Tài liệu luyện thi ioe lớp 4

     
... đen h cây viết mực xanh i hổ j hành lang cửa số ………2… 3 …… 4……….5……….6……….7……….8………9…… .10 …… 22 ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP LUYỆN THI CẤP HUYỆN vòng 16 - 25 LỚP - VÒNG 16 – NĂM HỌC 2 011 - 2 012 bài 1: Matching ... Is a This pencil case Red 10 What name ? is your ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 30 LUYỆN THI CẤP TỈNH (Vòng 26 – 35 ) LỚP - VÒNG 26 – ... Ý g cà phê h tập bơi i số 11 j giày thể thao xanh lá 1 ………… 2…………… .3 ……………4……………… 5……………… 6…………… 7………… 8………… 9……… 10 …………… LỚP - VÒNG 31 – NĂM HỌC 2 011 - 2 012 Bài 1: Matching chalks butter...

Bạn đang xem: Tài liệu luyện thi ioe lớp 4


*

... Maeet ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG - VÒNG bài 1: Fill in the blank This I smy sc_ _ _ l Circle the an_ _ er My _ _ _e is John Good bye See you _ _ _er Is this ... Shoes e chim i j voi 1.………2… 3 …… 4……….5……….6……….7……….8………9…….10… … ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG - VÒNG 15 bài 1: Fill in the blank This is her bag It’s pu _ ... 10 PEZN  ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG - VÒNG bài 1: Fill in the blank Clo_ _ your book, please Is this _ _ eraser ? I’m fine, _ _ _...
*

... English Go COOL PAIR MATCHING Có trăng tròn miếng ghép, 10 miếng ghép đựng chữ tiếng Anh, 10 miếng cất hình ảnh ứng cùng với nghĩa trường đoản cú giờ Anh, bạn điền số thích hợp vào miếng ghép chứa hình thể nghĩa trường đoản cú Ví ... Theatre có tác dụng plate LEAVE ME OUT gồm 10 câu hỏi, câu đưa từ quá chữ cái,bạn cần vứt bỏ từ để từ giờ đồng hồ Anh cách bấm vào vào chữ nếu khách hàng chọn chữ trở nên mất, lựa chọn sai chữ các bạn chọn START để bắt đầu...
*

... TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN VŨNG LIÊM ĐỀ CƯƠNG LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP ……………………………………………………………………………………………… 81.Look at t_ e blue kite 82.Take o_t your book 83. Is this a ruler? - _ _ _, it is 84.That ... TIỂU HỌC THỊ TRẤN VŨNG LIÊM ĐỀ CƯƠNG LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP ……………………………………………………………………………………………… 192 What’s h _ _ name? – She is Hoa 1 93 What c _ l _ _ r is this? – It is pink 194 L _ ... ĐỀ CƯƠNG LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP ……………………………………………………………………………………………… 26.This is my friend _ _ _ name is Mary 27.I play hide- and...
*

... Thang điểm 10 Tổng phần, câu làm cho Điểm thi = 10 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP – trung học cơ sở Môn thi: tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( ko kể thời hạn giao đề ) ĐỀ I.Choose the word whose underlined part ... ) 9. TROUBLEsome ) (enrich) 10 ( Tiring ) 15 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP – trung học cơ sở Môn thi: giờ Anh Thời gian: 150 phút ( ko kể thời gian giao đề ) ĐỀ Choose one word that is pronounced differently ... Yourself you really will be ill Unless ………………………………… ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP - trung học cơ sở Môn : giờ đồng hồ Anh ĐỀ A-ĐÁP ÁN Question1: ( 15 points) a1-B 2- D 3- C 4- A 5- D b1 saw /...
*

... 75 It takes me two hours each day to my homework (doing) I spend ………………………… my homework 76 The sailors like the sea better than the land (to) The sailors prefer ………………………………… 77 They have ... đậm không viết từ tính từ lúc 72 George can cook very well (good ) George is ………………… cook 73 Where can I find the station? (how) Could you tell ……………………………….………… lớn the station 74 Mr quang quẻ is a fast ... Noi 57 How much (it /cost) to lớn send this letter khổng lồ China? 58 Be careful! The children (cross) the street Part 1: lựa chọn đáp án cho phần trống để ngừng thư sau (1.0 điểm) Dear Hanh,...
... Bộ đề luyện thi học tập sinh tốt Olympic giờ anh lớ LỚP LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN, TIẾNG ANH cho HỌC SINH LỚP 4, LỚP chương trình học: Vừa học kỹ năng và kiến thức theo ... Trình cải thiện luyện thi Toán Violympic, giờ đồng hồ anh Olympic để em thâm nhập kz thi học sinh tốt giờ đồng hồ Anh Toán qua mạng, Olympic toán tuổi thơ từng lớp tất cả 12 học viên Học: Toán, Anh văn tin học tập ... Kite A: This What … is it? – It is seven o’clock A: name B: colour Trung trung ương Nhật Khang – ĐT: 0987 547 599 - 09871 041 06 – www.nhatkhang.vn 44 cỗ đề luyện thi học tập sinh tốt Olympic tiếng anh lớp Biên...
... Afternoon A B don’t C does D doesn’t Question 50 .Ba live in an _ in town A apartment B house C room D villa Đ THI OLYMPIC Ề TIẾNG ANH - LỚP VONG 20 (CẤP HUYỆN) NĂM HỌC 2011-2012 Name:………………………………… ... My homework A is B are C D does Question 41.It’s 8. 15 We ‘re late school A to lớn B at C for D of Question 42.My mother her face at 5. 45 A wash B washes C is wash D is washes Question 43.My ... Badminton Enlgand 5.

Xem thêm: Bật Mí Cách Viết Báo Cáo Cho Sếp Chuyên Nghiệp, 5 Bước Để Viết Một Báo Cáo Hoàn Hảo Cho Sếp

desktop táo khuyết volleyball bus-stop schoolyard 10 bottles a cầu long b nho c san ngôi trường d nước Anh e man hinh f bong chuyền g bến xe pháo buyt h chai i tao j dừa 1…… 2………3………4…… 5 …… 6………...
... A.bowl 49 A.teacher 50 A.open 51 A.thin 52 A.think 53 A.eggs 54 A.city 55 A.see 56 A.apple 57 A.clear 58 A.child 59 A.thank 60 A.ten 61 A.bank 62 A.cook 63 A.eleven 64 A.engineer 65 A.end 66 A.thank ... Trắng / teacher / My English / has small ………………………………………………………………………………………………… bài xích tập luyện thi Olympic giờ đồng hồ Anh I Leave me out : unitform : ………………… 11 Chinae……………………… woreld : …………………… 12 ... Getting _ _ _ 55 .They are rich _ _ they don’t want khổng lồ work 56 .How _ you go cycling khổng lồ the countryside ?Once a week 57 ._ _ _ _ does your father often go fishing ? In the afternoon 58 .I always...
... đôi mươi 13 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ kimdong-Tiểu học Hải Ba chỉnh sửa năm trăng tròn 13 30/ 31 / bài thi 3/ LEAVE ME OUT(LOẠI CHỮ CÁI THỪA) 1.n e a v e r: _ 2.b u i l i d i n g; 3. s ... Is this rose / - It,s p……… 1 43/ Who’s …….? It’s …… Baby suster, Trang a.this/ I b.this /Is c.this / my d.this / an 144/ Is this a crayon ? - …… , it isn’t a.Not b.No c Yes d Yes, it is 145/This ... /ruler ………………………………………… 134 / / Let / puzzle /a / us ………………………………… 135 /……e is my English book ? It is on the table 136 /Sing wit… me , Jane 137 / What is this ? -………… a.This is rulers b It is a...
... Nam giới is helping (3) Mrs Oanh & Hoa (4) in the kitchen Mrs Oanh is (5) the dishes Hoa is cleaning the vegetables They are cooking the lunch They are going to lớn (6) a good lunch together ... 16 What time _ back ? A is she coming B comes she C she does come D does she comes 17 The students have got news about their exams A many B some C any D a 18 The boy looks a little thin ... (Your parents go ) lớn work every day ? nam ( wash) his face at 6. 15 We ( not have) breakfast at 6. 30 every morning She can (speak) English He (eat) a lot of meat?...
... Necessary/ us/ think/ about/ this matter a It’s for us to lớn think about this matter carefully necessary b to think about this matter carefully it necessary for us c For us to lớn think about this matter ... Artificial d artificially 14 “ How wide is this street ?” – It’s …… a thirteen yards wide b thirteen yards in wide c wide thirteen yards d in wide thirteen yards 15 In many British households, ... Her My class mate gave this book to me A My classmate was given this book by me B This book was given lớn me by my classmate C This book was given my classmate by me D This book was given to lớn my...
... Question 13: Question 4: Question 15: Question 16: Question 17: Question 18: Question 19: Question 20: Question 21: Question 22: Question 23: Question 24: Question 25: Question 26: Question 27: ...
... _ a.m 50 What meat would you like _ _ _ dinner, Jane? 51 In the evening, I am always busy _ _ _ _ my homework 52 What did your little sister yesterday? - She v _ _ _ _ _ _ in the museum 53 What"s ... Bread or rice? 54 We have English on Monday và Sunday We have it _ _ _ _ _ a week 55 There is a picture _ _ Uncle Ho on the wall Full name: …………………………… School: …………………………… BÀI TẬP VÒNG 21 (tiếp) ... DY 11 M Y 31 PI ZA 12 BED OOM 32 AL AYS 13 E SY 33 VIL AGE D I 14 NUM ER 34 SUM ARY 15 COL _UR 35 TA LE 16 THI D 36 phường OR 17 D AR 37 AB UT 18 CI EMA 38 NU SE 19 FU NY 39 RI H 20 HREE 40 BO RD...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn phiên bản trong lòng người mẹ võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong thời điểm dịp lễ tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập trang bị lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập trang bị lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài xích ca ngắn đi trên kho bãi cát sự phát triển của tự vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8