Tài liệu thi công chức thống kê 2019

     
Tổng hợp đề thi + tư liệu ôn thi Tổng cục thống kê các năm ngoái (tất cả). Tất cả tài liệu và đề thi những môn cùng tài liệu, giáo trình, kiến thức và kỹ năng trọng tâm. Để download tài liệu vui lòng làm theo hưỡng dẫn cuối bài.
*

<1> Báo cáo thoái quý III cùng 9 mon năm 2018 theo ma két mới, bổ sung tình hình gớm tế-xã hội quý

<2> Một số ấn phẩm của ngành thống kê được nêu trên Phụ lục số 1

<3> Danh sách những cuộc điều tra tại Phụ lục số 2

<4> Chi máu xem báo cáo “Một số nội dung cơ bản và điểm mới trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”

<5> Chi ngày tiết được nói trong report “Bộ tiêu chí unique thống kê là công cụ đánh giá, xếp hạng chất lượng thống kê của những cơ quan tiền thống kê”.

<6> Chi tiết được nói trong “Báo cáo reviews hai năm tiến hành Đề án thay đổi quy trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa phận tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương”

<7> Chi tiết được nhắc trong Báo cáo “Một số nội dung về Đề án thống kê khu vực kinh tế không được quan liền kề và điều chỉnh quy mô GDP”

<8> Chi ngày tiết được đề cập tại chuyên đề “Một số nội dung trọng tâm trong biến đổi năm cội so sánh từ thời điểm năm 2010 sang năm 2020”

<9> Danh sách chi tiết tại Phụ lục số 3

<10> Chi huyết tại Phụ lục số 4 và Phụ lục số 5

<11> Chi huyết tại Phụ lục số 6

<12>Thời gian xuất phiên bản và phát hành phụ thuộc vào vào lúc có ra quyết định của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về cơ cấu tổ chức tổ chức bắt đầu của Tổng cục

<13> Chi máu tại Phụ lục số 7

<14> Chi ngày tiết được đề cập trong “Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền và phổ biến thông tin thống kê năm 2018 và triết lý năm 2019”

<15> Chi ngày tiết được đề cập trong “Báo cáo công tác làm việc thanh tra, giám sát hoạt động thu thập thông tin thống kê và tiến hành chế độ report thống kê”

<16> Nội dung rõ ràng đã được nói trong “Báo cáo công tác cai quản tài chủ yếu ngành thống kê năm 2017 và một số nội dung của công tác tài bao gồm năm 2018”