Phương pháp thực tế đích danh tiếng anh

     

hàng tồn kho (tiếng Anh: Inventories) là những gia tài mà công ty dự trữ để đưa vào sản xuất hoặc bán ra sau này. địa thế căn cứ vào vai trò, rất có thể chia hàng tồn kho của chúng ta thành ba loại: nguyên vật liệu, cung cấp thành phẩm và thành phẩm.


*

Định nghĩa

Hàng tồn kho trong tiếng Anh là Inventories. Hàng tồn kho là những tài sản được duy trì để buôn bán trong kì sản xuất, kinh doanh bình thường hoặc vẫn trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang tuyệt nguyên liệu, đồ liệu, công cụ, nguyên lý để áp dụng trong quá trình sản xuất, sale hoặc cung ứng dịch vụ.

Bạn đang xem: Phương pháp thực tế đích danh tiếng anh

Phân loại

Hàng tồn kho bao gồm:

- sản phẩm & hàng hóa mua về để bán: hàng hóa tồn kho, hàng mua đang đi bên trên đường, hàng nhờ cất hộ đi bán, sản phẩm & hàng hóa gửi đi tối ưu chế biến

- sản phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán

- thành phầm dở dang: thành phầm chưa chấm dứt và sản phẩm xong xuôi chưa làm giấy tờ thủ tục nhập kho thành phẩm


- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, pháp luật tồn kho, gửi đi gia công chế đổi mới và đã download đang đi bên trên đường

- ngân sách chi tiêu dịch vụ dở dang.

Trên thực tế căn cứ nhập vai trò, có thể chia hàng tồn kho của người tiêu dùng thành tía loại đó là nguyên đồ vật liệu, buôn bán thành phẩm và thành phẩm.

Phương pháp tính quý giá hàng tồn kho

Phương pháp tính theo giá bán đích danh

Phương pháp tính theo giá bán đích danh được áp dụng so với doanh nghiệp tất cả ít loại món đồ hoặc mặt hàng ổn định với nhận diện được.

Phương pháp trung bình gia quyền

Theo phương pháp bình quân gia quyền, quý hiếm của từng loại hàng tồn kho được xem theo quý giá trung bình của từng một số loại hàng tồn kho giống như đầu kì và quý giá từng nhiều loại hàng tồn kho được cài đặt hoặc cung cấp trong kì.

Giá trị trung bình có thể được tính theo thời kì hoặc vào mọi khi nhập một lô mặt hàng về, phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp.

Xem thêm: Cách Viết Sổ Chi Tiết Thuế Gtgt

Phương pháp nhập trước, xuất trước

Phương pháp nhập trước, xuất trước áp dụng dựa trên đưa định là hàng tồn kho được tải trước hoặc tiếp tế trước thì được xuất trước, với hàng tồn kho còn lại cuối kì là sản phẩm tồn kho được sở hữu hoặc chế tạo gần thời gian cuối kì.

Theo cách thức này thì quý hiếm hàng xuất kho được xem theo giá của lô mặt hàng nhập kho ở thời khắc đầu kì hoặc ngay sát đầu kì, cực hiếm của mặt hàng tồn kho được tính theo giá chỉ của mặt hàng nhập kho ở thời khắc cuối kì hoặc ngay gần cuối kì còn tồn kho.


Phương pháp nhập sau, xuất trước

Phương pháp nhập sau, xuất trước vận dụng dựa trên trả định là sản phẩm tồn kho được mua sau hoặc sản xuất sau thì được xuất trước, với hàng tồn kho sót lại cuối kì là mặt hàng tồn kho được thiết lập hoặc cấp dưỡng trước đó.

Theo phương thức này thì cực hiếm hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập sau hoặc ngay gần sau cùng, giá trị của mặt hàng tồn kho được xem theo giá chỉ của hàng nhập kho đầu kì hoặc sát đầu kì còn tồn kho.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính; chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính 02)

Minh Lan


Các thuật ngữ tiếng anh trong kế toán tài chính tài chính

Đây là phần nhiều từ giờ anh chuyên ngành kế toán tài chính tài chủ yếu quan trọng.

Sinh viên kế toán rất cần phải biết.

Break-even point: Điểm hòa vốn2. Business entity concept: nguyên tắc doanh nghiệp là một trong những thực thể3. Business purchase: thâu tóm về doanh nghiệp4. Calls in arrear: Vốn call trả sau5. Capital: Vốn6. Authorized capital: Vốn điều lệ7. Called-up capital: Vốn đã gọi8. Capital expenditure: ngân sách chi tiêu đầu tư9. Invested capital: Vốn đầu tư10. Issued capital: Vốn phân phát hành11. Uncalled capital: Vốn không gọi12. Working capital: Vốn lưu cồn (hoạt động)13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn đầu tư cổ phần14. Carriage: ngân sách vận chuyển15. Carriage inwards: giá thành vận chuyển hàng hóa mua16. Carriage outwards: ngân sách chi tiêu vận chuyển sản phẩm & hàng hóa bán

17. Carrying cost: giá thành bảo tồn hàng lưu giữ kho


Cash book: Sổ chi phí mặt19. Cash discounts: khuyến mãi tiền mặt20. Cash flow statement: Bảng so sánh lưu giao dịch chuyển tiền mặt21. Category method: phương thức chủng loại22. Cheques: Sec (chi phiếú)23. Clock cards: Thẻ bấm giờ24. Closing an account: Khóa một tài khoản25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm thông tin tài khoản thanh toán27. Company accounts: kế toán tài chính công ty28. Company Act 1985: Luật công ty năm 198529. Compensating errors: Lỗi từ bỏ triệt tiêu30. Concepts of accounting: những nguyên tắc kế toán31. Conservatism: nguyên lý thận trọng32. Consistency: cơ chế nhất quán33. Control account: tài khoản kiểm tra34. Conventions: Quy ước35. Conversion costs: túi tiền chế biến36. Cost accumulation: Sự tập hợp bỏ ra phí37. Cost application: Sự phân bổ chi phí38. Cost concept: phương pháp giá giá thành lịch sử39. Cost object: Đối tượng tính giá thành40. Cost of goods sold: Nguyên giá bán hàng bán41. Credit balance: Số dư có42. Credit note: Giấy báo có

43. Credit transfer: Lệnh chi

TIẾNG ANH đến NGƯỜI ĐI LÀM44. Creditor: nhà nợ45. Cumulative preference shares: cổ phần ưu đãi có tích lũy46. Current accounts: tài khoản vãng lai47. Current assets: gia sản lưu động48. Curent liabilities: Nợ ngắn hạn49. Current ratio: hệ số lưu hoạt50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ51. Debenture interest: Lãi trái phiếu52. Debit note: Giấy báo Nợ53. Debtor: nhỏ nợ54. Depletion: Sự hao cạn55. Depreciation: Khấu hao56. Causes of depreciation: những nguyên vày tính khấu hao57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín58. Nature of depreciation: bản chất của khấu hao59. Provision for depreciation: dự phòng khấu hao60. Reducing balance method: phương thức giảm dần61. Straight-line method: phương thức đường thẳng62. Direct costs: túi tiền trực tiếp63. Directors: Hội đồng quản trị64. Directors’ remuneration: Thù kim thành viên Hội đồng quản trị65. Discounts: chiết khấu66. Discounts allowed: phân tách khấu buôn bán hàng67. Cash discounts: khuyến mãi tiền mặt68. Provision for discounts: dự trữ chiết khấu69. Discounts received: chiết khấu download hàng70. Dishonored cheques: Sec bị tự chối71. Disposal of fixed assets: Thanh lý gia tài cố định72. Dividends: Cổ tức73. Double entry rules: những nguyên tắc cây viết toán kép74. Dual aspect concept: Nguyên tắc ảnh hưởng kép75. Drawing: Rút vốn76. Equivalent units: Đơn vị tương đương77. Equivalent unit cost: ngân sách đơn vị tương đương78. Errors: sai sót79. Expenses prepaid: ngân sách trả trước80. Factory overhead expenses: bỏ ra phí thống trị phân xưởng81. FIFO (First In First Out): phương thức nhập trước xuất trước82. Final accounts: báo cáo quyết toán

83. Finished goods: Thành phẩm

First call: Lần gọi thứ nhất85. Fixed assets: tài sản cố định86. Fixed capital: Vốn thế định87. Fixed expenses: Định phí tổn / túi tiền cố định88. General ledger: Sổ cái89. General reserve: Quỹ dự trữ chung90. Going concerns concept: Nguyên tắc vận động lâu dài91. Goods stolen: mặt hàng bị tấn công cắp92. Goodwill: Uy tín93. Gross loss: Lỗ gộp94. Gross profit: Lãi gộp95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá phí lịch sử97. Horizontal accounts: report quyết toán dạng văn bản T98. Impersonal accounts: thông tin tài khoản phí thanh toán99. Imprest systems: cơ chế tạm ứng100. Income tax: Thuế thu nhập101. Increase in provision: Tăng dự phòng102. Indirect costs: chi phí gián tiếp103. Installation cost: giá cả lắp đặt, chạy thử104. Intangible assets: tài sản vô hình105. Interpretation of accounts: so sánh các báo cáo quyết toán106. Investments: Đầu tư

107. Invoice: Hóa đơn

TIẾNGANH mang lại NGƯỜI LỚN TUỔI108. Issue of shares: xây đắp cổ phần109. Issued nói qua capital: Vốn cổ phần phát hành110. Job-order cost system: khối hệ thống hạch toán giá cả sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm111. Journal: Nhật ký kết chung112. Journal entries: cây bút toán nhật ký113. Liabilities: Công nợ114. LIFO (Last In First Out): phương thức nhập sau xuất trước115. Limited company: Công ty nhiệm vụ hữu hạn116. Liquidity: kỹ năng thanh toán bởi tiền mặt (tính lỏng/ tính thanh khoản)117. Liquidity ratio: Hệ số năng lực thanh toán118. Long-term liabilities: Nợ dài hạn119. Loss: Lỗ120. Gross loss: Lỗ gộp121. Net loss: Lỗ ròng122. Machine hour method: phương thức giờ máy123. Manufacturing account: thông tin tài khoản sản xuất124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá chỉ vốn125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá chỉ bán126. Matching expenses against revenue: Khế hợp chi phí với thu nhập127. Materiality: Tính trọng yếu128. Materials: Nguyên trang bị liệu129. Money mesurement concept: lý lẽ thước đo bởi tiền130. Net assets: tài sản thuần131. Net book value: giá trị thuần132. Net realizable value: cực hiếm thuần thực hiện được133. Nominal accounts: tài khoản định danh134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp135. Notes khổng lồ accounts: ghi chú của report quyết toán136. Objectivity: Tính khách quan137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu138. Opening entries: những bút toán mở màn doanh nghiệp139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ140. Operating gains: roi trong hoạt động141. Ordinary shares: cổ phần thường142. Original entry, errors: Lỗi gây ra từ nhật ký143. Output đầu ra in equivalent units: số lượng sản phẩm tính theo đơn vị chức năng tương đương144. Overdraft: Nợ thấu chi145. Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí cai quản phân xưởng146. Overhead application rate: Hệ số phân chia chi phí làm chủ phân xưởng147. Oversubscription of shares: Đăng ký cp vượt mức148. Paid-up capital: Vốn vẫn góp149. Par, issued at: xây đắp theo mệnh giá150. Periodic stock: phương thức theo dõi tồn kho định kỳ151. Perpetual stock: cách thức theo dõi tồn kho liên tục152. Personal accounts: tài khoản thanh toán153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí

154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

Physical deteration: Sự hao mòn đồ vật chất156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)157. Posting: Vào sổ tài khoản158. Predetermined application rate: thông số phân bổ túi tiền định trước159. Preference shares: cp ưu đãi160. Cummulative preference share: cổ phần ưu đãi tất cả tích lũy161. Non-cummulative preference share: cổ phần ưu đãi ko tích lũy162. Preliminary expenses: giá thành khởi lập163. Prepaid expenses: túi tiền trả trước164. Private company: doanh nghiệp tư nhân165. Profitability: khả năng sinh lời166. Prime cost: ngân sách cơ bản167. Principle, error of: Lỗi định khoản168. Process cost system: hệ thống hạch toán CPSX theo giai đoạn công nghệ169. Product cost: ngân sách sản phẩm170. Production cost: chi tiêu sản xuất171. Profits: lợi nhuận, lãi172. Appropriation of profit: phân phối lợi nhuận173. Gross profit: Lãi gộp174. Net profit: Lãi ròng

175. Profit và loss account: tài khoản kết quả