Xử lý nước thải bằng phương pháp kết tủa

     

Cơ chế của quá trình này là vấn đề thêm vào nước thải các hóa chất để triển khai kết tủa những chất tổng hợp trong nước thải hoặc chất rắn lơ lửng sau đó thải trừ chúng thông qua quá trình lắng cặn. 

Trước đây fan ta hay được dùng quá trình này nhằm khử bớt chất rắn lơ lửng, sau đó là BOD của nước thải khi gồm sự biến động lớn về SS, BOD của nước thải nên xử lý theo mùa vụ sản xuất; khi nước thải cần được đạt mang lại một giá trị BOD, SS làm sao đó trước lúc cho vào quá trình xử lý sinh học với trợ giúp cho các quá trình lắng trong những bể lắng sơ cùng thứ cấp. Các hóa chất thường thực hiện cho quá trình này được liệt kê vào bảng 6.1. Công suất lắng phụ thuộc vào lượng hóa chất áp dụng và yêu cầu quản lý. Thường thì nếu đo lường tốt quy trình này có thể loại được 80 – 90% TSS, 40 – 70% BOD5, 30 – 60% COD với 80 – 90% vi khuẩn trong những khi các quy trình lắng cơ học thông thường chỉ loại được 50 – 70% TSS, 30 – 40% hóa học hữu cơ.

Bạn đang xem: Xử lý nước thải bằng phương pháp kết tủa

Các hóa chất thường áp dụng trong quy trình kết tủa

Teân hoùa chaátCoâng thöùcTroïng löôïng phaân töûTroïng löôïng rieâng, lb/ft3
KhoâDung dòch
Pheøn nhoâmAl2(SO4)3.18H2O

Al2(SO4)3.14H2O

666,7

594,3

60¸75

60¸75

78¸80 (49%)

83¸85 (49%)

Ferric chlorideFeCl3 162,1 84¸93
Ferric sulfateFe2(SO4)3

Fe2(SO4)3.3H2O

400


Sử dụng chất hóa học để các loại chất rắn lơ lửng Phèn nhôm: khi được phân phối nước thải tất cả chứa calcium xuất xắc magnesium bicarbonate phản bội ứng xẩy ra như sau:Al2(SO4)3.18H2O + 3Ca(HCO)3 3CaSO4 + 2Al(OH)3 + 6CO2 + 18H2OAluminum hydroxide ko tan, lắng xuống với một gia tốc chậm kéo theo nó là các chất rắn lơ lửng. Trong phản bội ứng tên quan trọng phải có 4,5 mg/L alkalinity (tính theo CaCO3) để phản ứng trọn vẹn với 10 mg/L phèn nhôm. Cho nên nếu quan trọng phải sử dụng thêm vôi nhằm alkalinity thích hợp.Vôi: khi mang lại vôi vào nước thải những phản ứng sau rất có thể xảy ra:Ca(OH)2 + H2CO3 CaCO3 + 2H2OCa(OH)2 + Ca(HCO3)2 2CaCO3 + 2H2OQuá trình lắng của CaCO3 vẫn kéo theo những chất rắn lơ lửng.Sulfate sắt với vôi: trong phần lớn các trường hợp sulfate sắt không sử dụng riêng lẻ mà phải kết phù hợp với vôi để tạo ra kết tủa. Những phản ứng xảy ra như sau:
FeSO4 + Ca(HCO3)2 2Fe(HCO3)2 + CaSO4 + 2H2O

Fe(HCO3)2 + Ca(OH)2 2Fe(OH)2 + 2CaCO3 + 2H2O

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2OÞ4Fe(OH)3

Khi Fe(OH)3 lắng xuống nó đang kéo theo những chất rắn lơ lửng. Trong các phản ứng này ta đề xuất thêm 3,6 mg/L alkalinity, 4,0 mg/L vôi và 0,29 mg/L oxy.Ferric chloride: bội nghịch ứng xảy ra như sau:FeCl3 + 3 H2O Fe(OH)3 + 3H+ + 3Cl –

3H+ + 3HCO3 – 3H2CO3

Ferric chloride cùng vôi: bội phản ứng xẩy ra như sau:FeCl3 + Ca(OH)2 3CaCl2 + 2Fe(OH)3

Ferric sulfate và vôi: phản bội ứng xẩy ra như sau:Fe2(SO4)3 + Ca(OH)2 3CaSO4 + 2Fe(OH)3Sử dụng hóa chất để sa thải phospho nội địa thải:Vôi: như đã trình bày ở các phương trình trên, khi cho vôi vào nước thải nó vẫn phản ứng với bicarbonate alkalinity tạo ra thành kết tủa CaCO3. Trong môi trường pH > 10 các ion Ca+2 vẫn phản ứng với các ion PO4-3 làm cho hydroxylapatite kết tủa. Để khỏi tác động đến quy trình xử lý sinh học bạn ta hay sử dụng vôi làm việc liều lượng phải chăng 75 – 250 mg/L Ca(OH)2 cùng pH từ 8,5 – 9,5.

Xem thêm: Cách Viết Báo Cáo Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cơ Sở, Gợi Ý Cách Viết Một Bài Báo Khoa Học

10 Ca+2 + 6 PO4-3 + 2 OH– 2Ca5(PO4)3OH

Phèn nhôm: phản ứng xẩy ra như sau:

Al+3 + HnPO43-n AlPO4 + nH+ 

Các liều lượng phèn nhôm thường thực hiện và năng suất khử phospho của nó:

Hieäu suaát khöû phospho (%)Tæ leä Mole (Al : P)
Khoaûng bieán thieânGiaù trò thöôøng duøng
75 1,25 : 1¸1,5 : 1 1,4 : 1
85 1,6 : 1¸1,9 : 1 1,7 : 1
95 2,1 : 1¸2,6 : 1 2,3 : 1

Ferric: phản nghịch ứng xẩy ra như sau:Fe+3 + HnPO43-n FePO4 + nH+ 

Tùy theo thực chất của nước thải, qui trình cách xử lý mà quy trình khử phospho của nước thải có thề ra mắt ở bể lắng sơ cấp, bể lắng sản phẩm cấp, bể lắng riêng đặt sau bể lắng lắp thêm cấp. Hình 6.1 chỉ ra những sơ đồ gia dụng của quy trình khử phospho bằng phương thức hóa học.

*


Lưu lượng nạp nước thải mang đến bể lắng trong trường phù hợp có áp dụng hóa chát trợ lắng


  Loaïi hoùa chaát  Löu löôïng naïp nöôùc thaûi gal/ft2.d
  Khoaûng mang đến pheùp  Giaù trò thöôøng duøng
Phèn nhôm 600¸1200 1200
Ferric 600¸1200 1200
Vôi 750¸1500 1500
Nước thải không hóa chất 600¸1200 1200


Kết tủa các kim nhiều loại nặngChuyển những chất thải dạng hòa hợp sang dạng ko hòa tan tiếp đến loại khỏi dung dịch bằng quy trình lắng, lọc.pH là một trong những nhân tố quan trọng đặc biệt cho quá trình kết tủa. Bảng dưới đây đưa ra độ pH phù hợp cho quá trình kết tủa các kim một số loại nặng.pH tương thích cho việc kết tủa kim loại.
 Ion pH Ion pH
fe (+3) 2,0 Ni (+2) 6,7
Al (+3) 4,1 Cd (+2) 6,7
Cr (+3) 5,3 co (+2) 6,9
Cu (+2) 5,3 Zn (+2) 7,0
sắt (+2) 5,5 Mg (+2) 7,3
Pb (+2) 6,0 Mn (+2) 8,5

*


♣Tổng hợp bởi: tamsukhuya.com♣Hãy thông tin cho chúng tôi để được hỗ trợ…!