaCl2, Al2(CO3)3, Na2CO3, AgNO3.

D. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, NaCl, Ag2CO3.

Lời giải:

Đáp án: A

Phương pháp bảo toàn điện tích trong giải bài tập sự điện li

A. Phương thức giải & Ví dụ minh họa

Nguyên tắc: vào dung dịch tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm. Từ đó suy ra tổng mol điện tích dương bằng tổng mol điện tích âm.

Ví dụ minh họa

Bài 1: mang đến 500 ml hỗn hợp X có những ion và nồng độ khớp ứng như sau:

Na+ 0,6M ; SO42- 0,3M ; NO3- 0,1M ; K+ aM.

a) Tính a?

b) Tính khối lượng chất rắn khan thu được khi cô cạn hỗn hợp X.

c) Nếu dung dịch X được khiến cho từ 2 muối thì 2 muối sẽ là muối nào? Tính trọng lượng mỗi muối buộc phải hòa rã vào nước nhằm thu được một lít dung dịch bao gồm nồng độ mol của các ion như trong dung dịch X.

Xem thêm: Nên Làm Gì Khi Chán Nhau - Đối Mặt Với Giai Đoạn Chán Nhau Trong Tình Yêu

Hướng dẫn:

a. Áp dụng định cơ chế bảo toàn điện tích ta có: 0,6.1 + a = 0,3.2 + 0,1.1 ⇒ a = 0,1

b. m = mNa+ + mK+ + mNO3- + mSO42- = 0,3.23 + 0,05.39 + 0,05.62 + 0,15.96 = 26,35 g.

c. dung dịch được sản xuất từ 2 muối là Na2SO4 và KNO3

mNa2SO4 = 142.0,3 = 42,6 gam; mKNO3 = 0,1.101=10,1 gam.

Bài 2: trong 2 lít dung dịch A đựng 0,2 mol Mg2+ ; x mol Fe3+ ; y mol Cl- và 0,45 mol SO42-. Cô cạn hỗn hợp X thu được 79 gam muối hạt khan.

a/ Tính quý giá của x và y?

b/ hiểu được để chiếm được A người ta vẫn hòa tung 2 muối hạt vào nước. Tính độ đậm đặc mol/lít của từng muối vào A.

Hướng dẫn:

a/ Áp dụng định pháp luật bảo toàn điện tích ta có:

2.0,2 + 3.x = 2.0,45 + y ⇒ 3x – y = 0,5 (1)

Cô cạn hỗn hợp được 79 gam muối bột khan:

0,2.24 + 56.x + 35,5.y + 0,45.96 = 79 ⇒ 56x + 35,5y = 31 (2)

Từ (1),(2) ta có: x = 0,3 với y = 0,4.

b/ hỗn hợp A có 2 muối bột là: Fe2(SO4)3 và MgCl2

CM(Fe2(SO4)3) = 0,15 M; CM(MgCl2) = 0,2 M

Bài 3: Một dd Y gồm chứa các ion: Mg2+ (0,05 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol), và SO42- (x mol). Trọng lượng chất tan tất cả trong ddY là.

A. 22, 5gam B. 25,67 gam. C. 20,45 gam D. 27,65 gam

Hướng dẫn:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:

0,05.2+0,15.1 = 1.0,1 + y.2 ⇒ x = 0,075

m = 0,05.24 + 0,15.39 + 0,1.62 + 0,075.96 = 20,45 gam

Bài 4: dung dịch A chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol . Tổng cân nặng muối tung trong A là 5,435 gam. Giá trị của x và y theo lần lượt là:

A.0,01 cùng 0,03. B. 0,05 với 0,01

C. 0,03 và 0,02. D. 0,02 với 0,05.

Hướng dẫn:

Ta có: 0,02.2+0,03.1 = x.1 + y.2 (1)

- Áp dụng định cơ chế bảo toàn khối lượng ta có:

m = 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5.x + 96.y = 5,435 (2)

Giải hệ nhì phương trình (1) cùng (2) ta được: x = 0,03; y = 0,02

Bài 5: mang lại dd Ba(OH)2 dư vào 50 ml dd X chứa những ion:NH4+, SO42-, NO3- làm cho nóng thì tất cả 11,65 gam kết tủa mở ra và có 4,48 lít khí Y thoát ra (đktc). Nồng độ mol từng muối trong dd X là:

A. (NH4)2SO4 1M; NH4NO3 2M.

B. (NH4)2SO4 1M; NH4NO3 1M.

C. (NH4)2SO4 2M; NH4NO3 2M.

D. (NH4)2SO4 1M; NH4NO3 0,5M.

Hướng dẫn:

nBaSO4 = 11,65/233 = 0,05 mol; nNH3 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

= 0,2/0,05 = 4 M; =0,05/0,05 = 1 M

Áp dụng định cơ chế bảo toàn điện tích cho dung dịch X:

4 = 2.1 + x ⇒ x =2 M

Bài 6: Dung dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,1 mol Cl- và 0,2 mol NO3-Thêm dần V lít dung dịch K2CO3 1M vào X đến lúc thu được lượng kết tủa phệ nhât. Giá trị của V là

A. 0,15 B. 0,3 C. 0,2 D. 0,25

Hướng dẫn:

Vì cả 3 ion Mg2+, Ca2+ và Ba2+ các tạo kết tủa với CO32- đề nghị đến lúc được kết tủa lớn số 1 thì hỗn hợp chỉ chứa K+, Cl-, và NO3-. Ta có: nK+ = nCl- + nNO3- ⇒ nK2CO3 = 0,15 mol ⇒ V = 0,15 lít

Bài 7: phân tách hỗn hợp X gồm 2 kim loại có hóa trị ko đổi thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc). Phần 2: Nung trong ko khí dư, thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit. Khối lượng hỗn hợp X là:

A. 1,56g B. 2,4g C. 1,8g D. 3,12g

Hướng dẫn:

⇒ 2nO2- = 1.nCl- ; nCl- = nH+ = 2nH2 = 0,16 mol

⇒ nO2- = 0,16 /2 = 0,08 mol

Áp dụng định chính sách bảo toàn trọng lượng cho phản ứng ở chỗ 2:

Moxit = mKl + mO ⇒ mKl = 2,84 – 0,08.16 = 1,56 gam

⇒ khối lượng hỗn hòa hợp X = 2.1,56 = 3,12 (gam)

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: trong một ly nước cất a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl–, cùng d mol HCO3-. Lập biểu thức tương tác giữa a, b, c, d

A. a + b = c + d B. 2a + 2b = c + d

C. 40a + 24b = 35,5c + 61d D. 2a + 2b = -c - d

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 2: Một dung dịch X có 0,25 mol CO32- , 0,1 mol Cl; 0,2 mol HCO3- cùng x mol Na+. Cân nặng chất tan bao gồm trong dd X là.

A. 49,5 gam B. 49,15 gam C. 50,5 gam D. 62,7 gam

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: mang lại 200 ml dd X chứa các ion NH4+, K+, SO42-, Cl- với nồng độ tương xứng là 0,5M; 0,1M; 0,25M cùng a M. Biết rằng dd X được điều chế bằng cách hoà tung 2 muối hạt vào nước. Cân nặng của 2 muối hạt được rước là

A. 6,6g (NH4)2SO4;7,45g KCl B.6,6g (NH4)2SO4;1,49g KCl

C. 8,7g K2SO4;5,35g NH4Cl D. 3,48g K2SO4;1,07g NH4Cl

Lời giải:

Đáp án: B

0,5.1 + 0,1.1 = 0,25.2 + a ⇒ a = 0,1 M ⇒ mMuối.

Bài 4: Một hỗn hợp chứa các ion : Cu2+ (0,02 mol), K+ (0,10 mol), NO 3-(0,05 mol) và SO42- (x mol). Cực hiếm của x là

A. 0,050. B. 0.070. C. 0,030. D. 0,045.

Lời giải:

Đáp án: D

Theo bảo toàn điện tích:

nCu2+ + nK+ = nNO3- + 2nSO42-

⇒ 2.0,02 + 0,1 = 0,05 + 2x ⇒ x = 0,045 (mol)

Bài 5: Một dung dịch cất Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) với ion Z (y mol). Ion Z và giá trị của y là

A. NO3- (0,03). B. CO32- (0,015). C. SO42- (0,01). D. NH4+ (0,01)

Lời giải:

Đáp án: A

điện thoại tư vấn điện tích của ion Z là x, số mol là y

Theo bảo toàn điện tích: 2nMg2+ + nK+ + (-1)na + xy = 0

⇒ xy = -0,03

Vậy Z là anion

Đáp án phù hợp là A: x = -1, y = 0,03 mol. Anion là

Nếu x = -2, y = 0,015 mol, anion là CO32- loại, bởi vì ion này sản xuất kết tủa cùng với Mg2+

Bài 6: hỗn hợp X gồm: 0,09 mol Cl- ,0,04 mol Na+ , a mol Fe3+ với b mol SO42-. Lúc cô cạn X chiếm được 7,715 gam muối hạt khan. Quý hiếm của a cùng b lần lượt là

A. 0.05 với 0,05. B. 0,03 và 0,02.

C. 0,07 cùng 0,08. D. 0,018 và 0,027.

Lời giải:

Đáp án: B

Theo bảo toàn điện tích: 3a + 0,04 = 0,09 + 2b (1)

Theo bảo toàn khối lượng: 56a + 0,04.23 + 0,09.35,5 + 96b = 7,715 (2)

Giải hệ (1) cùng (2) ⇒ a = 0,03 và b = 0,02

Bài 7: hoàn toàn 10g tất cả hổn hợp X có Mg và Fe bởi dung dịch HCl 2M. Chấm dứt thí nghiệm thu sát hoạch được hỗn hợp Y với 5,6 lit khí H2 (đktc). Để kết tủa phản nghịch ứng hoàn toàn với dung dịch Y bắt buộc vừa đầy đủ 300ml NaOH 2M. Thể tích dung dịch HCl đã cần sử dụng là:

A. 0,2 lít B. 0,24 lít C. 0,3 lít D. 0,4 lít

Lời giải:

Đáp án: C

nNa+ = 0,3.0,2 = 0,6 mol

Dd sau bội nghịch ứng: Na+ cùng Cl-. Áp dụng định chế độ bảo toàn điện tích mang đến dung dịch này ta có: nNa+ = nCl- = 0,6 mol ⇒ V = 0,6/0,2 = 0,3 lít

Bài 8: cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và 0,045 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại. Và giải phóng khí NO duy nhất. Giá trị của x là

A. 0,045 B. 0,09. C. 0,135. D. 0,18.

Lời giải:

Đáp án: B

DD sau phản bội ứng chứa:Fe3+: x mol; Cu2+: 0,09; SO42-: (x + 0,045) mol- Áp dụng định luật bảo toàn điện tích cho dd sau phản ứng ta có:

3x + 2.0,09 = 2(x + 0,045) → x = 0,09

Phương pháp tính pH

A. Phương pháp giải và Ví dụ minh họa

a. PH cùng với axit, bazo mạnh

Phương pháp

- Tính số mol H+/OH- hoặc tổng số mol H+/OH-

- Tính nồng độ H+/OH-

- Áp dụng công thức tính pH: pH=-lg

- Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH- ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Hướng dẫn:

Số mol HCl là nHCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là nH2SO4 = (20.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

Phương trình năng lượng điện ly: HCl → H+ + Cl-

0,02 → 0,02 mol

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4

Bài 2: Hoà rã 3,66 gam các thành phần hỗn hợp Na, tía vào nước dư nhận được 800ml hỗn hợp A với 0,896 lít H2 (đktc). Tính pH của hỗn hợp A

Hướng dẫn:

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

Gọi số mol của mãng cầu và bố lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)

Na + H2O → NaOH + một nửa H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y →y → y mol

⇒ x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 với y = 0,02

Phương trình điện ly: NaOH → Na+ + OH-

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,02 0,04 mol

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,08 mol

CM(OH-) = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

Bài 3: hài hòa 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. PH của dd thu được là:

Hướng dẫn:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

= 10-4 M ⇒ pH = -log(10-4) = 4

Bài 4: đến 15 ml dung dịch HNO3 tất cả pH = 2 th-nc hết 10 ml dung dịch Ba(OH)2 bao gồm pH = a. Giá trị của a là:

Hướng dẫn:

nHNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 ⇒ nBa(OH)2 = 7,5.10-5 mol

Bài 5: Hoà tung m gam Zn vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 0,4M nhận được 0,784 lít khí hiđro và dung dịch X. Tính pH của hỗn hợp X?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 phản ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 - 0,035 = 0,005 mol ⇒ = 0,1 ⇒ pH = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X

Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol ⇒ = 0,01 ⇒ pH = 2

b. PH với axit, bazo yếu

Phương pháp

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng phối kết hợp công thức tính độ điện ly α, hằng số năng lượng điện ly axit, bazo: Ka, Kb

-Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa rã (no)

*

-Hằng số phân li axit: HA ⇔ H+ + A-

*
( chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

-Hằng số phân li bazo: BOH ⇔ B+ + OH-

*
( chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ)

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoà rã 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít dung dịch X.

a. Tính pH của hỗn hợp X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,8.10-5.

b. Nếu tiếp tế dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a. nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình năng lượng điện ly:

NH4Cl → NH4+ + Cl-

0,01 …… 0,01

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu:0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau năng lượng điện ly : 0,01-x……………x………. X

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b. Phương trình điện ly:

HCl → H+ + Cl-

0,001 0,001

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu:0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau năng lượng điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43

Bài 2: hỗn hợp A đựng NH3 0,1M cùng NaOH 0,1M. Tính pH của hỗn hợp biết Kb của NH3 = 1,75.10-5.

Hướng dẫn:

NaOH → Na+ + OH-

0,1 0,1

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

Ban đầu: 0,1 0,1

Điện ly: x x x

Sau năng lượng điện ly: 0,1- x x x+0,1

Kb = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-3 ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24

Bài 3: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và bỏ qua mất sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/(0,1-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 1,34.10-3 ⇒ pOH = 2,87

⇒ pH = 11,13

Bài 4: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO- = 5,71.10-10 và làm lơ sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/(0,5-x) = 5,71.10-10 ⇒ x = 1,68.10-5 ⇒ pOH = 4,77

⇒ pH = 9,23

Bài 5: cho dd hh X bao gồm HCl 0,01 M cùng CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và làm lơ sự phân li của nước. Quý hiếm pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,01+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 1,99

Bài 6: cho dd hh X có CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Quý hiếm pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 4,76

c. Bài toán về trộn loãng, trộn lẫn dung dịch các chất điện ly để đạt được pH định trước.

Phương pháp

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH-

-Viết phương trình làm phản ứng trung hòa

-Xác định môi trường xung quanh của dung dịch phụ thuộc vào pH ⇒ xem xét mol axit tốt bazơ dư ⇒ tìm các giá trị mà việc yêu cầu.

Chú ý: Vdd sau thời điểm trộn = Vaxit + Vbazo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M cùng với thể tích cân nhau thu được hỗn hợp A. Rước 300 ml dung dịch A tính năng với dung dịch B tất cả NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích dung dịch B cần dùng để làm sau lúc phản ứng dứt thu được dung dịch có pH = 1. Coi Ba(OH)2 và H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.

Hướng dẫn:

Sau khi trộn 3 hỗn hợp axit có thể tích cân nhau ta chiếm được nồng độ new của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4) = 0,1/3. Trong 300 ml hỗn hợp A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol

Phương trình điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3-

0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl-

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

Gọi x là thể tích của dung dịch B đề xuất dung.

nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

Phương trình năng lượng điện ly:

NaOH → Na+ + OH-

0,2x……………..0,2x

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,4x

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau phản ứng pH =1 ⇒ dư axit)

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư 0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch có pH =1 bao gồm HCl cùng HNO3 cùng với 100 ml dung dịch NaOH độ đậm đặc a(mol/l) chiếm được 200 ml dung dịch A tất cả pH = 12.

a. Tính ab. Trộn loãng hỗn hợp A từng nào lần để thu được pH = 11Hướng dẫn:

a. NH+ = 0,01 mol; nOH- = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau phản bội ứng pH =12 ⇒ dư bazo)

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư 0,01……0,01

Sau pư 0....….0,01-0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 ⇒ a= 0,08 lít

b. Số mol NaOH dư : nOH- = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước thêm vào.

Dung dịch sau trộn loãng gồm pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8

Vậy cần phải pha loãng 10 lần.

Bài 3: Tính phần trăm thể tích khi hỗn hợp HCl có pH = 1 và dung dịch HCl pH = 4 cần dùng để làm pha trộn thành dung dịch có pH = 3.

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: mang lại 100 ml dd hh bao gồm Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M cùng với V ml dd hh bao gồm H2SO4 0,0375M cùng HCl 0,0125M chiếm được dd bao gồm pH = 2 . Quý hiếm V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau khi trộn pH = 2 → môi trường thiên nhiên axit .

(0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh gồm H2SO4 0,1M cùng HCl 0,15M cùng với V ml dd hh bao gồm NaOH 0,3M cùng Ba(OH)2 0,1M, nhận được dd X bao gồm pH = 12. Cực hiếm của V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,5.V mol; nH+ = 0,0645 V

Dung dịch sau thời điểm trộn pH = 12 → môi trường thiên nhiên bazo.

(0,5V - 0,0645)/(0,3+V) = 10-2 → V = 0,15 lit

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: Câu như thế nào sai khi nói đến pH và pOH của hỗn hợp ?

A. pH = lg B. pH + pOH = 14

C. . = 10-14 D. = 10-a ⇔ pH = a

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: dung dịch H2SO4 0,10 M gồm

A. pH = 1 B. pH 1 D. > 2,0M

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: pH của hỗn hợp dung dịch HCl 0,005M với H2SO4 0,0025M là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 12

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: pH của hỗn hợp Ba(OH)2 0,05M là.

A. 13 B. 12 C. 1 D. 11

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250ml dd tất cả pH = 10

A. 0,1 gam B. 0,01 gam C. 0,001 gam D. 0,0001 gam

Lời giải:

Đáp án: C

pOH = 4 ⇒ = 10-4 ⇒ nOH- = 0,25.10-4 = 2,5.10-5 mol

mNaOH = 2,5.10-5.40 = 0,001 gam

Bài 6: Số ml dung dịch NaOH bao gồm pH = 12 buộc phải để trung hoà 10ml hỗn hợp HCl gồm pH = một là

A. 12ml B. 10ml C. 100ml D. 1ml.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 7: Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,15M cùng với 300 ml hỗn hợp Ba(OH)2 nồng độ aM, chiếm được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch gồm pH = 1. Cực hiếm của a cùng m theo lần lượt là

A.0,15 với 2,330 B. 0,10 và 6,990.

C.0,10 với 4,660 D. 0.05 cùng 3,495

Lời giải:

Đáp án: D

Sau phản ứng th-nc pH = 1 ⇒ H+ dư

H+ + OH- → H2O

nH+ bđ = 0,08 mol; sau làm phản ứng pH = 1

⇒ nH+ pư = nOH- = 0,03 mol ⇒ nBa(OH)2 = 0,015 mol

⇒ cm Ba(OH)2 = 0,05M ⇒ mBaSO4 = 3,495g

Bài 8: cho 300 ml dung dịch đựng H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M cùng HCl 0,3M tác dụng với V ml dung dịch NaOH 0,2 M với KOH 0,29M nhận được dung dịch bao gồm pH = 2. Quý hiếm của V là

A. 134. B. 147. C. 114. D. 169.

Lời giải:

Đáp án: A

Coi 300 ml hỗn hợp A có 100 ml H2SO4 0,1M 100 ml HNO3 0,2M cùng 100 ml HCl 0,3M xào lại với nhau. Vậy: nH+ = 0,07 mol

Phản ứng của dung dịch A cùng B là: H+ + OH- → H2O

nH+ (Pư) = nOH- = 0,49 . 0,001V ⇒ nH+ (du) = 0,01.(0,3 + 0,001V)

⇒ 0,07 = 0,49.0,001V + 0,01.(0,3 + 0,001V) ⇒ V = 134 ml

Bài 9: bố dung dịch axit sau gồm cùng mật độ mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Giá trị pH của bọn chúng tăng theo máy tự là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH. B. CH3COOH, HCl, H2SO4.

C. H2SO4, HCl, CH3COOH. D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 10: dung dịch CH3COOH 0,1M bao gồm pH = a cùng dung dịch HCl 0,1M tất cả pH = b. Phạt biểu và đúng là

A. a B. a > b = 1. C. a = b = 1. D. a = b > 1.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 12: Tính pH của dd CH3COOH 0,2M, biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước

A. 5,46 B. 4,76 C. 2,73 D. 0,7

Lời giải:

Đáp án: C

Ka = x2/(0,2-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,87.10-3 ⇒ pH = 2,73

Bài 13: mang đến dd hh X gồm HF 0,09M và KF 0,08M. Biết Ka của HF = 6,5.10-5, làm lơ sự phân li của nước. Cực hiếm pH của dd X là:

A. 1,1 B. 4,2 C. 2,5 D. 0,8

Lời giải:

Đáp án: B

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 6,5.10-5 ⇒ x = 6,5.10-5 ⇒ pH = 4,2

Bài 14: lúc pha loãng hỗn hợp axit HCl tất cả pH = a ta thu được hỗn hợp mới có

A.pH > a B. pH = a C. pH B.10 C.100 D.1000.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 16: Trộn V1 lít dung dịch axit bạo gan (pH = 5) cùng với V2 lít kiềm táo bạo (pH = 9) theo tỉ lệ thể tích nào dưới đây để nhận được dung dịch có pH = 6

*

Lời giải:

Đáp án: B

Dung dịch sau thời điểm trộn pH = 6 ⇒ môi trường axit.

(V1.10-5-V2.10-5)/(V1+V2) = 10-6 ⇒ V1/V2 = 11/9

Bài 17: Trộn V1 lit hỗn hợp H2SO4 gồm pH = 3 cùng với V2 lit hỗn hợp NaOH tất cả pH = 12 để được dung dịch gồm pH = 11, thì phần trăm V1: V2 có mức giá trị nào?