Phương pháp xác định canh sợi vải dệt thoi

     
Chuyên hỗ trợ Dịch Vụ tư Vấn chiến thuật Công Nghệ trang bị Ngành May, Đào Tạo ứng dụng Ngành May, thương mại & dịch vụ Kỹ Thuật cùng Vật Tư- linh phụ kiện ngành may với ngân sách chi tiêu hợp lý và unique đảm bảo.

Bạn đang xem: Phương pháp xác định canh sợi vải dệt thoi


MACHINE - THIẾT BỊ NGÀNH MAYCONSUMABLES - VẬT TƯ TIÊU HAOREPLACE PARTS - LINH KIỆN nạm THẾ+ PLOTTER PARTS - LK MÁY IN SƠ ĐỒ/ CẮT RẬP+ SPREADER PARTS - LK MÁY TRẢI VẢI+ CUTTER PARTS - LK MÁY CẮT TỰ ĐỘNGSERVICE - DỊCH VỤIT SOLUTIONS - CÁC GIẢI PHÁP IT
*

*

*

*

*

13
*
Người đứng sau loại váy cưới 28 tỷ mắc nhất nước ta - CEO Linh Nga Bridal: bao gồm trong tay tiệm đầm tầng áp mái, đánh ‘liều’ vào phân khúc thời thượng và thắng lớn
forums » từ bỏ Động Hóa Khâu cắt Với CAD/CAM » Đường canh tua vải - All About the Grain Line of Fabric

Grain: The patterns should be positioned in the marker in such a way that the grain line in the pattern piece should be parallel lớn the selvedge of the fabric, which has a direct influence on the draping chất lượng of the garments.

Canh sợi: những mẫu rập phải được định vị trong sơ đồ làm sao cho đường canh gai trong chủng loại rập phải tuy nhiên song với đường giáp ranh biên giới của vải, nhưng có tác động trực tiếp đến quality khi mang của trang phục.

*

Cutting pieces according khổng lồ a fabric’s grain line results in more accurate piecing và a stronger finished garment selvage. Following the grain line reduces stretching và distortion, enhancing the overall appearance of your finished garment.

Các chi tiết bán thành phẩm cắt tuân theo một đường canh sợi của vải cho tác dụng kết nối đúng đắn hơn và cẩn thận của phục trang thành phẩm chắc chắn là hơn. Tuân theo con đường canh tua làm sút sự teo dản và biến đổi dạng, nâng cao tổng thể ngoại quan bộ đồ thành phẩm của bạn.

In weaving fabric, manufacturers place the lengthwise threads (warp) tightly in the loom to eliminate stretch. The crosswise threads (weft) are then woven into the lengthwise threads, but are not stretched as tightly, leaving a little “give” in the finished fabric. Fabric pieces cut diagonally across the grain line (on the bias), are susceptible khổng lồ stretching because there are no stabilizing threads along the edges.

Trong lúc dệt vải (dệt thoi), các nhà phân phối đặt những sợi chỉ theo chiều dài (sợi dọc) nghiêm ngặt trong form dệt để đào thải sự teo giãn. Các sợi chỉ theo hướng ngang (sợi ngang) kế tiếp được dệt vào những sợi chỉ dọc, tuy thế không được kéo căng như vậy, để lại một chút “hở” trong vải thành phẩm. Các chi tiết vải cắt chéo so với con đường canh sợi (theo con đường xéo), dễ bị giãn vì không tồn tại các sợi ổn định dọc theo các cạnh. Lời người dịch: vị đó những loại viền thường được giảm xéo (bias cut).

Terms lớn Know:

Điu cn biết:

Thecrosswise grainruns perpendicular khổng lồ the selvage.It is sometimes referred khổng lồ asthe cross grain. The crosswisegrain is usually looser và has slightly more stretch than thelengthwise grain.

Đường canh sợi ngang chạy vuông góc cùng với biên vải. Nó nhiều khi được điện thoại tư vấn là mặt đường ngang. Đường canh sợi ngang thường xuyên lỏng hơn và bao gồm độ giãn nở hơn một chút ít so với con đường canh gai dọc.

True biasintersects the lengthwise grain và crosswise grain at a 45˚ angle, but any line that runs diagonally between the two grain lines is called the bias.It has more stretch and flexibility thaneither the crosswise or lengthwise grain.

Đường xéo/xiên thực tạo nên với con đường canh sợi dọc và con đường canh gai ngang một góc 45˚, nhưng bất kỳ đường thẳng nào chạy chéo giữa hai tuyến đường canh sợi số đông được hotline là con đường xiên/xéo. Nó tất cả độ co giãn và linh hoạt rộng so với con đường canh gai ngang hoặc mặt đường canh sợi dọc.

Xem thêm: Tài Liệu Stored Procedure Trong Sql Server, Cách Viết Store Procedure Trong Sql

When the lengthwise grain and the crosswise grain intersect at a perfect right angle, the fabric is said lớn beon grain, orgrain perfect. If the grains don’t intersect at a perfect right angle, they are considered off grain & the threads are distorted.

Khi đường canh gai dọc và đường canh gai ngang cắt nhau ở một góc vuông hoàn hảo, vải được cho là chuẩn canh tua hoặc canh gai hoàn hảo. Nếu các đường canh sợi không giao nhau ở một góc vuông trả hảo, bọn chúng bị xem là xéo/lệch canh và các sợi bị vươn lên là dạng.

Tips for Working with Fabric Grain:

Mo làm vic vi đường canh sợivi:

A fabric that is slightly offgrain is still usable. However, significantly off-grain fabric will require careful handling during assembly và heavy pressing to stabilize it in a finished garment.

Loại vải hơi xiên canh vẫn rất có thể sử dụng được. Mặc dù nhiên, vải xiên canh xứng đáng kể đang yêu cầu đề nghị xử lý không nguy hiểm trong quá trình may gắn thêm ráp và là/ủi khỏe mạnh để ổn định nó khi lên bộ đồ thành phẩm.

If the design motif can only be cut on the bias, backing it with a lightweight fusible web can helpto stabilize it.

Nếu vẻ bên ngoài dáng thi công chỉ rất có thể được cắt theo phía xiên/xéo, mặt bên dưới của nó đề nghị dùng loại keo dạng lưới vơi để rất có thể giúp bình ổn nó.

Unless it is for decorative purposes, vị not use the selvage edge (the tightly woven finished edge) in a quilt. When washed, the selvage, because it is so tightly woven,may shrink more than the rest of the fabric.

Trừ khi sử dụng cho mục tiêu trang trí, không thực hiện biên vải (phần biên hoàn chỉnh dệt khôn cùng chặt) vào trang phục. Lúc giặt, phần biên vải vóc này, do nó được dệt khôn cùng chặt, hoàn toàn có thể bị co lại nhiều hơn thế phần còn sót lại của vải.

The arrow on a pattern piece or template often indicates which direction the fabric grain should run. Because one or more straight sides of every fabric piece should follow the lengthwise or crosswise grain, it is importantthat the line on the pattern or template runs parallel khổng lồ the grain.

Mũi thương hiệu trên một mẫu rập giấy hoặc chủng loại nhựa thường xác kim chỉ nan nào nhưng mà đường canh sợi vải đã chạy. Bởi vì một hoặc nhiều cạnh thẳng của mỗi mảnh vải phải theo đường canh tua dọc hoặc mặt đường canh sợi ngang, điều đặc trưng là đường trên mẫu giấy hoặc chủng loại nhựa bắt buộc chạy tuy vậy song với mặt đường canh sợi.