Tài liệu môn thiết kế web

     
thi công website Giáo trình xây dựng website bài xích giảng xây cất website trả lời học kiến thiết website Tài liệu xây dựng website Học xây cất website

Bạn đang xem: Tài liệu môn thiết kế web

*
pdf

bài bác giảng xây cất website thương mại dịch vụ điện tử: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Ân (P1)


*
pdf

bài xích giảng xây dựng website thương mại dịch vụ điện tử: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Ân (P2)


Xem thêm: Mách Bạn Những Câu Nói Kích Thích Nàng Muốn "Hư Hỏng" Trên Giường Ngay Lập Tức

*
pdf

bài giảng xây cất website thương mại điện tử: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Ân


Nội dung

Thi t k website N i dungKhám phá trang ch (Home Page)............................................ 1Internet - m t t phường h p những ph n c ng..................................................... 1Khái ni m v trang web ........................................................................ 1Web site là gì?........................................................................................ 2B n ch t c a những trang website ................................................................ 3Hãy th t o t p. Tin HTML.................................................................. 5Tìm hi u v HTML ................................................................................ 5Các vô cùng liên k t và các web sites....................................................... 6Tóm t t s lc................................................................................... 7Máy ch trên mạng internet ......................................................................... 7T ng k t bài xích h c..................................................................................... 8Câu h i ki m tra..................................................................................... 9Th c hành .............................................................................................. 9T o vành d ng trang web ................................................... 11Các y u t v n b n c a m t trang web ............................................... 11Thanh tiêu.................................................................................... 11N i dung ........................................................................................... 12Siêu liên k t ...................................................................................... 13Bi u tr ng, v n b nCác l a ch n chuy n hh a và WordArt .......................................... 13ng v n b n thu n túy................................ 13Thông tin v tháng ngày ................................................................... 14Thông tin b n quy n ......................................................................... 14Các yêu thương c u thi t k n i dung trang web ............................................ 14T ng k t bài xích h c................................................................................... 15Câu h i ki m tra................................................................................... 16Th c hành ............................................................................................ 16 Thi t k WebS d ngh a trên trang web .............................................. 18C chh a c a web ....................................................................... 18nh i m, b ng màu với màu s c...................................................... 18Các d ng t p. Tin h a .................................................................... 21Các color s c “an toàn” đến Web.......................................................... 22nh JPEG ......................................................................................... 23Kích cnh....................................................................................... 24Thay i kích ch a ................................................................... 24nh kích c hình nh.......................................................................... 25C t xén hình nh............................................................................... 26S d ng hình thu nh ....................................................................... 27S d ng nh ch p ............................................................................. 27T ng k t bài xích h c................................................................................... 28Câu h i ki m tra................................................................................... 29Th c hành ............................................................................................ 29Không gian l u gi ................................................................... 30K t n i internet và không gian máy ch .............................................. 30Không gian tr c tuy n mày n phí....................................................... 31Mua không khí máy ch ................................................................. 32ng ký kết a ch! Web............................................................................ 32Tìm không khí cho trang web c a b n .............................................. 33Các công c t o website .................................................................. 33Trình so n th o v n b n và trình so n th o HTML.......................... 34Trình so n th o v n b n cùng HTML c b n .......................................... 34Trình so n th o v n b n và HTML thông th "ng ............................... 37Các trình so n th o HTML chuyên sâu ............................................... 37Các ng d ngh a ........................................................................ 38Các ti n ích FTP................................................................................... 39Các trình duy t..................................................................................... 40T ng k t bài bác h c................................................................................... 41Câu h i ki m tra................................................................................... 41Th c hành ............................................................................................ 41ii N i dungL p k ho ch mang lại Website........................................................ 43Xác nh các m c tiêu.......................................................................... 44Tìm hi u v ng "i coi ........................................................................ 44V# thi t k bỏ ra ti t mang lại trang Web........................................................ 46L u gi$ những t phường tin ............................................................................... 47%t tên cho hình nh......................................................................... 48Danh sách ki m tra l phường k ho ch cho website ............................. 50%t n n t ng cho trang ch .................................................................. 51Danh sách ki m tra l p k ho ch mang đến trang ch ............................... 52T p h p công c với chu&n b xây d ng ............................................... 53Danh sách ki m tra công c .............................................................. 54T ng k t bài h c................................................................................... 54Câu h i ki m tra................................................................................... 54Th c hành ............................................................................................ 55Tìm hi u ngôn ng HTML....................................................... 57T p. H p các “d ng c ” c a d án ........................................................ 57T i sao dùng HTML?........................................................................... 58C b n v HTML ................................................................................. 58S d ng những th" HTML .................................................................... 59X lý những tài li u HTML và phương pháp a web ...................................... 64L u và xem tr c các tài li u HTML............................................... 64L p. K ho ch cho trang HTML............................................................ 65S p x p những th m c và bí quyết a...................................................... 67Chu&n b t phường tin trang ch .................................................................... 68Ch n màu n n với màu s c liên k t....................................................... 70T o b ng............................................................................................... 71Chèn những liên k t bi u tr ng................................................................. 74Chèn h a bi u ng$ trang ch .......................................................... 76Thêm những liên k t chuy n h ng ......................................................... 77Chèn tin tức vào cu i trang .............................................................. 80Sao chép size trang ch vào các trang ph ....................................... 83Chèn v n b n vào thân trang ch ......................................................... 88T o cácu.................................................................................. 88Thêm o n v n b n .......................................................................... 90iii Thi t k Webnh d ng những khóa trích d(n và tô màu sắc v n b n............................. 91T o danh sách các liên k t................................................................ 93Chèn m t b c nh tất cả liên k t............................................................... 96Hoàn t t trang ch ................................................................................ 97S d ng m t trang ã có làm khung trang m(u ................................... 97Các ngốc n tài li u b sung................................................................... 99Câu h i ki m tra................................................................................. 101T o trang web v i FrontPage ............................................... 103L p k ho ch cho website ............................................................. 104T o m t website m i ..................................................................... 106T o b trí dàn trang mang lại trang ph ..................................................... 107Thi t %t Page Properties................................................................ 107L u công vi c c a b n.................................................................... 109Thêm bi u tr ng vàh a bi u ng$ tiêu.................................. 109Chèn b ng....................................................................................... 112Thêm nút chuy n hng................................................................. 116Thêm tin tức cu i trang phía d i b ng ..................................... 120S d ng khuôn m(u trang phxây d ng trang Web..................... 122Chu&n bt o những trang ph ........................................................ 123Thêm v n b n vàh a thanh tiêu........................................... 124Chèn m t hình nh thu nh ............................................................ 128T ob nnh ............................................................................... 130T o bi u m(u .................................................................................. 132Chu&n b trang Liên h ....................................................................... 132Chèn m t vùng bi u m(u cùng thêm nhãn............................................. 133T o tr "ng bi u m(u.......................................................................... 134nh c u hình thu c tính tr "ng bi u m(u ........................................ 135%t tên những tr "ng.............................................................................. 137Hoàn thành trang liên h ................................................................. 138T o m t trang ch trong FrontPage ................................................... 139Thi t %t khung làm cho vi c c a Trang ch ........................................ 139L p. Ráph a chủ yếu ...................................................................... 141T o liên k t bên trongivh a thiết yếu ............................................... 143 N i dungThêm HTMLng vàoh a bao gồm ............................................. 143Chuy n trang web lên Internet............................................. 149Chuy n các t p tin c a b n lên Internet. ............................................ 150Các trình ng d ng FTP ................................................................. 150Các th m c Web và My Network Places...................................... 153T om tT oa i m m ng s d ng My Network Places ................... 155a i m m ng t) trong Word ................................................. 156Các l a ch n FTP khác................................................................... 158Xem l i công trình c a b n ................................................................ 158v mày mò trang ch (Home Page)Sau khi hoàn thành bài h c này, các b n có th :S khác biệt gi a Internet với World Wide WebC u trúc c a m t website i n hìnhT o m t trang HTML n gi n cùng xem trang webVi c u tiên c a b n trên hành trình tr* thành m t công ty thi t k trang webkhông gì khác chính là phát tri n nh$ng ki n th c tin h c c b n sngb n hi n ang có. Ví d , ngoại trừ nh$ng kh n ng s d ng vi tính "khiêm t n"mà b n s* h$u từ bây giờ thì b n còn ph i tra cứu hi u m t chút m i liên h gi$aInternet, m ng thông tin toàn c u web và các trang web không giống nhau. Vị v y,trình bày m t cách n gi n cùng d hi u, cửa hàng chúng tôi s# c t g n bài xích h c nàyvà s# ch! miêu t s l c nh$ng nhân t chính c a m ng tin tức l n nh tth gi i - m ng Internet, web và những trang web. Sau thời điểm gi i quy t xongnh$ng v n c b n nh t, họ s# giành ph n còn l i c a các bài h ct p trung vào vi c l p k ho ch và xây d ng trang web c a riêng b n.Internet - m t t p h p những ph n c ngNói m t biện pháp n gi n Internet hay Net th c ra là những ph n c ng, r t nhi ucác ph n c ngc k t n i v i nhau t o cần m ng toàn c u r ng l n. Ph nc ng mạng internet bao g m t t c các thi t b nhưng m t ng "i bao gồm th ch m vàoc nh vật dụng tính, những router (Bnh tuy n), cáp, "ng dây i n tho i,m ch d$ li u t ccao và các thi t b m ng khác n$a.V y y, ó là t t c nh$ng gì b n c n bi t v Internet, mạng internet là ph nc ng. N u b n mu n tra cứu hi u v l ch s ra "i c a mạng internet thì xin m"i tìmhi u tin tức trên m ng với n hi u sách hay th vi n n i b n s ng. (B nc+ng có th xịt th m m t a ch! tài nguyên thông tin theo a ch!www.creationguide.com/resources, website này s# cung c p cho b n m ts"ng link h$u ích). Sau khi ã bi t Internet chính là ph n c ng, gi"chúng ta s# ti phường t c m t lôgic khác. C+ng gi ng nh t t c những ph n c ngmáy tính không giống (ví d nh máy tính bàn hay laptop xách tay), Internetc+ng c n ph n m m; n u không thì ph n l n các thi t b ph n c ng Internettrên toàn th gi i s# ch! n,m đến b i ph hôm qua ngày mà thôi. Vị thchúng ta s# chuy n sang tìm hi u v World Wide Web.Khái ni m v trang WebWorld Wide website (c+ngc g i là WWW hay n gi n web) khônggi n và d hi u nh Internet. ó là b*i bởi vì web bao g m các ph n m mn Thi t k Web(ch ng trình, tài li u, với t p tin) có thể chấp nhận được thông tin bao gồm thchuy n trong số ph n c ng Internet.c luânNh ã nói * trên, th c ch t internet là c s* h t ng ph c v mang lại vi ctruy n tin - ó là c s* h t ngc t o buộc phải b*i trang bị tính, router, cáp,"ng dây i n tho i, m ch d$ li u t ccao và những ngu n thông tincg i là máy ch . Nh ng c s* h t ng này l i tất cả c u trúc r t khác nhau,không ph i laptop nào c+ng ch yc t t c các nh d ng t p tin. Vi cáp d ng t t c những ph ng pháp hi n bao gồm (hay các c u hình hi n có) hi uc t t c các nh d ng t p. Tin trên t t c các máy tính là m t vi c làmkhông kh thi. Vị th đề xuất c ng ng internet ã sáng ch ra m t s n ph&mmang tính toàn c u mang lại riêng mình, th "ngc bi t n v i cái tên WorldWide Web.Lúc u, Tim Berners-Lee ã nh n th cc v n với phát tri n m t web(m ng l i) nh th * phòng thí nghi m CERN * Thu- S. Nh,m ph c vcho c ng ng v t lý n ng l ng cao. Web này ã gấp rút thu hútc s chăm chú r ng rãi với t m nh h *ng v t ra ngoài gi i v t lý. V l chs mạng internet thì b n có th tìm kiếm th y mặt hàng lo t thông tin trên m ng hay trongr t nhi u sách v vi tính.Còn v i m c ích c a bọn họ thì ch! c n bi t internet là ph n c ng cònWeb là ph n m m th là . Qu là n gi n! Nào, chúng ta cùng chuy nsang m t trình cao h n - search hi u v những t p tin, các h/ tr ph n m m c aWeb trên ph n c ng Internet.Web site là gì?Chúng ta hãy b t u i search hi u nh$ng trang web. Nói n gi n, khi bóc tách it t c chiếc l p v t) ng$ siêng ngành thì các trang web đó là các t phường tin.C th h n, bọn chúng là các t p. Tin HTML. Các b n )ng ý n "HTML"làm gì vì trong bài bác sau, bọn họ s# khám phá nh$ng túng thiếu m t v HTML. Cònlúc này b n ch! c n nh m t i u: trang web đó là các t phường tin nhưng web l ugi$; c+ng gi ng nh những t p tin v n b n (.doc)c Microsoft Word sd ng.Do trang web chính là t p. Tin đề nghị ch0ng c n ngh. Nâng cao b n c+ng bi t r,ngthi t k 1 website n gi n là thi t k m t lo i t p tin nh t nh vào máytính c a b n. Có nh$ng lo i t p. Tin nào? V n b n Word, b ng tính, c s* d$li u, các trang web - t t c bọn chúng u là t p. Tin. Nh v y là website c+ngch0ng ph i là cái gì quá khó hi u.i m khác bi t gi$a trang web và những t p. Tin thông th "ng là trang webth "ng luôn bao g m r t nhi u t p tin và các siêu liên k t và những trang webth "ngc nhóm vào các nhóm g i là những web sites.2