Tài liệu kiểm toán báo cáo tài chính

     

Bạn đã xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và cài đặt ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (291.49 KB, 18 trang )


Bạn đang xem: Tài liệu kiểm toán báo cáo tài chính

1I.KHÁI QUÁT phổ biến VỀ BCKT VỀ BCTC II.NỘI DUNG CỦA BCKT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNHIII. Ý KIẾN CỦA KTV TRÌNH BÀY TRÊN BCKTCHƯƠNG 7BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH2I.KHÁI QUÁT tầm thường BÁO CÁO KiỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH1. BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH2. VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH3. YÊU CẦU LẬP, TRÌNH BÀY, GỬI BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH3I.1.BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Khái niệm: report kiểm toán về báo cáo tài chính là loại báo cáo bằng văn bản do truy thuế kiểm toán viên lập và công bố để nêu rõ chủ ý chính thức của bản thân mình về report taì chính của một đơn vị chức năng (tổ chức hoặc doanh nghiệp) đã được kiểm toán.4I.2.VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA BÁO CÁO KiỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH• Đối với vận động kiểm toán: report kiểm toán về report tài đó là khâu ở đầu cuối trong quá trình thực hiện tại cuộc kiểm toán report tài chủ yếu để trình bày hiệu quả của cuộc kiểm toán bằng phần đông ý kiến review của kiểm toán viên về tin tức
định lượng và trình bày report tài chủ yếu theo luật pháp của chuẩn mực hoặc cơ chế kế toán hiện tại hành• Đối với người sử dụng report tài chính: giúp cho người sử dụng reviews được độ tin cậy của những thông tin định lượng trên report tài bao gồm trên cơ sở đó mà đưa ra các quyết định kinh tế tài chính đúng đắn, tác dụng trong côn trùng quan hệ kinh tế với tổ chức hoặc công ty có báo cáo tài chính5I.3.YÊU CẦU LẬP, TRÌNH BÀY, GỬI BÁO CÁO KiỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH- Khi xong cuộc kiểm toán report tài chính, truy thuế kiểm toán viên đề nghị lập báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính trình bày ý kiến về tính chất trung thực, vừa lòng lí của những thông tin định lượng với sự trình diễn các thông tin định lượng này trên report tài chính do các đơn vị mời kiểm toán đã lập- buộc phải được trình bày theo chuẩn mực kiểm toán quy định cả về nội dung, kết cấu và hình thức.- báo cáo kiểm toán về report tài bao gồm phải được đi kèm với report tài thiết yếu được kiểm toán6II.NỘI DUNG BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNHII.1.CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA BCKT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNHII.2.CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA MỘT BCKT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH7II.1.CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA BCKT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Xem thêm: Nên Hay Không Nên Cắt Tử Cung Bán Phần Là Gì ? Phẫu Thuật Nội Soi Cắt Tử Cung Bán Phần

Báo cáo kiểm toán về report tài chủ yếu gồm những yếu tố cơ bản sau đây cùng được trình báy theo đồ vật tự sau đây:1.Tên và showroom công ty kiểm toán2.Số hiệu report kiểm toán về báo cáo tài chính3.Tiêu đề báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính4.Người nhận báo cáo kiểm toán về report tài chính5.Mở đầu của report kiểm toán về report tài chính6.Phạm vi và căn cứ triển khai cuộc kiểm toán7. Ý con kiến của KTV và doanh nghiệp kiểm toán về các báo cáo tài chủ yếu đã được kiểm toán8. Địa điểm và thời gian lập báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính9.Chữ kí cùng đóng dấu


*
tài liệu HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 21- TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH docx 15 494 2