Thông tư 13 về thời hạn bảo quản tài liệu

     
nắm tắt nội dung VB gốc Tiếng Anh hiệu lực VB liên quan Lược đồ câu chữ MIX download về
Đăng nhập tài khoản tamsukhuya.com cùng đăng cam kết sử dụng ứng dụng tra cứu vớt văn bản.

Bạn đang xem: Thông tư 13 về thời hạn bảo quản tài liệu

">Theo dõi hiệu lực thực thi VB
chia sẻ qua:
*
*

QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN TÀI LIỆU HÌNH THÀNH vào HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng tư năm 2008 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng tư năm 2004 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số trong những điều của Pháp lệnh lưu trữ quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày thứ 3 tháng 6 năm 2011 của bộ Nội vụ cách thức về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành thịnh hành trong hoạt động vui chơi của các cơ quan, tổ chức;
Bộ Nội vụ chính sách thời hạn bảo vệ tài liệu ra đời trong hoạt động của Ủy ban nhân dân các tỉnh, tp trực thuộc trung ương như sau:
Thông bốn này cơ chế thời hạn bảo vệ tài liệu có mặt trong hoạt động của Ủy ban quần chúng. # (viết tắt là UBND) các tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương.
1. Thời hạn bảo quản tài liệu: Là khoản thời gian quan trọng để cất giữ hồ sơ, tư liệu tính từ năm các bước kết thúc.

Xem thêm: Con Người, Sợ Nhất Là Mất Phương Hướng Trong Tinh Yeu, Lạc Mất Hướng Trong Tình Yêu


2. Bảng thời hạn bảo vệ tài liệu: Là Bảng thống kê có hệ thống các nhóm hồ sơ, tài liệu của ngành, cơ quan, tổ chức, đương nhiên thời hạn bảo quản.
2. Thời hạn bảo vệ đối cùng với từng hồ sơ được xác định trên đại lý tài liệu có mức giá trị cao nhất trong hồ nước sơ.
3. Thời hạn bảo vệ hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động vui chơi của UBND cấp cho tỉnh không được thấp rộng thời hạn bảo vệ được luật tại Bảng thời hạn bảo quản tài liệu ra đời trong hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thời hạn bảo vệ được vẻ ngoài tại những Bảng thời hạn bảo quản chuyên ngành do các Bộ, ngành trung ương ban hành.
+ Tài liệu của các cơ quan lại trung ương, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo trực tiếp các vấn đề nằm trong chức năng, nhiệm vụ của ubnd tỉnh;
+ hồ sơ, tài liệu để triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, văn bạn dạng quy phạm pháp luật của nhà nước, thi hành nghị quyết của Hội đồng quần chúng tỉnh;
+ hồ nước sơ, tài liệu giải quyết các vấn đề điển hình nổi bật thuộc chức năng, thống trị nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực;