TÍNH THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ VÀ TRỰC TIẾP