Tại sao hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định